Sign In

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

08/06/2016

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
Chiều ngày 8/6/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tổng kết Chỉ thị số số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (gọi tắt Chỉ thị 03), đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
     Đồng chí Trần Công Chánh - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo và đạt được trong thời gian qua. Trong đó, nổi bật ở mấy việc sau:
     1. Công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 03 được các đồng chí thực hiện tốt, xuất hiện một số phương pháp, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, quán triệt [như: mô hình lồng ghép việc học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt truyền thống ở Đảng bộ Thanh tra; mô hình sưu tầm tư liệu về Bác, mô hình viết bài cảm nhận về tấm gương đạo đức của Bác và lập kỷ yếu học tập làm theo Bác ở Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo,..]
     2. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc; ý thức trách nhiệm trước Đảng, tinh thần phục vụ nhân dân đã được nâng lên rõ rệt.
     3. Kết quả “làm theo” trong toàn Đảng bộ Khối ngày càng thực chất và cụ thể hơn. Các tổ chức và cá nhân đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp ngành nghề, lĩnh vực công tác [như: Đảng bộ Cục thuế tỉnh, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ, Chi bộ Cựu Chiến binh tỉnh,...]
     4. Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 được thực hiện khá thường xuyên, theo chủ đề cụ thể từng năm.
     5. Công tác biểu dương, khen thưởng được chú trọng, nhiều tấm gương tiêu biểu làm theo Bác được ghi nhận, kịp thời cổ vũ, động viên và tạo thành sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ (Cụ thể trong Hội nghị tổng kết này, có 22 tập thể và 70 cá nhân được khen thưởng).
Đồng chí Trần Công Chánh - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
     Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị 5 năm qua vẫn còn hạn chế, khuyết điểm, chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc, đó là:
     1. Nhận thức một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 03 đối với công tác xây dựng Đảng; có nơi thiếu quan tâm, thiếu tính chủ động, hình thức trong thực hiện, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít cơ quan, đơn vị.
     2. Việc nêu gương của người đứng đầu, của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên ở một vài nơi còn lúng túng, chưa rõ nét, vẫn còn những biểu hiện thiếu gương mẫu trong công tác, sinh hoạt và đời sống, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
     3. Việc tổ chức đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm vào nội dung sinh hoạt chi bộ nhiều nơi còn chung chung, cuối năm đánh giá không đúng thực chất, làm cho có, nên chất lượng chưa cao.
     4. Công tác kiểm tra, giám sát chỉ tập trung vào hồ sơ, văn bản, chưa tập trung vào những việc làm cụ thể, những kết quả thật sự đạt được.
     5. Nội dung đăng ký làm theo Bác của một số đảng viên còn chung chung, không sát với chức trách, nhiệm vụ, dẫn đến chất lượng “làm theo” chưa cao. Việc lựa chọn và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị có nơi chưa rõ, chưa thật sự tích cực, kiên quyết, một vài chi bộ, đảng bộ cơ sở có dấu hiệu mất đoàn kết, khắc phục chưa tốt.
     6. Kết quả thực hiện chuyên đề hàng năm không đồng đều, có nơi chưa thực sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và thực hành làm theo Bác.
     7. Công tác thi đua, khen thưởng phần nhiều là cán bộ lãnh đạo, quản lý, từ đó chưa khích lệ, khen thưởng kịp thời cho một số tổ chức, cá nhân thật sự có những việc làm cụ thể trong học tập theo Bác.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh là đơn vị đặc biệt, là cơ quan chịu sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, nhưng phần lớn các đồng chí Tỉnh ủy viên lại sinh hoạt đảng tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối. Chính vì vậy, công tác tư tưởng của Đảng nói chung, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng càng có ý nghĩa đặc biệt hơn.

     Do đó, trong thời gian tới, tôi đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung những công việc sau:
     1. Tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được từ Chỉ thị 03, tập trung tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; coi việc học tập và làm theo Bác là công việc thường xuyên hàng ngày của từng cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
     2. Các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, nhất là cách thức làm theo Bác. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa "xây" với "chống".
     3. Tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, phải gắn với công tác xây dựng Đảng bộ. Trong đó, trước hết thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)“Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan.
     4. Tập trung chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2016 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định: “Về trách nhiệm nêu gương; chống chủ nghĩa cá nhân; nói đi đôi với làm; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
     5. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực cho bộ phận giúp việc để làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo với những cách làm năng động, sáng tạo, cụ thể phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả.
     6. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hàng năm và cả nhiệm kỳ; kịp thời phát hiện uốn nắn những hạn chế, yếu kém, những việc làm chưa tốt; đồng thời cổ vũ, động viên, biểu dương những tập thể, cá nhân tiên tiến, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng.
     7. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm thu hút, lôi cuốn đông đảo tác giả tham gia, hưởng ứng, góp phần đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.
Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chúng ta quyết tâm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII./.
 
Huỳnh Văn Hoanh


Theo Tỉnh ủy Hậu Giang

Các tin đã đưa ngày: