Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2024

09/01/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang giao  chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2024
Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS tỉnh năm 2024 tại Quyết định số 80/QĐ-CTHADS ngày 09/01/2024.
Với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, THAHC được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, TAND và công tác THADS, Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã giao 09 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, cụ thể: (1) Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực; (2) Đảm bảo tỷ lệ thi hành án xong trên 83,5% về việc và trên 47,02% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; (3) Thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc, đảm bảo đạt tỷ lệ xong 65% về việc, về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; (4) Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Trung ương, Tỉnh đề ra trong văn bản triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028” theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; (5) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến thi hành án hành chính. Theo dõi 100% bản án hành chính phải theo dõi theo quy định của pháp luật; (6) Bảo đảm xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc THADS có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; (7) Trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và thời hạn 100% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, Chi cục THADS cấp huyện; (8) giải quyết dứt điểm 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo từ năm 2023 chuyển sang; giải quyết xong các vụ việc thuộc thẩm quyền mới phát sinh trong năm 2024 đạt tỷ lệ ít nhất 95%; (9) Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức, thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, từng bước khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS.
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, Cục THADS tỉnh giao Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục căn cứ Kế hoạch công tác năm 2024 của Cục và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Quyết định này xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cho công chức, đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho chấp hành viên và công chức khác, đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.
Nguyễn Thị Hiên- VP Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: