Sign In

Cục THADS tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS và tỷ lệ THADS đối với án có điều kiện thi hành

13/06/2023

Cục THADS tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS và tỷ lệ THADS đối với án có điều kiện thi hành
Thực hiện Văn bản số 01/CV-BCĐ ngày 08/6/2023 của Ban chỉ đạo THADS tỉnh Tuyên Quang về việc nâng cao hiệu quả công tác THADS và tỷ lệ THADS đối với án có điều kiện thi hành, ngày 12/6/2023, Cục trưởng Cục THADS đã có Công văn số 314/CTHADS-VP chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức trong đơn vị Văn bản của Ban chỉ đạo THADS tỉnh; tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Kế hoạch công tác THADS, theo dõi THAHC và Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Kế hoạch về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
          1. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, công chức, người lao động của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức về thực hiện nhiệm vụ được giao; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, kịp thời và hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị.
          2. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028 theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của UBND tỉnh.
          3. Tập trung cao độ cho việc đôn đốc, xác minh, phân loại việc thi hành án, việc tổ chức thi hành đối với án có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong, có các giải pháp giảm án có điều kiện tồn chuyển kỳ sau, các khoản thu trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, việc thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng. Quá trình tổ chức thi hành án phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án. Thủ trưởng cơ quan THADS phải bảo đảm kiểm soát đối với 100% vụ việc liên quan đến đấu giá tài sản.
          Kết thúc năm 2023, Cục và 7/7 Chi cục Thi hành án dân sự phấn đấu nâng cao tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC và phải giảm án có điều kiện chuyển kỳ sau so với năm 2022.
          4. Chủ động tham mưu và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác THADS trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và thực hiện tốt các quy chế phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác THADS.
          5. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án: i) Tham mưu với Lãnh đạo Cục kịp thời tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS tỉnh Tuyên Quang; tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; chỉ đạo giải quyết những vụ việc lớn, khó khăn, phức tạp, kéo dài, nhất là những việc phải cưỡng chế thi hành án có ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan có liên quan trên địa bàn tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ THADS. ii) Tham mưu tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Chấp hành viên, Chi cục THADS các huyện, thành phố.
          6. Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo: i) Tham mưu với Lãnh đạo Cục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân; phân loại, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật. ii) Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ thi hành án, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án, trình tự lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và thanh toán tiền thi hành án; kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án.
          7. Phòng Tổ chức cán bộ: i) Tham mưu với Lãnh đạo Cục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, công chức các cơ quan THADS của tỉnh bảo đảm đủ về số lượng theo biên chế được giao, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm chính, hoạt động hiệu quả. ii) Tham mưu tổ chức phát động phong trào thi đua giảm án tồn đọng để góp phần tạo nên những hiệu ứng tốt về tư tưởng, tinh thần, đẩy nhanh kết quả giải quyết án tồn đọng. Đưa chỉ tiêu “Giảm án tồn đọng” hiệu quả trở thành tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua khen thưởng cuối năm, nhằm tạo động lực thúc đẩy các cơ quan THADS, các cán bộ, công chức của Ngành nỗ lực, cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
          8. Văn phòng Cục định kỳ hoặc đột xuất tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: