Sign In

Công tác phát triển đảng viên mới tại Chi bộ Chi cục Thi hành án huyện Mường Khương

01/07/2019

Công tác phát triển đảng viên mới tại Chi bộ Chi cục Thi hành án huyện Mường Khương
Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Khương đã đề ra Nghị quyết Chi bộ, quá trình tổ chức thực hiện Chi bộ đã quan tâm công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ, phát triển cả về số lượng và chất lượng đảng viên từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Để làm tốt công tác phát triển Đảng, hàng năm Chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức, người lao động và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của cơ quan như: Đoàn Thanh niên, đoàn viên Công đoàn xây dựng kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng về chính trị tư tưởng, gắn với việc: “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã tạo động lực cho quần chúng ưu tú phấn đấu về mọi mặt, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đủ điều kiện xem xét, lựa chọn cử tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 

Tháng 6/2019, Chi bộ đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Hoạt, hiện Chi bộ có 06 đảng viên. Bên cạnh đó Chi bộ còn có 2 quần chúng ưu tú đang là đối tượng phát triển Đảng, trong thời gian tới Chi bộ tiếp tục quan tâm, theo dõi sát sao các mặt hoạt động đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức của quần chúng về vị trí, vai trò của Đảng.
 
                                                     
 Đồng chí Ngô Minh Thăng – Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Khương trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Hoạt
 
Chi bộ Chi cục Thi hành án huyện đã làm tốt công tác phát triển Đảng theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, phấn trong những năm tới, mỗi năm kết nạp được ít nhất là 01 đảng viên.
 
                                                                                                          Nguyễn Hường
                                                                                   Chi cục THADS huyện Mường Khương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: