Sign In

Thông báo số 808 ngày 16/10/2017 của Chi cục THADS thành phố Bắc Giang thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

18/10/2017

Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất 162,43 m2 tại thửa đất số 62, tờ bản đồ số 25, trong đó có 128,85m2 đất ở, 33,58m2 đất trồng cây lâu năm đến tháng 10/2043, địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố Hà Vị, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 926925, vào sổ cấp giấy: H01931/QĐ1679/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND thành phố Bắc Giang và toàn bộ tài sản gắn liền với đất.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: