Sign In

Cục THADS tỉnh Lai Châu kiểm tra việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm 2023 đối với các Chi cục THADS trực thuộc

08/03/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 và Kế hoạch kiểm tra năm 2023, Cục THADS tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm 2023 đối với Chi cục THADS huyện Than Uyên và Chi cục THADS huyện Tam Đường. Đoàn kiểm tra do đồng chí Cục trưởng Trần Công Hướng làm Trưởng đoàn; đồng chí Phó cục trưởng Nguyễn Duy Phiên làm Phó Trưởng đoàn; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục là thành viên.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc triển khai, quán triệt Quyết định số 299/QĐ-TCTHADS ngày 06/4/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình xây dựng và ban hành kế hoạch công tác hằng năm trong hệ thống thi hành án dân sự, các văn bản chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự về xây dựng và ban hành kế hoạch công tác năm 2023; hồ sơ công việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2023 và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được đề ra trong kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục được kiểm tra.
Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nắm bắt, đánh giá tình hình việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 tại các đơn vị được kiểm tra, về cơ bản các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng kế hoạch công tác năm 2023; hồ sơ xây dựng kế hoạch công tác năm của các đơn vị được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Quyết định số 299/QĐ-TCTHADS ngày 06/4/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác hằng năm trong hệ thống thi hành án dân sự; các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; trong 05 tháng đầu năm (thời điểm từ 01/10/2022 đến 28/02/2023), các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm 2023 cơ bản đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại các đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ thi hành xong về việc và về tiền còn thiếu so với chỉ tiêu được giao năm 2023; công tác tự kiểm tra tại các đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên; việc xây dựng kế hoạch công tác tháng của một số cá nhân còn hạn chế, có nhiệm vụ còn bỏ sót, chậm tiến độ. Đoàn kiểm tra đã chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới tồn tại, hạn chế tại các đơn vị, từ đó yêu cầu các đơn vị có giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.


Theo Chánh văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: