Sign In

Kế hoạch thực của Cục THADS hiện Quyết định số 764/QĐ-BTP ngày 22/5/2023 của Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 22/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

24/07/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: