Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng giai đoạn 2023-2026

27/05/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch  thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng giai đoạn 2023-2026
Thực hiện Quyết định số 549/QĐ-TCTHADS ngày 13/5/2024 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng giai đoạn 2023 - 2026, ngày 24/5/2024, Cục THADS tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 1225/KH-CTHADS để triển khai thực hiện quyết định này trong ngành THADS tỉnh Bắc Giang.
Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Quyết định số 549/QĐ-TCTHADS ngày 13/5/2024 của Tổng cục Thi hành án dân sự; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan THADS trên địa bàn; gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành THADS tỉnh Bắc Giang... Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể và giao trách nhiệm cho các phòng, đơn vị trực thuộc:
1. Quán triệt, triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.
2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
3. Phối hợp nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện đề xuất, đề nghị, xây dựng các Luật có liên quan trong hoạt động THADS: Luật THADS, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Giám định tư pháp (sửa đổi)…
4. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Cục đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt việc sắp xếp cán bộ, cơ cấu lại đội ngũ công chức theo vị trí việc làm; thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.
5. Đẩy mạnh công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là trách nhiệm của Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện.
7. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiến hành rà soát, đánh giá thường xuyên quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Cục THADS. Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn.
8. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Biên lai điện tử thu tiền trong hoạt động THADS” (phê duyệt tại Quyết định số 1693/QĐ-BTP ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)./.
Nguyễn Thị Hiên - Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: