Sign In

Thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết công tác hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016

11/04/2016

Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã kết luận như sau:
1. Cơ bản nhất trí báo cáo, đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2016, trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau:
Trong 6 tháng đầu năm 2016, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự và lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố đã tranh thủ được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan có liên quan, cộng với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các đơn vị, cùng với quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ công chức, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã cố gắng phấn đấu, khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự được giao. Toàn tỉnh giải quyết xong 75% về việc (vượt 2% so với chỉ tiêu được giao của cả năm 2016), 9% về tiền (thiếu 23% so với chỉ tiêu được giao của năm). Một số vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều vụ việc thi hành án tồn từ năm trước được giải quyết, hạn chế các thiếu sót về trình tự thủ tục thi hành án, không để xảy ra vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, thẩm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân được quan tâm. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành, thi đua khen thưởng, công tác văn phòng tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Việc quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước; hoạt động thu, chi tiền, nhập, xuất, xử lý vật chứng, tài sản thi hành án; quản lý, thu nộp, sử dụng phí thi hành án đảm bảo đúng quy định.
Tuy nhiên, kết quả thi hành xong về tiền mới đạt tỷ lệ 9% (thiếu 23%) so với chỉ tiêu năm 2016 được Bộ Tư pháp, Tổng cục giao; số việc, số tiền chuyển kỳ sau còn rất lớn (về phần việc tăng 15,6%, phần tiền tăng 56% so với số chuyển của năm 2015 sang năm 2016). Việc tổ chức thi hành án đối với một số vụ việc có điều kiện còn chậm, kết quả tổ chức thi hành án chưa cao. Số liệu báo cáo thống kê của một số Chi cục còn thiếu chính xác, phải chỉnh sửa. Việc lập danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện có Chi cục lập chưa chính xác. Công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất, soạn thảo văn bản ở một số công chức còn hạn chế. Công tác ứng dụng công nghệ, thông tin trong quản lý điều hành hoạt động thi hành án dân sự có lúc chưa thường xuyên...
2. Trong 6 tháng cuối năm 2016, các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh phải triển khai thực hiện khối lượng công việc lớn, với nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó tập trung quyết liệt tổ chức thi hành án để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu về thi hành án dân sự do Bộ, Tổng cục và Cục giao; đồng thời triển khai thực hiện tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016). Do vậy, yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn và Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; chủ động rà soát, kiểm tra, đôn đốc công việc đối với lĩnh vực phụ trách và tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
2.1. Rà soát lại toàn bộ kế hoạch công tác năm 2016, đề ra giải pháp phù hợp để tập trung giải quyết những công việc chưa thực hiện hoặc triển khai thực hiện còn chậm tiến độ đề ra, chú trọng những giải pháp đột phá. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo tổ chức thi hành án. Kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự cố tình chây ỳ; đặc biệt là các vụ việc phức tạp, số tiền phải thu lớn, vụ việc thi hành án cho tổ chức tín dụng Ngân hàng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đợt thi hành án dân sự cao điểm; đồng thời chủ động nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án dân sự, hành chính mới ban hành.
2.2. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác chuyên môn, thẩm tra hồ sơ thi hành án. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
2.3. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành; rà soát, sắp xếp, bố trí luân chuyển, điều động, biệt phái công chức để thực hiện các quyết định về giao biên chế năm 2016, gắn với thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.
Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo điều hành, phát huy và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực trình độ, kỹ năng giải quyết công việc, thái độ phục vụ nhân dân cho công chức thuộc đơn vị.
2.4. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác văn phòng, tham mưu tổng hợp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phục vụ công việc; lập danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành đầy đủ, kịp thời để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục theo quy định.
Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách, tài sản Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án.
2.5. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Bộ, Tổng cục và Cục phát động. Triển khai tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự và kế hoạch tổ chức Hội thi chấp hành viên giỏi lần thứ nhất của Bộ Tư pháp.
3. Giao Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Cục, làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở đó, tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Cục có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời.
Các tin đã đưa ngày: