Sign In

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đẩy mạnh các hoạt động phong trào hướng đến Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

19/02/2020

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đẩy mạnh các hoạt động phong trào hướng đến Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Thông tri số 13-TTr/TU và Kế hoạch số 207-KH/TU ngày 12/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Thông tri số 13-TTr/TU và Kế hoạch số 207-KH/TU ngày 12/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 51-HD/TU ngày 28/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK ngày 06/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Kế hoạch số 238-KH/ĐUC ngày 18/11/2019 quán triệt, triển khai các văn bản, tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc, đại hội  Đảng bộ Cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời thành lập 02 tiêu ban: Tiểu ban Nội dung, Nhân sự và Tiểu ban Tuyên truyền, Hậu cần để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ Cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025.
Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ Cục; thi đua công tác, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ và các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động ở các cơ quan, nhằm tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 vào thực tiễn.
Với tinh thần đó, 02 Tiểu ban đã tiến hành họp nhiều phiên để triển khai khác nhiệm vụ được giao, hoàn thiện các dự thảo văn kiện, đồng thời chuẩn bị tốt các nội dung hậu cần để tổ chức Đại hội thành công.
Trong thời gian tới, Đảng bộ Cục sẽ tiến hành chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: