Sign In

Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

23/03/2020

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đăng toàn văn Nghị định 33/2020/NĐ-CP để các cơ quan thi hành án dân sự, công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh nghiên cứu thực hiện.
 
Các tin đã đưa ngày: