Thi hành án dân sự góp phần bảo đảm thực thi công lý và phát triển kinh tế của đất nước

Với mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trên cơ sở nền tảng lý luận của chủ nghĩa C.Mác-Lênin về “biến nhà nước từ cơ quan đứng trên xã hội thành cơ quan hoàn toàn phục tùng xã hội” và tư tưởng Hồ Chí Minh về một nền dân chủ XHCN chân chính “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”, “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng xác định “Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo” là một trong những phương diện căn bản của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII của Đảng [1] và Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định Nhà nước pháp quyền XHCN phải quản lý xã hội bằng pháp luật, thượng tôn pháp luật, giữ vai trò kiến tạo, tạo dựng không gian chính trị-pháp lý nhằm chăm lo hạnh phúc và sự phát triển của mỗi người, bảo đảm và phát huy các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền được sống trong một xã hội trật tự, ổn định, dựa trên nền tảng các giá trị pháp quyền cơ bản.

Nhiều kết quả ứng dụng công nghệ thông tin đã đạt được trong thi hành án dân sự

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự được Nhà nước bảo đảm theo quy định tại Điều 24 Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Hệ thống Thi hành án dân sự hiện nay được tổ chức theo Ngành dọc từ Trung ương đến địa phương cấp huyện (ở Trung ương có Tổng cục Thi hành án dân sự với 8 đơn vị trực thuộc), ở cấp tỉnh có 63 Cục Thi hành án dân sự, cấp huyện có 710 Chi cục Thi hành án dân sự. Tổng số công chức, viên chức, người lao động toàn Hệ thống Thi hành án dân sự hiện nay gần 12 nghìn người. Trong bối cảnh lượng án phải thi hành không ngừng tăng cao nhưng biên chế không tăng, thời gian qua, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự.

Họp Tiểu ban tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Tiểu ban tuyên truyền Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự được thành lập theo Quyết định số 2154/QĐ-BTP ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) để thực hiện một số nhiệm vụ của Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Để phát huy truyền thống, tạo không khí thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016). Ngày 02/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2115/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự  (19/7/1946 – 19/7/2016), với các nội dung:

Một số hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016)

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, ngày 12 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1808/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016 với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Hệ thống Thi hành án dân sự và Thừa phát lại về lịch sử hình thành và phát triển của Hệ thống, của ngành Tư pháp và của đất nước, đồng thời giáo dục truyền thống, khích lệ tự hào nghề nghiệp, phát huy tính chủ động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thử thách của các thế hệ công chức, người lao động các cơ quan thuộc Hệ thống Thi hành án dân sự và Thừa phát lại; bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống ngành Tư pháp, truyền thống Thi hành án dân sự, tạo không khí thi đua thiết thực trong toàn Hệ thống, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được Quốc hội và Chính phủ giao. Các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự tập trung vào những nội dung cụ thể sau:

Thành tựu trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự

Dưới chế độ phong kiến, pháp luật về thi hành án dân sự ở nước ta điều chỉnh hoạt động thi hành án dân sự cùng với hoạt động xét xử của Toà án, các luật lệ lúc bấy giờ được ban hành như: Bộ luật Hồng Đức, Bộ luật Gia Long chưa phân định rõ ràng giữa thủ tục thi hành án và thủ tục xét xử. Đến giai đoạn đất nước ta dưới thời nửa phong kiến nửa thuộc địa, pháp luật về thi hành án dân sự quy định thủ tục thi hành án dân sự chủ yếu do tổ chức Thừa phát lại thực hiện; theo quy định tại Luật Tố tụng dân sự ban hành kèm theo Nghị định ngày 16/3/1910 của Toàn quyền Đông Dương thì Thừa phát lại được giao làm nhiều công việc có tính chất hành chính tại Toà án và thi hành các bản án.

Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng “Vì đàn em thân yêu”

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự từ Toà án sang cơ quan thuộc Chính phủ, Cục Thi hành án dân sự thành phố phát động phong trào thi đua đợt cao điểm lập thành tích chào mừng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự.

Ngày 5/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”, đánh dấu chặng đường lịch sử 67 năm hình thành và phát triển của các cơ quan Thi hành án dân sự.

Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Thiết thực lập thành tích chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (ngày 19/7/2013) và tổng kết 20 chuyển giao công tác thi hành án dân sự. Thực hiện Kế hoạch của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự.

Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định với những hoạt động thiết thực trong tháng 7/2013

Tháng 7 hàng năm luôn là tháng có những dấu mốc quan trọng đối với ngành Thi hành án dân sự cả nước. Kể từ ngày 1/7/1993 công tác thi hành án dân sự đã được chuyển giao từ Tòa án nhân dân các cấp sang các cơ quan thuộc Chính phủ theo Nghị quyết của Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ nhất ngày 06/10/1992, đến nay đã được tròn 20 năm. Luật Thi hành án dân sự năm 2008, văn bản pháp lý cao nhất đã được Quốc hội Khóa 12 thông qua và cũng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2009.