Sign In

An Nhơn: Đại hội Chi hội Luật gia Chi cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 – 2029

17/06/2024

Được sự đồng ý của Ban thường vụ Hội Luật gia thị xã An Nhơn và Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thị xã; ngày 13 tháng 6 năm 2024 Chi hội Luật gia Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong thị xã ra sức thi đua học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ, Đảng bộ thị xã lần thứ XX.
 
 
          Đại hội Chi hội Luật gia Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã thực hiện các nội dung: tổng kết, đánh giá công tác của Chi hội nhiệm kỳ 2019 - 2024, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2019 - 2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Chi hội nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trên có sở các báo cáo trình tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã tham gia thảo luận sôi nổi, nhất là những nhiệm vụ, giải pháp đề ra để thực hiện trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 
          Với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, Đại hội Chi hội Luật gia Chi cục Thi hành án dân sự thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hoàn thành nội dung, chương trình đã được thông qua, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2024-2029; bầu 03 đồng chí vào Ban chấp hành Chi hội Luật gia Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn khóa III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và bầu 02 đại biểu tham dự Đại hội Hội Luật gia thị xã An Nhơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 
          
          Để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, trên cơ sở Nghị quyết của Chi bộ, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, Ban chấp hành Chi hội sẽ cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tuyên truyền về kết quả Đại hội, nhất là chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội./.
 
                                                                                                                          Văn Quốc
                                                                                                                   Chi cục THADS thị xã An Nhơn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: