Kế hoạch tổ chức Lễ Ra mắt Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự

07/03/2017
Thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS); Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan THADS giai đoạn 2015-2020. Tổng cục THADS đã phối hợp với Cục công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp xây dựng Cổng Thông tin điện tử THADS. Để chính thức công bố, giới thiệu đến các Bộ, Ngành, các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương, Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Ra mắt Cổng Thông tin điện tử THADS.