Sign In

Chỉ thị mới v/v tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, THA hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái

09/06/2022

Chỉ thị mới v/v tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, THA hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái
       Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bước đầu tạo chuyển biến tích cực, tổ chức cơ quan THADS không ngừng được kiện toàn, việc phối hợp giữa các cơ quan THADS với các cơ quan liên quan được chú trọng, năng lực của chấp hành viên và cán bộ, công chức THADS được nâng cao.
      Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bước đầu tạo chuyển biến tích cực, tổ chức cơ quan THADS không ngừng được kiện toàn, việc phối hợp giữa các cơ quan THADS với các cơ quan liên quan được chú trọng, năng lực của chấp hành viên và cán bộ, công chức THADS được nâng cao, Ban chỉ đạo THADS hai cấp hoạt động hiệu quả, nề nếp, nhờ đó kết quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm được giải quyết dứt điểm…. góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại hạn chế nhất định. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, ngày 19/4/2022, Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 

 
     Trong thời gian tới, công tác THADS trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức; sự suy thoái của nền kinh tế sẽ dẫn đến nhiều doanh nghiệp phá sản, do đó số lượng việc, tiền thụ lý mới sẽ tăng cao, các vụ việc có giá trị thi hành lớn, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Để nâng cao hơn nữa công tác THADS trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ban, sở, ngành và các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh tổ chức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể sau:
      * Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác THADS. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác THADS, trọng tâm là Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách Tư pháp; chỉ đạo đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về THADS.
      Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo:
      - Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tăng cường quan tâm,lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo các ngành thành viên tích cực phối hợp với cơ quan THADS trong tổ chức thi hành, cưỡng chế thi hành án vụ việc lớn, khó khăn, phức tạp.
      - Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án và sở, ban, ngành, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án trong tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài; kịp thời phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
      - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra  công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn; phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác thi hành án; phối hợp với cơ quan Thi hành án kiên quyết tổ chức thi hành những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, nhất là những vụ việc có số tiền, giá trị phải thi hành lớn, những vụ việc phức tạp, kéo dài; phối hợp, hỗ trợ cơ quan thi hành án dân sự trong việc xác minh, giải quyết việc thi hành án và tổ chức cưỡng chế thi hành án.
 

 
     * Hai là, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thi hành án dân sự trong triển khai thực hiện công tác thi hành án dân sự theo đúng quy định của pháp luật, nhất là trong phối hợp cưỡng chế thi hành án. Viện kiểm sát nhân dân tăng cường công tác kiểm sát việc tuân thủ pháp luật về thi hành án đối với các cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.
     * Ba là, Đảng đoàn HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhất là các vụ việc thi hành phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về THADS.
      * Bốn là, Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị.
      * Năm là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính vào kế hoạch tuyên truyền hàng năm. Chỉ đạo, định hướng, đôn đốc các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về THADS.
      * Sáu là, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
                                                                     Nguyễn Thị Mận - Văn phòng Cục THADS tỉnh Yên Bái
                                                          (Theo Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy )
 

Các tin đã đưa ngày: