Sign In

Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề quý II/2023 về thực hiện chuyển đổi số tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

29/05/2023

Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề quý II/2023 về thực hiện chuyển đổi số tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.
Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/CB ngày 05/01/2023 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023, sáng ngày 29/5/2023 Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức cho toàn thể đảng viên chi bộ sinh hoạt chuyên đề quý II về thực hiện chuyển đổi số tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục THADS; đồng chí Phan Thị Mai Thảo, Phó bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng, cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.
Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Tuyên đã trình bày khái quát quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành và địa phương về chuyển đổi số; vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội. 
Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, đảng viên - Phó Chánh Văn phòng Cục trình bày báo cáo đề dẫn về chuyển đổi số tại Cục Thi hành án dân sự. Báo cáo đã nêu rõ về quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước, Bộ, ngành và địa phương đối với chuyển đổi số; thực trạng chuyển đổi số tại Cục THADS, những ưu điểm và hạn chế về chuyển đổi số, trách nhiệm đối với cấp uỷ, người đứng đầu đơn vị và cá nhân của mỗi đảng viên trong chuyển đổi số. Theo đó chuyển đổi số cần tập trung vào phát triển hạ tầng số phục vụ cơ quan một cách tập trung, thông suốt; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, cả trên thiết bị di động để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí. 
 

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự
 
Trong những năm qua, Cấp ủy Chi bộ Cục đã chỉ đạo, lãnh đạo đảng viên trong Chi bộ bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của cấp uỷ, chính quyền địa phương để chỉ đạo cơ quan triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại đơn vị. Đến nay, việc triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số tại Cục THADS đã đạt một số kết quả bước đầu, tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, cụ thể: (1) Về công tác tuyên truyền: Thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của quốc gia, của tỉnh và của ngành về chuyển đổi số; (2) 100% đảng viên, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh đã cài, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VneID ở mức độ 2 và ứng dụng VssID để tham gia quá trình khám, chữa bệnh BHXH, ID Tuyên Quang, App 114 về PCCC; (3) Vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả các phần mềm đã được trang cấp; (4) Thực hiện có hiệu quả Quy chế hoạt động và vận hành hiệu quả Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh; cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin theo quy định. Nâng cao chất lượng thông tin, nâng tỷ lệ khai thác, cập nhật và truy cập của công chức, người lao động trên Trang thông tin điện tử Cục, tăng cường viết tin, bài, đăng tải các văn bản chỉ đạo điều hành; (5) Sử dụng văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo và điều hành, khai thác tối ưu Hệ thống thư điện tử; 100% công chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ Tư pháp trong công việc; 100% văn bản, hồ sơ, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước và liên quan đến hồ sơ thi hành án, tố tụng được quản lý bằng phần mềm Hệ thống văn bản và điều hành, liên thông với các sở, ban, ngành tỉnh và được ký số; ngoài ra sử dụng có hiệu quả hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến của Cục...
Tại hội nghị, các đ/c đảng viên đã có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo đề dẫn, đồng thời làm rõ thêm về những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, cũng như những giải pháp để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số tại cơ quan trong thời gian tới.


Đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề
 
Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ nhấn mạnh chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của quốc gia, đòi hỏi mỗi đảng viên, công chức, người lao động cần tích cực tìm hiểu, nghiên cứu và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để tham gia hiệu quả vào công cuộc chuyển đổi số của ngành và của địa phương. Trên cơ sở những kết quả đạt được bước đầu, đồng chí mong muốn thời gian tới mỗi cá nhân đảng viên, công chức, người lao động cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, ngành và địa phương trong việc chuyển đổi số; nhất là thực hiện nghiêm Quyết định số 639/QĐ-BTP ngày 27/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2021 - 2025"; Quyết định số 983/QĐ-BTP ngày 10/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp V/v ban hành Kế hoạch "Chuyển đổi số Ngành tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo của Cục về chuyển đổi số; không ngừng học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, cũng như kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ động tham mưu với lãnh đạo đơn vị đưa ra các giải pháp giúp thúc đẩy công tác chuyển đổi số. Mỗi đảng viên cần nhận thức rõ việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, qua đó gắn trách nhiệm với việc thực hiện nhiệm vụ của mình ...
 
 Nguyễn Thị Thu Hằng
Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: