Sign In

Bắc Giang phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

23/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/BCĐ ngày 26/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngày 23/8/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp đã ký văn bản số 2387-CV/BCĐ để phát động Cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh.
Theo đó, Cuộc thi được tổ chức từ 07 giờ 30 phút ngày 01/9/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/9/2023 trên Trang thông tin điện tử Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang (địa chỉ truy cập: http://thads.moj.gov.vn/bacgiang). Với mục đích để Cuộc thi được triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh và đạt được hiệu quả thiết thực; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh:
1. Ban hành văn bản triển khai Cuộc thi trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương; tổ chức phát động, quán triệt, tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi bằng hình thức phù hợp.
2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương đặt banner về Cuộc thi và đăng tải, phổ biến rộng rãi Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung Cuộc thi trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng (địa chỉ truy cập lấy các văn bản của Cuộc thi trong chuyên mục: Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự" tại địa chỉ: http://thads.moj.gov.vn/bacgiang) để tuyên truyền thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi.
3. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện đăng, phát sóng Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trên Báo Bắc Giang và sóng phát thanh, truyền hình tỉnh; đồng thời phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh mở chuyên mục Cuộc thi, thường xuyên đăng tải, đưa tin về tình hình tổ chức, triển khai, tham gia Cuộc thi của các địa phương, đơn vị trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Có hình thức tuyên truyền hiệu quả để khích lệ, động viên, cổ vũ đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi.
4. Kết thúc Cuộc thi, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi (nội dung báo cáo gồm: Công tác triển khai; kết quả cụ thể về số người và số lượt tham gia Cuộc thi; thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức Cuộc thi; kiến nghị, đề xuất) của địa phương, đơn vị mình về Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy), đồng gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh trước ngày 03/10/2023 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.
Nguyễn Thị Hiên - Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: