Sign In

Kiến Tường: Hiệu quả công tác tham mưu hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tại địa phương năm 2022

26/09/2022

Ban chỉ đạo THADS được thành lập với chức năng nhiệm vụ là tham mưu cho Chủ tịch UBND chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chi cục Thi hành án dân sự - với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo THADS thị xã, xác định rõ công tác tham mưu cho hoạt động của Ban chỉ đạo THADS phải chủ động, thường xuyên liên tục. Ngay từ những ngày đầu năm công tác thi hành án dân sự 2022, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường đã tham mưu Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã Công văn số 3288/UBND-THADS ngày 15/10/2021 về việc chỉ đạo một số nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính năm 2022; Kế hoạch số 3510/KH-BCĐ.THADS ngày 09/11/2021 về việc tổ chức đợt thực hiện cao điểm thi hành án dân sự năm 2022 và Công văn số 601/CV-TU ngày 22/10/2021 của Thị ủy Thị xã Kiến Tường về việc lãnh đạo công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2022; có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND thị xã thành lập và kiện toàn kịp thời khi có sự thay đổi do chuyển đổi vị trí công tác của các thành viên Ban chỉ đạo THADS thị xã theo Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã; Thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho các thành viên trong Ban chỉ đạo theo Thông báo số 730/TB-BCĐ.THADS ngày 23/3/2022; Công văn số 1733/UBND-THADS ngày 17/6/2022 về việc chỉ đạo một số nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính 4 tháng cuối năm 2022 (theo niên độ thi hành án).
Trong năm 2022, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã  phối kết hợp hợp có hiệu quả với các cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng, án có giá trị lớn, án khó khăn phức tạp kéo dài như vụ: Nguyễn Thanh Điền, Phan NGọc Phượng (10 việc, số tiền trên 30 tỷ đồng, Vụ Hà Thanh Phong,Lê THị Lý Ba…) ; đưa ra nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả; tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm, đẩy nhanh tiến độ thi hành án, thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành những trường hợp phức tạp, không tự nguyện thi hành. Tính đến 20.9.2022, đã giải quyết xong 423/492 việc có điều kiện thi hành đạt tỉ lệ 85,98% (tăng 1,76%) so với cùng kỳ năm 2021, vượt  3,98% so với chỉ tiêu của Cục giao là 82%. Về tiền đã thu 39.519.249.000/73.504.064.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 53,76% (giảm 4,02%) so với cùng kỳ năm 2021, vượt 10,76% so với chỉ tiêu của Cục giao về giá trị là 43%.
Trong những ngày cuối niên độ công tác thi hành án dân sự năm 2022, Chi cục THADS thị xã Kiến Tường tiếp cục cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm, chuẩn bị Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo công tác thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác, mở đợt cao điểm tập trung thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường năm 2023, tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã để mang lại những hiệu quả tích cực, tạo được sự nghiêm minh của pháp luật, giải quyết được những mâu thuẫn của các đương sự và góp phần vào sự ổn định chính trị tại địa phương.

Các tin đã đưa ngày: