Sign In

Ban Pháp Chế HĐND tỉnh: Giám sát kết quả công tác THADS năm 2020

19/11/2020

Để chuẩn bị nội dung báo cáo tại kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 17/11/2020 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS), Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Hồng Sơn, Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát Báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của công tác THADS năm 2021.
 

Theo báo cáo, năm 2020 Cục THADS tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh chú trọng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo triển khai và thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án; thường xuyên rà soát, phân loại án, thống kê đầy đủ, chính xác để tổ chức thi hành án, trong đó tập trung vào các vụ việc có giá trị thi hành lớn, việc thi hành án có điều kiện thi hành, các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng, án trọng điểm, các vụ việc có giá trị lớn, liên quan đến án tham nhũng, kinh tế, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước; đề ra các biện pháp, giải pháp, tập trung tháo gỡ những khó khăn để giải quyết dứt điểm từng vụ việc thi hành án, phấn đấu nâng cao kết quả thi hành án đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao. Nhờ đó, kết thúc năm 2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cụ thể: Về việc: Tổng số việc phải giải quyết là 10.311 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang là 2.909 việc; Số thụ lý mới là 7.402 việc, tăng 215 việc (tăng 2,99% so với cùng kỳ năm 2019). Sau khi trừ đi số ủy thác, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án, tổng số phải thi hành là 10.255 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 8.353 việc, chiếm 81,45% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện là 1.757 việc, chiếm 17,13% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 7.027 việc, tăng 557 việc (tăng 8,61%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 84,13% (tăng 3,72%) so với cùng kỳ năm 2019; vượt 3,63% so với chỉ tiêu giao (Tổng cục giao 80,5%). Về tiền: Tổng số giải quyết là 1.822 tỷ 041 triệu 299 nghìn đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang là 983 tỷ 629 triệu 168 nghìn đồng; số thụ lý mới là 838 tỷ 412 triệu 131 nghìn đồng, tăng 135 tỷ 443 triệu 050 nghìn đồng (tăng 19,27%) so với cùng kỳ năm 2019. Sau khi trừ đi số ủy thác, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án, tổng số còn phải thi hành là 1.787 tỷ 987 triệu 144 nghìn đồng; trong đó: Số có điều kiện thi hành là 593 tỷ 331 triệu 517 nghìn đồng, chiếm 33,18% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện là 1.133 tỷ 921 triệu 177 nghìn đồng, chiếm 63,42% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 267 tỷ 047 triệu 515 nghìn đồng, giảm 25 tỷ 588 triệu 020 nghìn đồng (giảm 8,74%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 45,01% (tăng 10,02%) so với cùng kỳ năm 2019; vượt 7,01% so với chỉ tiêu giao (Tổng cục giao là 38%).

Công tác tổ chức, cán bộ luôn được củng cố kiện toàn, phục vụ tốt yêu cầu công tác THADS;  kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường; công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện đảm bảo; công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được quan tâm chỉ đạo quyết liệt.
Theo đánh giá, năm 2020, mặc dù công tác THADS trên địa bàn tỉnh có những khó khăn nhất định, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội nói chung, trong đó có công tác THADS, nhưng các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp tổ chức thi hành án, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Có được kết quả nói trên, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Cục, Chi cục, sự nỗ lực phấn đấu của công chức, người lao động, sự chỉ đạo kịp thời của ngành cấp trên, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ của các ngành đã tạo điều kiện cho các cơ quan THADS trong tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Giám sát đã đề nghị Cục THADS báo cáo, giải trình một số nội dung có liên quan như: Các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người đấu giá trúng; những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành án đối với các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, án trọng điểm, các vụ việc liên quan đến án tham nhũng, kinh tế, thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước. Đồng thời, đề nghị Cục THADS tỉnh thời gian đến cần có kế hoạch để tập trung tổ chức thi hành án đối với các vụ việc nêu trên.
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: