Sign In

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

31/03/2020

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS ngày 31/3/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; để đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh trong các cơ quan Thi hành án dân sự, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố:
 
1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Tổng cục Thi hành án dân sự.
2. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự bố trí cho công chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Phân công lãnh đạo, công chức trực cơ quan, tiếp công dân, nhận văn bản đi, đến (nếu có), bảo vệ cơ quan để duy trì hoạt động và đảm bảo an toàn của cơ quan, đơn vị kể từ ngày 01/4/2020 cho đến khi có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền (gửi phân công trực về Văn phòng Cục trong ngày 01/4/2020).
Các đơn vị duy trì chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo tại các văn bản trước đây, chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.
3. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, gửi các loại báo cáo, biểu mẫu thống kê, đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng thời gian Cục đã yêu cầu.
4. Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Cục tham mưu việc phân công lãnh đạo, công chức, người lao động trực cơ quan và thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác.

Các tin đã đưa ngày: