Sign In

Thông báo tuyển dụng các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2016 (10/05/2016)

Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2016 được giao và nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan thi hành án dân sự, cụ thể như sau:

Giấy mời và danh sách tham gia Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất, vòng 1 (05/04/2016)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh triển khai Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất

Thể lệ, kế hoạch cuộc thi Chấp hành viên giỏi lần thứ I và đề cương ôn tập. (04/04/2016)

Thể lệ Cuộc thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất; Kế hoạch Cuộc thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất; Đề cương ôn tập Cuộc thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất.

Phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự (01/06/2015)

Quyết định số 3542/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự

Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thăm và làm việc tại Viện KHCNVN (16/02/2014)

Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thăm và làm việc tại Viện KHCNVN

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (06/02/2014)

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Các tin đã đưa ngày: