Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên phát động Đợt thi đua cao điểm giải quyết án lần thứ nhất

27/01/2016

Thực hiện Quyết định số 541/QĐ-CTHA ngày 24/12/2015 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 Ngày truyền thống Thi hành án dân sự; Kế hoạch số 611/KH-CTHA ngày 12/01/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên phát động phong trào thi đua, khen thưởng 2016 của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 658/QĐ-CTHA ngày 18/01/2016 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên sửa đổi thời gian phát động thi đua cao điểm giải quyết án Đợt 1 năm 2016 của Kế hoạch 611/KH-CTHA ngày 12/01/2016,  Cục phát động Đợt thi đua cao điểm lần thứ nhất
1. Mục đích
Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua của toàn thể công chức và người lao động trong các đơn vị, chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi hành án dân sự đối với sự phát triển của đất nước, của địa phương, gắn với xây dựng, củng cố và phát triển Ngành, phấn đấu sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016.
2. Yêu cầu
2.1. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước. Kịp thời khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích đột xuất trong đợt thi đua cao điểm.
2.2. Tổ chức các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2016. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng; tuyên truyền sâu rộng các văn bản hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng.
2.3. Tổ chức các phong trào thi đua có chất lượng và hiệu quả, sau đợt thi đua cao điểm có sơ kết, khen thưởng và nhân rộng điển hình. Căn cứ Kế hoạch của Cục, các đơn vị  xây dựng Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị mình.
2.4. Công tác khen thưởng thực hiện đúng quy trình thủ tục, bảo đảm công khai, dân chủ, chính xác, kịp thời; gắn thi đua với khen thưởng; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng đơn vị cấp cơ sở, quan tâm đến cán bộ, công chức, người lao động làm nhiệm vụ tại đơn vị có lượng án lớn, giá trị thi hành cao và có nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp.
3. Thời gian thực hiện
Thời gian: Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/5/2016.
4. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị và tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tham mưu cho Lãnh đạo Cục tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Đợt thi đua; bình xét, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng xứng đáng và nhân rộng những điển hình.
 Nếu có vướng mắc hoặc phát sinh mới trong quá trình tổ chức thực hiện, thủ trưởng các đơn vị kịp thời báo cáo (qua Phòng Tổ chức cán bộ )
 


Theo Tổ biên tập

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: