Sign In

Thông báo về việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh (05/06/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 310/KH-CTHADS ngày 24/5/2017 về việc triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự (THADS) và cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS trong tỉnh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp thông báo, từ ngày 01/6/2017 Cục THADS và các Chi cục THADS trong tỉnh thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến THADS đối với các thủ tục hành chính sau:
 

Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2016 (12/05/2016)

Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2016 được giao và nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan thi hành án dân sự, cụ thể như sau:
 

Thông báo kết quả Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất (13/04/2016)

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016); Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-BTP ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất.
Căn cứ kết quả Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 cấp tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 thông báo đến các Chấp hành viên tham dự Hội thi về kết quả thi, cụ thể như sau:
 
Các tin đã đưa ngày: