Sign In

Giới thiệu về cuốn sách “Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”

20/10/2017

          Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, trọng tâm là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; đồng thời, để bảo đảm thi hành nguyên tắc hiến định “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành” (Điều 106 Hiến pháp năm 2013), trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đã không ngừng được quan tâm sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Kết quả, hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đã và đang góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của từng địa phương nói riêng.
 

         Nhằm tạo thuận lợi và cung cấp nguồn tư liệu cho việc tra cứu, áp dụng các quy định pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, vừa qua, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Nhà xuất bản tư pháp, Bộ Tư pháp xuất bản cuốn sách: “Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”.
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
        
- Phần thứ nhất: Văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự;
         - Phần thứ hai: Văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hành chính.
         Hy vọng cuốn sách sẽ hữu ích không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự mà còn đối với các Bộ, ngành, địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại Việt Nam.

         Nguồn: Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: