Sign In

Bình Định: Chú trọng công tác cải cách tư pháp trong hoạt động thi hành án dân sự

07/02/2024

Cải cách tư pháp trong công tác thi hành án dân sự là một trong những nội dung được Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Định luôn chú trọng xây dựng và triển khai, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ trong công tác thi hành án dân sự ở các năm qua. Nhiều nội dung được Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp (CCTP) tỉnh giao đã được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch để triển khai, thực hiện theo Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Chiến lược CCTP đến năm 2020, góp phần xây dựng Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp nói chung, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự nói riêng. 
 

Tập trung tổ chức THA, chú trọng vụ việc có vướng mắc, khó khăn

Trong năm 2023, Cục THADS tỉnh đã xây dựng chương trình để triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp trong thi hành án dân sự theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh. Ngoài việc chỉ đạo tổ chức thi hành án thường xuyên, Cục THADS đã chỉ đạo các đơn vị đã tập trung rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ trong công tác THADS, nhất là các vụ việc có khó khăn, phức tạp, kéo dài, các vụ việc áp dụng biện pháp đảm bảo, biện pháp cưỡng chế THADS; chỉ đạo đẩy nhanh giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, những vụ việc có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong. Trong quá trình tổ chức THA, bên cạnh việc ban hành văn bản hướng dẫn, Cục THADS tỉnh thường xuyên nắm bắt, trao đổi, hướng dẫn xử lý những vướng mắc về nghiệp vụ THADS. Năm 2023, đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ, tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc khó khăn, phức tạp, những vụ việc có giá trị lớn, điển hình như: vụ ông Đặng Minh Phương và bà Đặng Thị Hiền (Hoài Nhơn) phải giao nhà ở; vụ Công ty CP luyện cán thép Việt Mỹ (Qui Nhơn), kê biên xử lý tài sản thế chấp để thi hành các khoản vay tín dụng; vụ bà Nguyễn Thị Ngọc và bà Nguyễn Thị Mà (Phù Cát), cưỡng chế chấm dứt hành vi cản trở quyền sử dụng tài sản và một số vụ phức tạp khác. Nhờ đó, đã góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự; toàn tỉnh về việc đã đạt tỉ lệ 86,15% (tăng 0,6%) so với cùng kỳ năm 2022; vượt 2,85% so với chỉ tiêu; về tiền đạt tỉ lệ 51,71% (tăng 3,12%) so với cùng kỳ năm 2022, vượt 5,91% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao.   
 
Ngoài ra, để theo dõi công tác cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh, Cục THADS tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, lựa chọn và tổ chức kiểm tra công tác cải cách tư pháp trong công tác THADS tại Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, đi sâu kiểm tra các nội dung, như công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác cải cách tư pháp liên quan đến THADS, công tác tham mưu để chỉ đạo giải quyết các vụ việc có khó khăn, phức tạp, các vụ việc thi hành án có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong THADS v.v..

 

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ     

Mặc dù, trong năm 2023 biên chế công chức các cơ quan THADS của tỉnh còn thiếu nhưng Cục THADS tỉnh đã triển khai, thực hiện đồng bộ, với nhiều nội dung quan trọng trong công tác cán bộ, đảm bảo sự vận hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay. Đặc biệt, trong năm, Cục THADS tỉnh rất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công chức, trong đó đã cử 13 lượt công chức tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng; 23 công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ THADS; cử 01 công chức tham gia bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ; cử 03 công chức học trung, cao cấp lý luận chính trị; 02 công chức tham gia bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; 11 công chức học QLNN và nghiệp vụ THA; 06 công chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư công; 10 công chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư xây dựng; 15 công chức tham gia lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra, khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng, tiêu cực thi hành án hành chính, bồi thường Nhà nước và bảo đảm tài chính trong THADS. Nhờ đó, các hoạt động về công tác chuyên môn của ngành luôn được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo yêu cầu mới.

Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc  

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành hành (TTHC) trong THADS của Bộ Tư pháp, năm 2023 Cục THADS tỉnh đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, gồm 6 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính, bãi bỏ 03 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục THADS tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các Chi cục THADS trực thuộc rà soát, công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực THADS; tiến hành niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa và đăng tải công khai trên Cổng, Trang thông tin điện tử các TTHC đã được chuẩn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân yêu cầu các thủ tục về THADS, giảm tải, rút ngắn thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục về THADS.     

Cục THADS tỉnh đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng của ngành, kịp thời đề nghị Tổng cục THADS đầu tư, xây dựng Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Phù Cát, Tây Sơn. Đến nay, cả 2 dự án đều hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ tốt cho hoạt động của 02 đơn vị. Hiện nay, Cục THADS tỉnh đã được Bộ Tư pháp phê duyệt chủ trương “Đầu tư trụ sở cơ quan THADS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và Phú Yên”, trong đó tại Bình Định có 3 dự án thành phần là trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS thành phố Qui Nhơn; Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS thị xã An Nhơn và dự án xây dựng kho vật chứng, kết hợp sửa chữa trụ sở Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn. Cục THADS tỉnh Bình Định, Chủ đầu tư dự án đã khẩn trương triển khai thực hiện các bước để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư trong năm 2024. Nếu được đầu tư, xây dựng 03 dự án nói trên, trụ sở các cơ quan THADS trong tỉnh đều đã được xây dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thi hành án trong giai đoạn hiện nay.   

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ CCTP trong năm 2024

Theo lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bình Định, năm 2024 Cục THADS tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác CCTP để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch về thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược CCTP đến năm 2020. Xây dựng kế hoạch, tập trung rà soát, chỉ đạo thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; các vụ việc đã tổ chức bán đấu giá để thi hành án nhưng chưa giao tài sản cho người mua, các vụ việc về yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở quyền sử dụng đất và các vụ việc tồn đọng, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động THADS và công tác cải cách tư pháp trong hoạt động THADS; thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chấp hành viên, thẩm tra viên các cơ quan THADS trong tỉnh, đảm bảo thực hiện tốt công tác CCTP nói chung, công tác THADS nói riêng trong trong năm 2024 và các năm tiếp theo.
                                                                                            Công Hoàng

Các tin đã đưa ngày: