Sign In

Tổng kết công tác Công đoàn khối Nội chính năm 2023

24/11/2023

Tổng kết công tác Công đoàn khối Nội chính năm 2023
Ngày 22 tháng 11 năm 2023, Công đoàn Khối nội chính tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa với vai trò Trưởng khối đã chủ trì Hội nghị.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Thu Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở thành viên Khối nội chính và Ban chấp hành công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.
Hội nghị đã được nghe đại diện Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả hoạt động công đoàn Khối Nội chính năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, Công đoàn Khối Nội chính đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội công đoàn các cấp. Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về việc “ Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, các Công đoàn cơ sở thành viên Khối Nội Chính đã có nhiều đổi mới về phương thực hoạt động, cách thức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để công đoàn đạt được hiệu quả thiết thực; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Khối Nội chính đã phối hợp tốt với cấp ủy và chính quyền tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: Quán triệt thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI, XII, XIII), Kết luận số 21- KL/TW  ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong gia đoạn mới”; Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Nghị quyết: Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045... Đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên; thực hiện nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa nhân văn. Việc thực hiện các phong trào thi đua của các Công đoàn cơ sở thành viên Khối Nội chính đạt được kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, người lao động được đi vào nền nếp; Công tác xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn được triển khai, thực hiện kịp thời, có hiệu quả...
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Thu Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đánh giá cao kết qảu đã đạt được của Công đoàn Khối Nội chính trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù, sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các cơ quan Nội chính đa số mới được tín nhiệm, bầu cử nhưng đã đưa hoạt động công đoàn phát triển mạnh mẽ, có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng chí trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Khối Nội chính đã luôn quan tâm, chú trọng đến hoạt động công đoàn dù cơ quan rất nhiều nhiệm vụ chính trị khó khăn, phức tạp. Cũng qua đây, đồng chí Thu Anh gửi lời cảm ơn trân trọng đến Lãnh đạo các cơ quan đã quan tâm, phối hợp tốt với Công đoàn cơ sở để Công đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đề nghị Công đoàn cơ sở thành viên Khối Nội chính tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Công đoàn.
Sau khi thảo luận, bình xét thi đua, Công đoàn cơ sở Cục THADS được các Công đoàn cơ sở thành viên Khối bình xét là Công đoàn dẫn đầu Khối, đề nghị Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.


Theo Công đoàn Cục THADS tỉnh Khánh Hòa

Các tin đã đưa ngày: