Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020)

22/05/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020)
       Với mục tiêu tổ chức đợt thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính nhằm nâng cao kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự về việc, về tiền và công tác theo dõi thi hành án hành chính trong bối cảnh khắc phục khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19 gây ra; đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác để hoàn thành chỉ tiêu được giao và thực hiện tốt các mặt công tác khác trong 9 tháng đầu năm 2020, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020), góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của toàn ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, ngày 20 tháng 5 năm 2020,
     Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 437/KH-CTHADS phát động đợt thi đua cao điểm với khẩu hiệu: Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020).
 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận
 
     Phong trào thi đua được tập trung thực hiện từ ngày 01/5/2020 đến hết ngày 30/6/2020, với các nội dung như sau:
- Thi hành xong từ 60% trở lên về việc và 30% trở lên về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành (tính đến hết ngày 30/6/2020). Bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành. Ra quyết định thi hành án đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực; đảm bảo xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành;
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn nghiệp vụ; kỷ cương, kỷ luật hành chính, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động Thi hành án dân sự; tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả thi hành án  trong các vụ án tham nhũng-kinh tế, thu hồi cho ngân sách nhà nước, tín dụng-ngân hàng, các vụ việc thi hành án trọng điểm;
- Lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để ký hợp đồng thẩm định và bán đấu giá tài sản; đảm bảo trình tự, thủ tục thẩm định, bán đấu giá đúng quy định pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan được bảo vệ;
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ; nêu cao trách nhiệm giải trình và tình thần phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức thi hành án dân sự.

 
Cục THADS tỉnh Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ giải quyết án,
nâng cao công tác hướng dẫn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin

 
       Trong đợt thi đua cao điểm, những tiêu chuẩn, điều kiện để được đề nghị Tổng cục trưởng xét tặng Giấy khen (01 tập thể và 01 cá nhân) như sau:
+ Đối với tập thể:
- Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật Thi đua-Khen thưởng: Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Là tập thể khắc phục những khó khăn do tình hình dịch bệnh để đạt kết quả công tác xuất sắc nhất trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nội dung của phong trào thi đua;
- Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng, đơn vị không có cá nhân vi phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên (từ 01/10/2019-30/6/2020).
+ Đối với cá nhân:
- Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Thi đua Khen thưởng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Là cá nhân có kết quả công tác xuất sắc nhất trong thực hiện các nội dung của phong trào thi đua;
- Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, có ý thức trong đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
       Cũng trong đợt thi đua cao điểm, Cục trưởng sẽ xét tặng Giấy khen cho không quá 05 tập thể; mỗi đơn vị không quá 02 cá nhân. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố có số lượng từ 6 đến 10 biên chế (không tính hợp đồng lao động) được đề nghị không quá 03 cá nhân và từ trên 10 biên chế trở lên được đề nghị không quá 04 cá nhân, với tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Đối với tập thể:
+ Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
+ Là tập thể có kết quả công tác xuất sắc nhất trong thực hiện các nội dung của phong trào thi đua;
+ Tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng, đơn vị không có cá nhân vi phạm pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên (từ 01/10/2019 đến 30/6/2020).
+ Đối với tập thể là Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thì ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên còn phải có kết quả thi hành án dân sự (tính đến 30/6/2020) đạt tỷ lệ thi hành xong từ 60% trở lên về việc; 30% trở lên về tiền.
- Đối với cá nhân:
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
+ Là cá nhân có kết quả công tác xuất sắc nhất trong thực hiện các nội dung của phong trào thi đua;
+ Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ; có ý thức trong đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
+ Đối với cá nhân là Chấp hành viên, Thư ký thi hành án, Chuyên viên ngoài những  tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên còn phải có kết quả thi hành án dân sự (tính đến 30/6/2020) đạt đạt tỷ lệ thi hành xong từ 60% trở lên về việc; 30% trở lên về tiền.
+ Đối với cá nhân là lãnh đạo đơn vị thì thành tích để xét khen thưởng căn cứ vào kết quả công tác của đơn vị do mình lãnh đạo, quản lý.
Kết thúc đợt thi đua điểm vào ngày 30/6/2020, Hội đồng thi đua-khen thưởng sẽ tiến hành họp xét và tổ chức hội nghị sơ kết, biểu dương khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt Kỷ niệm 74 Năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020)./.
 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Các tin đã đưa ngày: