Sign In

Công tác Thi hành án dân sự huyện Đức trọng

01/10/2021

Công tác Thi hành án dân sự huyện Đức trọng
      Thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức trọng đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ngay sau khi nhận bản án, quyết định của Tòa án, đơn yêu cầu Thi hành án dân sự của công dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng đã ra quyết định thi hành án, tiến hành xác minh điều kiện thi hành án và phân loại việc. Đối với những việc có điều kiện thi hành đã tiến hành đôn đốc người phải thi hành tự nguyện thi hành, một số trường hợp cố tình chây ỳ không tự nguyện, xét thấy cần thiết đã triển khai áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Cơ bản các bản án, quyết định có điều kiện thi hành đều được đưa ra thi hành theo đúng quy định pháp luật, số vụ việc tồn đọng đã giảm đáng kể, nhiều vụ việc phức tạp đã được giải quyết bảo đảm quyền, lợi ích của công dân, nhà nước. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thường xuyên phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp nắm số liệu việc thi hành án, trên cơ sở đó phân loại số việc có điều kiện thi hành, số việc chưa có điều kiện thi hành và có biện pháp tác động cơ quan Thi hành án dân sự đôn đốc thi hành hoặc áp dụng biện pháp cưỡng chế. Đối với những việc chưa có điều kiện thi hành, Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện đúng việc xác minh địa chỉ và điều kiện Thi hành án theo định kỳ quy định.
Qua thực tế Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng vẫn còn một số tồn tại như:
- Số việc và số tiền có điều kiện thi hành nhưng thi hành chưa có kết quả còn lớn. Kết quả thi hành án nhìn chung đạt nhưng vẫn còn một số ít vụ việc kéo dài. Tỷ lệ Thi hành án dân sự đạt chưa cao.
- Những sai sót trong chuyên môn, nghiệp vụ của chấp hành viên vẫn còn tồn tại như: vi phạm về thời gian trong việc xác minh điều kiện Thi hành án khoản 2 Điều 44 Luật THADS; vi phạm trong việc không áp dụng biện pháp cưỡng chế Thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật THADS;
 - Công tác phối hợp liên ngành với các cơ quan, tổ chức trong Thi hành án còn một số tồn tại đó là: một số cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ, phối hợp, tham gia công tác Thi hành án như: không tạo điều kiện cho cơ quan THA xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế, kê biên, định giá tài sản…
- Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án tại địa phương chưa được thực hiện tốt, cán bộ chính quyền cơ sở chưa nắm được vị trí, chức năng của cơ quan Thi hành án. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật Thi hành án để nâng cao nhận thức trong nhân dân chưa được quan tâm đúng mức, do đó tình trạng khiếu nại của công dân còn.
Các tồn tại, hạn chế nêu trên do các nguyên nhân chủ yếu sau: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa thực sự quyết liệt, ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án chưa cao do đó việc động viên thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án rất khó khăn, có nhiều trường hợp người phải thi hành án tìm mọi thủ đoạn để cản trở, chống đối, kéo dài việc thi hành án. Đôi lúc Chấp hành viên làm việc không khoa học, ngại va chạm, không kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế khi có đủ điều kiện...
Trong thời gian tới, Lãnh đạo cơ quan Thi hành án sẽ  tăng cường và thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác chuyên môn để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, hạn chế; có biện pháp nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhằm bảo đảm mọi quy định của pháp luật về công tác THADS đều được thực hiện một cách nghiêm túc./. 
                                                                                          Chi Cục thi hành án dân sự huyện Đức Trọng

Các tin đã đưa ngày: