Sign In

Hội nghị tổng kết công tác THADS. THA hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

25/11/2021

Hội nghị tổng kết công tác THADS. THA hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
Sáng ngày 23/11/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Thành phần tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS cấp huyện, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán thuộc Văn phòng Cục.
       Báo cáo tổng kết công tác THADS, hành chính năm 2021 do Phó Cục trưởng Đào Duy Niên trình bày tại Hội nghị cho thấy: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lây lan và diễn biến phức tạp, biên chế cắt giảm theo chủ trương chung, phần nào cũng tác động đến kết quả thi hành án nhưng Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Yên Bái, các Chi cục THADS cấp huyện đã bám sát vào sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cơ quan THADS tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm để đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THAHC năm 2021.  
  
  
                         đ/c Nguyễn Huy Hải - Cục trưởng Cục THADS phát biểu tại Hội nghị   
                      
      Tổng số việc phải thi hành là 4.860 việc, số có điều kiện thi hành là 4.374 việc, chiếm 90% trong tổng số phải thi hành; trong đó số thi hành xong là 3.859 việc, giảm 1.029 việc (giảm 21,05%) so với cùng kỳ năm 2020; đạt tỉ lệ 88,23% (giảm  1,9%) so với cùng kỳ năm 2020; đạt và vượt 5,23% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao;
Tổng số tiền phải thi hành là 311.035.445.000 đồng, Số có điều kiện thi hành là 146.858.373.000 đồng, chiếm 47,21% trong tổng số phải thi hành, trong đó số tiền thi hành xong là 49.790.390.000 đồng, tăng 19.053.293 nghìn đồng (tăng 61,98%) so với cùng kỳ năm 2020; đạt tỉ lệ 33,90% (giảm 13,33%) so với cùng kỳ năm 2020, thiếu so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 7,2%;
     Về kết quả thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng: Tổng số việc phải thi hành loại này là 44 việc với số tiền 189.827.532.000 đồng tăng 16 việc (57,14%)và 25.412.980.000 đồng về tiền (15,45%) so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả  đã thi hành được 06 việc giảm 01 việc (14,28%) so với cùng kỳ năm 2020; Tổng số tiền đã giải quyết là 16.635.037.000 đồng tăng 10.819.055.000 đồng về tiền (186%) so với cùng kỳ năm 2020; đạt tỷ lệ 16,67% về việc và 16,98% về tiền.
       Năm 2021, tổ chức bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện tốt; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc hiệu quả; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, quyết liệt, hiệu quả.
Bên cạnh những mặt đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, như: Kết quả thi hành án về tiền năm 2021 đạt 33,90%, so với chỉ tiêu được giao còn thiếu 7,2%; số tiền chuyển kỳ sau còn nhiều, tăng 13,37% so với cùng kỳ năm 2020; kết quả các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng đạt tỷ lệ thấp. Công tác chỉ đạo, điều hành một số ít lãnh đạo Chi cục còn chậm đổi mới, chưa sâu sát, chưa quyết liệt, chưa cương quyết trong giải quyết những vụ việc thi hành phức tạp, án tín dụng ngân hàng. Tác nghiệp của một số Chấp hành viên có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, liên tục, chính xác, kịp thời. Việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, kỷ cương hành chính ở một số ít đơn vị chưa nghiêm.                 
       Phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với kết quả công tác năm 2021, phương hướng và nhiệm vụ năm 2022, đồng thời những khó khăn, vướng mắc hiện nay, nhất là khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án có giá trị lớn, cần phải có những giải pháp đột phá và quyết liệt trong năm 2022.
Cũng tại Hội nghị Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Giấy khen của Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2021.  
 

 
      Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Huy Hải chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục THADS cấp huyện cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2022 theo các nhóm nhiệm vụ được xác định trong Chương trình công tác trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2022, Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục THADS tỉnh; lãnh đạo Cục cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đi sâu chỉ đạo những vụ việc trọng điểm, án có giá trị lớn, án tín dụng ngân hàng, án khó thi hành; thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa bàn phụ trách, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như việc phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị; Lãnh đạo các đơn vị  chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện chính xác việc phân loại án; tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt trong thời gian từ nay đến trước Tết Nguyên đán, sâu sát hơn nữa trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Chấp hành viên, công chức tại đơn vị, đặc biệt là việc thực hiện kế hoạch, phương án giải quyết của Chấp hành viên đảm bảo đúng pháp luật, đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án đặc biệt là án có giá trị lớn, án tín dụng, ngân hàng. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo của các đồng chí Chi cục trưởng, chỉ đạo sát sao hơn nữa các mặt công tác tổ chức thi hành án, công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, kế toán nghiệp vụ và kho, quỹ; kịp thời báo cáo Cục những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền xử lý để được chỉ đạo giải quyết kịp thời; tiến hành kiểm tra tập trung vào mảng việc, lĩnh vực còn xảy ra nhiều vi phạm, để phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo; kết hợp kiểm tra theo kế hoạch với kiểm tra đột xuất, trong đó, tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề những cá nhân có nhiều vi phạm, thực hiện không nghiêm hoặc không đúng kết luận kiểm tra. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức, người lao động; quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức; tăng cường kỷ luật đạo đức công vụ; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện có hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ công chức, người lao động trong cơ quan, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác năm 2022 và những năm tiếp theo.
                                                                                              Nguyễn Thị Mận - Văn phòng Cục THADS tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: