Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

27/05/2021

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐUK ngày 30/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu, ngày 14/5/2021, Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt có 25/25 đảng viên, quần chúng của chi bộ đạt tỷ lệ 100% (trong đó đảng viên tham gia học tập là 20/20 đồng chí, quần chúng tham gia học tập là 05/05 đồng chí). Đồng chí Trần Công Hướng, Bí thư chi bộ chủ trì Hội nghị.
 

Quán triệt tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Hướng, Bí thư Chi bộ khẳng định: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, giúp cấp ủy, chi bộ, các đoàn thể và đảng viên, công chức, người lao động nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, góp phần xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả. Từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận, tin tưởng, cổ vũ, động viên đảng viên, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Tại hội nghị, Chi bộ đã triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề sau:
- Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.
- Chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
- Chuyên đề 4: Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.
- Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng, theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Đảng viên quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu nội dung các chuyên đề được quán triệt, triển khai.
Tại Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Chi bộ, nhằm cụ thể hóa phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết phù hợp với điều kiện, đặc thù của Chi bộ, cơ quan Cục Thi hành án dân sự, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết XIII của Đảng đã đề ra.

 

Tác giả ảnh: Mai Văn Đại - Văn Phòng Cục Thi Hành Án Dân Sự Tỉnh Lai Châu

Các tin đã đưa ngày: