Sign In

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa

22/11/2023

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa
Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Người chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Với tinh thần đó, phong trào thi đua yêu nước là một nội dung không thể thiếu trong các hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước, trong đó có các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS). Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, hằng năm, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã triển khai công tác thi đua, khen thưởng đến từng công chức, người lao động các đơn vị thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc để phát động, triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả và quan trọng nhất là phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến. Phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa đến các đơn vị và từng vị trí công tác, nhất là các vị trí công tác trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thi hành án và các vị trí công tác khác.
Trong năm 2023, theo triển khai chung của tỉnh, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; với chủ đề phong trào thi đua chung năm 2023 của Hệ thống THADS: “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng, triển khai và tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 đến tất cả các đơn vị; Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp phát động: Phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,  Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng Nông thôn mới”Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2023-2025, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”; Phong trào thi đua “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp”… gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành Tư pháp, của hệ thống THADS và của từng cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  tiến hành tổng kết việc thực hiện công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2023;  tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước theo Kế hoạch số 2202/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh ban hành về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2025. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh phát động.
Năm 2023, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện đăng ký, giao ước thi đua Khối Thi đua các cơ quan Tư pháp Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Khối Thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Khánh Hòa. Cục THADS tỉnh Khánh Hòa cũng đã chỉ đạo tiến hành đăng ký, giao ước thi đua đối với các Khối Thi đua thuộc Cục như: Khối Thi đua các Chi cục THADS trực thuộc, Khối Thi đua các Phòng thuộc Cục.
Đặc biệt trong năm 2023, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa đã tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động và phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống THADS và 30 năm chuyển giao công tác THADS với các hoạt động thiết thực, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan THADS.
Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 của Khối Thi đua các Chi cục THADS
Năm 2023, kết quả các mặt công tác của các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác do cấp trên giao đều đạt và vượt theo kế hoạch công tác trọng tâm đã đề ra, các mặt công tác đều được quan tâm thực hiện tốt, tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, nội bộ đoàn kết, thống nhất, không có các trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật.
Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp đối với 11 đ/c có Quyết định bổ nhiệm
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
         Kết quả công tác khen thưởng năm 2023: Có 13 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và 128 cá nhân đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến”. 17 cá nhân đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 04 tập thể và 38 cá nhân được tặng Giấy khen của Cục trưởng. Đề nghị công nhận 04 tập thể đạt danh hiệu: “Tâp thể lao động xuất sắc”, đề nghị xét công nhận danh hiệu: “Chiến sỹ thi đua Ngành” đối với 01 cá nhân, “Cờ Thi đua Ngành” “Cờ Thi đua Chính phủ”đối với Cục THADS tỉnh Khánh Hòa; đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với 02 tập thể và 03 cá nhân.
        Kết quả khen chuyên đề, độ xuất trong năm 2023: Có 06 tập thể và 38 cá nhân được Cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp cưỡng chế THADS; khen thưởng đột xuất cho 6 tập thể và 08 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023.
Chi cục THADS thành phố Nha Trang phối hợp với Chi cục THADS huyện Khánh Vĩnh tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Cầu Bà – Khánh Vĩnh
Năm 2023, các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa tăng cường hoạt động nhân đạo, từ thiện; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo tại địa phương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, thường xuyên chăm lo, giúp đỡ công chức, người lao động trong Hệ thống và đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tiếp tục thực hiện giúp đỡ xây dựng nông thôn mới năm 2023, hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, tham gia giúp đỡ 06 xã với số tiền giúp đỡ và hiện vật quy đổi thành giá trị là  62.700.000 đồng. Các Chi cục THADS trực thuộc, công chức và người lao động tiếp tục tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ mái ấm công đoàn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai của tỉnh được đông đảo cán bộ, công chức và người lao động Hệ thống THADS tỉnh Khánh Hòa nhiệt tình hưởng ứng, tham gia; tích cực hưởng ứng các đợt ủng hộ đột xuất theo phát động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với số tiền 27.539.000 đồng.

Chi cục THADS huyện Diên Khánh phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Diên Khánh, UBND xã Suối Tiên hỗ trợ địa phương 16 phần quà, mỗi phần quà có giá trị là 300.000 đồng cho người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trên địa bàn xã
Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến trong thời gian tới; Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đến các đơn vị và yêu cầu Trưởng các Phòng và tương đương thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung: 
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh; Giới thiệu lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác, đem lại hiệu quả cao, ý nghĩa tích cực trong công tác THADS và các lĩnh vực công tác được giao thông qua các phong trào thi đua, để nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong trong toàn hệ thống THADS tỉnh Khánh Hòa. 
2. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước theo Kế hoạch số 2202/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh ban hành về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025. 
3. Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo tăng cường viết tin, bài về các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình và giới thiệu gương điển hình tiên tiến gửi đăng lên Trang Thông tin điện tử Cục THADS. Hằng tháng, các đơn vị quan tâm lựa chọn và giới thiệu từ 01 đến 02 gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Cục THADS. Việc tham gia viết tin, bài là một trong những căn cứ để xem xét, đánh giá thi đua hằng năm của cá nhân, đơn vị.
Văn phòng Cục thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình gửi đăng tin, bài, gương người tốt, việc tốt, tham mưu Lãnh đạo Cục duyệt, lựa chọn các tin bài để đăng trên Trang Thông tin điện tử của Cục THADS, gửi tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Khánh Hòa, Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ hoặc trên Đặc san Thi đua - Khen thưởng, Cổng Thông tin điện tử Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thi đua - Khen thưởng. 
Văn phòng Cục phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, cung cấp video clip, phim tư liệu về các hoạt động thi đua, khen thưởng của các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa gửi Sở Nội vụ để tổng hợp gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xây dựng phim tư liệu hướng tới kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi  đua ái quốc, ngày Truyền thống thi đua yêu nước (11/6) hằng năm, hướng tới Đại hội (Hội nghị) điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước các cấp vào năm 2025. 
Với các nội dung thực hiện như trên, và sự hưởng ứng của toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS, chắc chắn rằng công tác thi đua-khen thưởng của các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian vừa qua, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công tác được giao./.


Theo Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin đã đưa ngày: