Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5, khóa XII của Đảng

10/08/2017

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5, khóa XII của Đảng

Sáng nay, ngày 10 tháng 8 năm 2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5, khóa XII của Đảng. 

Với cương vị là Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng đã nêu mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc học tập, quán triệt nghị quyết của Ban chấp hành trung ương lần thứ 5, khóa XII của Đảng gồm có 3 Nghị quyết đó là:  
1. Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khẳng định đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đã  đề ra về phát triển kinh tế, xã hội;
2. Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
3. Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Nội dung trọng tâm các Nghị quyết này là những vấn đề lớn, giải quyết những vấn đề chỉ đường về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân.
            Với cương vị là một Báo cáo viên đồng chí Nguyễn Huy Hoàng-Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động đã truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết kể trên, đồng thời cũng đã khẳng định xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng và tỉ trọng đóng góp trong GDP. 
 
Phạm Thị Hải Vân – nhân viên đánh máy


Theo Chi cục THADS huyện Kim Động

Các tin đã đưa ngày: