Sign In

Cục THADS Bình Định: Sơ kết 3 năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

25/04/2024

Ngày 24 tháng 4 năm 2024, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm (2021 – 2023) thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01-KL/TW). Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.
 

Theo báo cáo của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Để triển khai, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, từ năm 2021-2023, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành, triển khai thực hiện các Kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề hàng năm tại cơ quan, chi bộ. Năm 2024, đã ban hành và quán triệt, thực hiện Kế hoạch theo Chuyên đề năm 2024, 2025 của Đảng bộ tỉnh về “Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu xây dựng Bình Ðịnh trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung”. Việc tổ chức thực hiện các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhằm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm của cơ quan. Thông qua việc học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, gắn với các nhiệm vụ được giao, Chi ủy đã chỉ đạo 100% công chức, đảng viên và người lao động cam kết tu dưỡng rèn luyện và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác, sinh hoạt hàng ngày với 3 nội dung là học tập, làm theo và nêu gương.

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ, công việc phát sinh, Chi ủy phối hợp với Lãnh đạo Cục ban hành các chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng các kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác thi hành án dân sự; chỉ đạo các đơn vị rà soát, giải quyết án trọng điểm, giải quyết án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, án có điều kiện trên 01 năm nhưng chưa thi hành xong; kế hoạch tập trung giải quyết các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế v.v..; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự. Để đưa nội dung, vụ việc nổi cộm, bức xúc, những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự vào chỉ đạo, thực hiện, Chi ủy đã xây dựng kế hoạch, chuyên đề và tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện hàng năm (mỗi quý 01 chuyên đề) đến toàn thể công chức, đảng viên, người lao động để tổ chức thực hiện, nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, khó khăn đang đặt ra. Ngoài việc sinh hoạt chuyên đề, Chi ủy đã tổ chức các buổi sinh hoạt bằng những bài kể, bài viết, mẫu chuyện nói về Bác, từ đó mỗi công chức, đảng viên rút ra những bài học kinh nghiệm để vận dụng trong thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị (tổ chức mỗi quý 01 buổi).

 Bên cạnh đó, Cấp ủy phối hợp với cơ quan ban hành kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kế hoạch về thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức để đảng viên, công chức, người lao động thực hiện; ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước hàng năm trong toàn ngành, kế hoạch thi đua thi hành án cao điểm lập thành tích chào mừng Ngày Truyền thống THADS (ngày 19/7 hàng năm), gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhờ đó, trong 03 năm, đã chỉ đạo, giải quyết xong nhiều vụ việc thi hành án kéo dài, khó thi hành, như: vụ Phạm Văn Thịnh, Phạm Văn Hưng; vụ Phạm Thừa Tự (Phù Cát); vụ Văn Công Chi, Thái Hảo (An Lão); vụ Công ty CPXD Tân Huy Phong (Tây Sơn); vụ Huỳnh Văn Mười và bà Huỳnh Thị Xứng, Huỳnh Thị Sáu, Huỳnh Thị Chín (Hoài Nhơn); vụ ông Đặng Minh Phương (Hoài Nhơn); vụ Công ty Cổ phần luyện cán thép Việt Mỹ; vụ bà Nguyễn Thị Mà, Trương Minh Đen (Phù Cát).

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Chi ủy Chi bộ thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc đối với đảng viên, công chức; thực hiện nghiêm việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; xây dựng, ban hành các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự; tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về thi hành án dân sự cho người dân, doanh nghiệp thông qua bộ phận một cửa của cơ quan; thực hiện việc ban hành, xử lý văn bản trên hệ thống văn bản và điều hành; khai thác và sử dụng các phần mềm trong Hệ thống THADS để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong THADS.

 Để phát huy và nhân rộng những điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy Chi bộ thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu học tập cách làm hay, mô hình mới trong công tác thi hành án dân sự để nhân rộng trong toàn ngành; viết các tin, bài tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục, Cục THADS tỉnh.

 Cùng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định kỳ hàng năm chi bộ tổ chức kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ về chấp hành Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc thực hiện các chuyên đề hàng năm, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để có cơ sở theo dõi, đánh giá đảng viên hàng năm. Theo đó, trong năm 2021 Chi bộ đã tổ chức kiểm tra 16/25 đảng viên, giám sát thường xuyên đối với 02 đảng viên; năm 2022 đã kiểm tra 16/24 đảng viên, phân công 01 cấp ủy viên giám sát 01 đảng viên; năm 2023 tổ chức kiểm tra 16/25 đảng viên, giám sát thường xuyên đối với tất cả các đảng viên.

Để đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là nội dung cam kết học tập, làm theo từ đầu năm, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả học tập các chuyên đề, kết thúc năm công tác, gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đảng viên tự nhận xét kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác về những nội dung đã được đăng ký từ đầu năm, trên cơ sở đó chi bộ nhận xét, đánh giá, gắn với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ để xếp loại đảng viên, công chức vào cuối năm. 

Để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới, Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện, đó là: (1) Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. (2) Chú trọng xây dựng các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm; duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo của công chức, đảng viên, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. (3) Xác định rõ những nội dung đột phá cần triển khai, thực hiện trong thời gian đến nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm; xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, liêm chính, hành động, sáng tạo, gần dân, hết lòng vì nhân dân. (4) Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với phương châm: Sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện. Đề cao trách nhiệm nêu gương của công chức, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu. (5) Thực hiện tốt phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn ngành, gắn với việc bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của chi bộ, cơ quan.

 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã trao Giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm (2021-2023) về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: