Sign In

Bình Định: Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2024

18/04/2024


          Cần làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc có khó khăn, vướng mắc, tập trung tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện trên 01 năm, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính được giao năm 2024. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (TDTHAHC) 6 tháng đầu năm 2024 được tổ chức vào ngày 17 tháng 4 năm 2024.
 


          Theo báo cáo tại Hội nghị, bước vào năm 2024, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã sớm xây dựng và ban hành các Chương trình, Kế hoạch công tác năm để triển khai, thực hiện trên tất cả các mặt công tác. Trên cơ sở đó, đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS tăng cường xác minh, phân loại và tổ chức thi hành án; đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để tổ chức thi hành; tập trung kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi hành án dân sự, nhằm chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế,  nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù số việc và tiền phát sinh tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng kết quả thi hành án dân sự, theo dõi THAHC có nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so cùng kỳ năm trước, các mặt công tác khác được triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả.  

          Về kết quả thi hành án dân sự: Tổng số giải quyết là 8.026 việc, tăng 652 việc (tăng 8,84%); trong đó: số có điều kiện thi hành là 6.006 việc (chiếm 75,16%); đã thi hành xong 3.338 việc, đạt tỷ lệ 55,58%, tăng 159 việc (tăng 5%) và giảm 3,09% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền giải quyết là 3.610.928.552.000 đồng, tăng 458.955.855.000 đồng (tăng 14,56%); số có điều kiện thi hành là 1.751.622.369.000 đồng (chiếm 49,01%); đã thi hành xong 353.740.490.000 đồng, đạt tỷ lệ 20,20%, tăng 139.197.808.000 đồng (tăng 64,88%) và tăng 3,25% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2023.

          Về công tác kiểm tra: Thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự thành lập Đoàn Kiểm tra, tổ chức tự kiểm tra và chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại các cơ quan, đơn vị của mình từ năm 2016 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023. Trên cơ sở kết quả tự kiểm tra, từng đơn vị đã phát hiện ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, qua đó xây dựng kế hoạch để chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục và xử lý các vi phạm trong thi hành án dân sự. Ngoài ra, căn cứ vào Kế hoạch kiểm tra năm 2024, Cục THADS tỉnh tổ chức kiểm tra toàn diện đối với 02/02 Chi cục THADS huyện Hoài Ân và Phù Mỹ; kiểm tra chuyên đề về án tín dụng, ngân hàng đối với Chi cục THADS thị xã An Nhơn.

           Về công tác tiếp công dân: Trong 6 tháng đầu năm, Hệ thống Thi hành án dân sự trong tỉnh đã tiếp 32 lượt, tổng số 32 người với 26 vụ việc (Cục: 12 lượt, 12 người, 06 vụ việc; Chi cục: 20 lượt, 20 người, 20 vụ việc); đoàn đông người: 01 đoàn, 06 người, 01 vụ việc; trong tổng số lượt tiếp công dân, lãnh đạo cơ quan tiếp 22 lượt, 22 người với 18 vụ việc (Cục: 06 lượt, 06 người, 02 vụ việc; Chi cục: 16 lượt, 16 người, 16 vụ việc). Trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết: 26 việc; số khác: 01 việc; kết quả: đã giải quyết 26/26 việc. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tiếp nhận 23 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó, có 10 đơn (09 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết (Cục: 01 đơn, Chi cục 09 đơn), đã giải quyết xong 07/10 đơn.

          Bên cạnh kết quả công tác nói trên, trong 6 tháng đầu năm các mặt công tác như: Công tác tổ chức cán bộ, hướng dẫn nghiệp vụ cũng đã được triển khai, thực hiện kịp thời kịp thời, đồng bộ. Công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan Thi hành án dân sự. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của cơ quan, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công, thực hiện nghiêm túc các chế độ, định mức theo quy định, nâng cao hiệu quả quản lý kinh phí, ngân sách; công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện đúng theo chỉ đạo của của ngành, địa phương, phục vụ tốt yêu cầu công tác của cơ quan, đơn vị.

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trong 6 tháng cuối năm cần tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

          Thứ nhất, tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc; kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh.

          Thứ hai, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự, bảo đảm hoàn thành tốt các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao năm 2024; tăng cường, chỉ đạo tổ chức thi hành quyết liệt hơn nữa đối với các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt là các vụ việc có giá trị thi hành lớn, các vụ việc có điều kiện thi hành trên 01 năm chưa thi hành được, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

          Thứ ba, cần làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc có khó khăn, vướng mắc, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính được giao năm 2024. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, Thủ trưởng các cơ quan THADS thực hiện tiếp công dân theo quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn nghiệp vụ theo đúng quy trình; kịp thời xử lý, giải quyết các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, quy định của pháp luật.

          Thứ tư, kịp thời thực hiện kiến nghị người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm người phải thi hành án chậm THAHC, không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ, không đúng bản án, quyết định của Tòa án; phối hợp chặc chẽ với cơ quan chuyên môn được UBND giao làm đầu mối và tham mưu UBND, Chủ tịch UBND chỉ đạo quyết liệt trong công tác THAHC, nhằm thi hành dứt điểm bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

          Thứ năm, tiếp tục phát huy công tác phối hơp̣ liên ngành; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp và sự phối hợp của các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án và các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, nhất là những vụ việc có khó khăn, vướng mắc, khó thi hành.

          Thứ sáu, thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan THADS nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành bảo đảm thông suốt, kịp thời; sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành tại Cục và các Chi cục, thực hiện triệt để việc ban hành, gửi, nhận văn bản điện tử, quản lý hồ sơ công việc trên Hệ thống của Bộ Tư pháp.  
                                                   Văn phòng Cục
 

Các tin đã đưa ngày: