Sign In

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA CHI BỘ CỤC THADS TỈNH VĨNH PHÚC SAU MỘT NHIỆM KỲ

07/05/2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm của Cấp ủy, Lãnh đạo Cục và toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động của cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc, có thể khẳng định những kết quả đạt được sau một nhiệm kỳ nhìn lại của cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc là đáng trân trọng. Kết quả cụ thể được thể hiện trên các lĩnh vực như sau:
Công tác chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm, bám sát vào phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác hàng năm của đơn vị, Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo cơ quan để lãnh, chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ, từ năm 2015 đến nay đều đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao: Năm 2015 thi hành xong về việc trên số có điều kiện thi hành đạt 92%, về tiền đạt 69%; Năm 2016 thi hành xong về việc trên số có điều kiện thi hành đạt 83,3%, về tiền đạt 31%; Năm 2017, thi hành xong về việc trên số có điều kiện thi hành đạt 89%, về tiền đạt 47%; Năm 2018, thi hành xong về việc trên số có điều kiện thi hành đạt 88%, về tiền đạt 35%; Năm 2019, thi hành xong về việc trên số có điều kiện thi hành đạt 85,9%, về tiền đạt 44%. Việc ra quyết định thi hành án đảm bảo 100% Bản án, quyết định được ban hành theo đúng quy định của pháp luật; công tác xác minh phân loại việc, tiền có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành đảm bảo chính xác, đúng quy định pháp luật. Trong nhiệm kỳ qua chưa để xảy ra trình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và đối thoại với công dân được Chi ủy Chi bộ Cục đặc biệt quan tâm, tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, các khó khăn vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, cụ thể từng vụ việc nhằm giải quyết dứt điểm các đơn, thư giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến hoạt động thi hành án, việc giải quyết đều được đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy định và đảm bảo quyền, lợi ích của các bên liên quan. Các mặt công tác khác như công tác văn phòng, báo cáo thống kê, công nghệ thông tin, kế toán tài chính được đảm bảo, đáp ứng được công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục và các Chi cục cấp huyện.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được trú trọng,  Chi bộ đã cử tập trung tổ chức quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ và các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt là triển khai quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Công tác sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được trú trọng theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Kế hoạch của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện trên cơ sở bám sát Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Công tác dân vận của chi bộ từng bước hoạt động đi vào chiều sâu, có chất lượng, tích cực vận động cán bộ đảng viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước hàng năm, đặc biệt là phong trào “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lọt lại phía sau”, toàn thể cán bộ công chức người lao động các cơ quant hi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã quyên góp ủng hộ nhiều xuất quà ý nghĩa đến các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Công tác tổ chức xây dựng và phát triển Đảng thường xuyên được quan tâm, trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã 03 lần lần kiện toàn Ban chấp hành Chi bộ, đã kết nạp được 03 đảng viên mới. Ban chấp hành Chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan trong việc xây dựng quy hoạch lãnh đạo Cục giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, công tác đào tạo bồi dưỡng trong nhiệm kỳ đã cử nhiều lượt cán bộ công chức đi đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước và sau đại học, thực hiện bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái nhiều lượt cán bộ công chức theo quy định, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đảng viên, công chức. Phương thức lãnh đạo của Cấp ủy tiếp tục được đổi mới theo hướng dân chủ, kỷ cương, sâu sát với phương châm “chọn việc trọng tâm, phân công người chỉ đạo và chịu trách nhiệm”. Hoạt động cơ quan có nhiều đổi mới, nội bộ đoàn kết, toàn thể cán bộ đảng viên tư tưởng lập trường vững vàng, yên tâm công tác.
Công tác lãnh, chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội và công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công chức được Chi bộ quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã lãnh đạo tổ chức thành công các kỳ đại hội của tổ chức đoàn thể, kiện toàn công tác tổ chức các đoàn thể, tạo điều kiện cho 100% đoàn viên các tổ chức đoàn thể tham gia học tập Nghị quyết và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; Các chế độ chính sách của cán bộ công chức, người lao động được giám sát và đảm bảo như: nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm, luôn chuyển, chuyển ngạch, thai sản, ốm đau…đều được bảo đảm.
Ghi nhận những thành tích của cán bộ, đảng viên, người lao động trong quá trình nỗ lực phấn đấu 05 năm qua, nhiều lượt tập thể, cán nhân đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tặng các danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý, cụ thể: Thủ tướng Chính phủ tặng 02 Bằng khen cho 02 cá nhân; Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã công nhận Tập thể lao động xuất sắc cho 23 lượt tập thể, tặng Bằng khen cho 21 lượt cá nhân; cờ thi đua xuất sắc cho 07 tập thể và công nhận 05 Chiến sỹ thi đua Ngành Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 07 lượt tập thể và 37 lượt cá nhân; Cục trưởng đã công nhận 56 lượt tập thể lao động tiên tiến và 633 lượt cá nhân, tặng giấy khen cho 18 lượt tập thể và tặng giấy khen cho 145 lượt cá nhân, công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở cho 82 lượt cá nhân và công nhận điển hình tiên tiến cho 06 lượt tập thể và 14 lượt cá nhân.
Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, toàn thể cán bộ đảng viên, công chức người lao động các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh có thể tự hào về những kết quả đã đạt được bằng sự nỗ lực cố gắng, bằng tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. Tuy vậy, yêu cầu đặt ra cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất nặng nề, chỉ tiêu giao nhiệm vụ ngày càng cao, trong khi đó biên chế hành chính hàng năm đều bị cắt giảm, số vụ việc ngày càng tăng cả về số lượng và tính chất, điều đó đặt ra cho Chi bộ trong nhiệm kỳ tới trách nhiệm lớn lao trong công tác lãnh, chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu được giao trong nhiệm kỳ tới. Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc sẽ diễn ra trong tháng 5/2020, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn thể cán bộ đảng viên trong năm 2020, hy vọng rằng với tinh thần “ đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm ” đại hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp thể hiện sự quyết tâm đoàn kết của toàn thể cán bộ công chức người lao động sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ tới.

Nguyễn Thị Ly

Các tin đã đưa ngày: