Sign In

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kết quả công tác năm 2021, năm 2022 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái.

08/12/2022

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kết quả công tác năm 2021, năm 2022 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái.
     Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-BPC ngày 15/8/2022, Kế hoạch số 22/KH-ĐGS ngày 15/8/2022 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2021 và năm 2022, Đoàn Giám sát, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Hà Thái Thọ, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, tiến hành giám sát chuyên đề về công tác thi hành án dân sự tại Cục THADS tỉnh Yên Bái. 
      Trong những ngày làm việc tại Cục THADS, Đoàn giám sát đã nghe Cục THADS báo cáo kết quả công tác THADS, hành chính năm 2021, 2022 và kiểm tra các văn bản, tài liệu liên quán đến công tác chỉ đạo điều hành; hồ sơ, sổ sách nghiệp vụ thi hành án. Đề nghị làm rõ kết quả đạt được theo chỉ tiêu Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy giao; nêu rõ nguyên nhân một số vụ việc chưa giao được tài sản; một số việc thi hành án khó khăn phức tạp kéo dài....Lãnh đạo Cục đã phát biểu giải trình, bổ sung, làm rõ những nội dung mà đoàn giám sát quan tâm.
 

 
     Tại buổi Kết luận, đồng chí Hà Thái Thọ - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ đoàn làm việc của Cục THADS, ghi nhận các kết quả Cục THADS đã đạt được trong thời gian qua như: Công tác chỉ đạo, điều hành, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên, các quy định của pháp luật được quan tâm thực hiện tốt; Cục đã bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Bộ Tư pháp, của Tổng cục THADS để xây dựng kế hoạch của đơn vị, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các Chi cục và tổ chức triên khai thực hiện. Nổi bật là năm 2022, Cục THADS tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/4/2022 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tham mưu UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch số 114-KH-UBND ngày 23/5/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Đồng thời, chỉ đạo kịp thời các Chi cục THADS cấp huyện tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành Kế hoạch để triển khi thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU. Ban hành đầy đủ các quy chế nội bộ, phối hợp tốt với các ngành có liên quan ký kết quy chế phối hợp liên ngành triển khai thực hiện hiệu quả; mở đầy đủ sổ sách về nghiệp vụ thi hành án theo đúng quy định, hồ sơ thi hành án; ra quyết định THA đúng thời hạn, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện tốt, công tác xác minh, phân loại án, tổ chức thi hành án đảm bảo trình tự Luật định; tổ chức thi hành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Tổng cục THADS giao. Đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, hành chính, ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Cục THADS để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng chí Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND đề nghị lãnh đạo Cục THADS tiếp tục phát huy kết quả đạt năm 2022, khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh và sự phối hợp của các cấp, các ngành để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.
                                                                                                             Văn phòng Cục THADS tỉnh Yên Bái

Các tin đã đưa ngày: