Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Bắc Hà tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

29/04/2020

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà, ngày 28/4/2020 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đ/c Thào Seo Cấu, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện chụp ảnh lưu niệm  
cùng đảng viên Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà

 

Đồng chí Kiều Cao Hạnh, Chủ tịch Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ huyện ủy Bắc Hà và sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ, cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà đã phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, nhất là các cơ quan trong khối Nội chính để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn theo Chương trình, Kế hoạch đã đề ra, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ngành giao cho, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các đồng chí cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nêu cao tinh thần tự rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống trung thực, thẳng thắn, giản dị..., trong nhiệm kỳ vừa qua không có cá nhân vi phạm kỷ luật. Chi bộ thường xuyên tổ chức và duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, nêu cao tinh thần lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mọi hoạt động đều được công khai, minh bạch. Đồng chí Bí thư chi bộ thường xuyên quán triệt, chỉ đạo thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của đảng viên trong Chi bộ. Chi bộ đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng; xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động cụ thể, thường xuyên lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ đảng viên, quần chúng thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động từ thiện xã hội.
 
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Bắc Hà tiếp tục quán triệt thực hiện văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quy định 28-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai theo hướng Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Chi bộ với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trong Chi cục; tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
  
Một số hình ảnh tại Đại hội
 
Đại hội đã nghe đồng chí Thào Seo Cấu, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo; đồng thời tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Kiều Cao Hạnh, Chi cục trưởng được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Quang Hiệp, Phó Chi cục trưởng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; Đại hội đã bầu đồng chí Kiều Cao Hạnh là đại biểu chính thức và đồng chí Nguyễn Quang Hiệp là đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025./.
                                                                       KCH - Chi cục THADS Bắc Hà

Các tin đã đưa ngày: