Sign In

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016)

09/11/2015

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức của công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh về lịch sử hình thành và phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự, của ngành Tư pháp và của đất nước;
- Giáo dục truyền thống, khích lệ tự hào nghề nghiệp, phát huy tính chủ động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thử thách của các thế hệ công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh;
- Bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống ngành Tư pháp, truyền thống Thi hành án dân sự, tạo không khí thi đua thiết thực trong toàn Hệ thống, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được Quốc hội, Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; các hoạt động phải trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có tính giáo dục truyền thống cao; động viên, phát huy ý thức tự giác của công chức, người lao động, tạo động lực, tinh thần thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
- Hình thức tổ chức phong phú, phù hợp với tính chất, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, động viên được sự nhiệt tình, hưởng ứng tham gia của đông đảo công chức, người lao động.
 
 
II. NỘI DUNG
1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng
2. Tổ chức phát động phong trào thi đua
3. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Đài PT-TH tỉnh, Báo Tuyên Quang
4. Tổ chức cuộc thi Chấp hành viên giỏi
5. Tổ chức tổng kết đợt thi đua, biểu dương khen thưởng
6. Tổ chức thăm hỏi Lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự qua các thời kỳ
7. Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự
8. Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự
9. Phục vụ Tổng cục tổ chức Lễ báo công tại Khu di tích Bộ Tư pháp tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương
10. Đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả và xây dựng báo cáo
11. Các công việc phát sinh khác
( Kèm theo biểu chi tiết)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Cục Thi hành án dân sự
Chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2016) để chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác nhằm tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả.
2. Các đơn vị thuộc Cục, các Chi cục THADS huyện, thành phố
Căn cứ Kế hoạch này Thủ trưởng các đơn vị chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai từng hoạt động và tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng và hiệu quả.
3. Kinh phí thực hiện
Kinh phí được cấp cho các đơn vị năm 2016 và huy động nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố cần báo cáo thường xuyên về Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự về tình hình thực hiện các hoạt động được giao và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời giải quyết./.
Các tin đã đưa ngày: