Đại hội Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020-2022

24/03/2020
Chiều ngày 24/3/2020, Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ giải quyết khiếu nại tố cáo, Tổng cục Thi hành án dân sự. Tham dự Đại hội có đồng chí Vương Toàn Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Đỗ Thị Thanh, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự. Về phía Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (Trung tâm) có đồng chí Hoàng Thế Anh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm.

Báo cáo công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2017-2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Chi bộ cho biết, Chi bộ hiện nay có 08 Đảng viên chính thức, trong đó có 01 Đảng viên có trình độ Tiến sỹ Luật, 02 Đảng viên có trình độ Thạc sỹ, 05 Đảng viên là Cử nhân, các đảng viên của đơn vị đều có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực tốt, đạo đức, lối sống gương mẫu.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh việc triển khai các nhiệm vụ của Trung tâm còn gặp nhiều khó khăn (khối lượng công việc được giao ngày càng nhiều, trong đó bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên còn có rất nhiều các nhiệm vụ đột xuất, biên chế ít nhất trong số các đơn vị thuộc Tổng cục, cơ chế hoạt động còn gặp khó khăn khi thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động sang đơn vị sự nghiệp công lập…) nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, Chi bộ Trung tâm đã đoàn kết, phối hợp với Lãnh đạo Trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và toàn đơn vị, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng cao, bước đầu đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục. Theo đó, công tác thống kê, tổng hợp báo cáo thống kê được quan tâm thực hiện ngày càng nề nếp, công tác quản lý dữ liệu được chú trọng, đã tham mưu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự, hỗ trợ phục vụ tốt hơn công tác quản lý chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ cũng như tăng cường hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Các đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt với lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Chi bộ luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được Chi bộ thực hiện nghiêm túc.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội xác định Chi bộ nhiệm kỳ mới cần kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ cụ thể.
Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt Nghị quyết, Chủ trương, Đường lối, Chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước và các Chương trình hành động của các cấp ủy Đảng cho đảng viên và quần chúng.
Thứ hai, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Chi bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao năng lực công tác, cải tiến phương pháp làm việc, đảng viên và công chức trong đơn vị cần làm tốt việc tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng đơn vị, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành.
Thứ ba, xây dựng kế hoạch, kiểm tra giám sát phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ; gắn việc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết, thực hiện Điều lệ Đảng với kiểm tra giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.
Thứ tư, tạo điều kiện, phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò và trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác xây dựng đơn vị, cơ quan, góp phần xây dựng đảng.

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục đánh giá cao và biểu dương công tác chuẩn bị Đại hội và những kết quả đạt được của Chi bộ Trung tâm trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi đề nghị Chi bộ Trung tâm cần phát huy những ưu điểm, tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, có những đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ sau đại hội theo hướng dẫn; đồng chí Nguyễn Thắng Lợi cũng phát động thi đua theo Kế hoạch của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Hoàng Thế Anh - Giám đốc Trung tâm được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Giám đốc Trung tâm giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Một số hình ảnh tại Đại hội