Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

19/12/2019
Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp cụ thể, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020. Ngày 16/12/2019, Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thắng Lợi - Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ. Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Đức, Phó Bí thư Chi bộ thay mặt Chi ủy trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
 Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên Chi bộ đã tham gia thảo luận, đánh giá kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng đạt được năm 2019 của Chi bộ, cụ thể:
- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ: Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo có chức năng, nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng.
Xác định công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân về thi hành án dân sự là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bộ, ngành và của Tổng cục Thi hành án dân sự. Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2019 của Tổng cục, Chi ủy Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ, trên cơ sở đó, từng đảng viên, công chức tự xây dựng kế hoạch công tác cá nhân của mình, bám sát yêu cầu về kết quả và tiến độ thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kết quả trong năm 2019, Chi bộ đã thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất mà Đảng ủy Tổng cục thi hành án dân sự, Đảng bộ Bộ Tư pháp giao cho; đã phân loại và xử lý 100% số đơn thư khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự, hầu hết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh đều được xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định; phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu về giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 do Bộ Tư pháp giao.
- Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức: Chi bộ đã tiến hành triển khai và quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp uỷ đảng đến từng cán bộ, đảng viên. Đảm bảo mọi cán bộ trong đơn vị luôn tham gia đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của đảng, các chủ trương, chính sách của nhà nước. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên trong lĩnh vực chính trị tư tưởng, giúp thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cá nhân cũng như toàn đơn vị. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định số 08/QĐi/TW của Bam chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 123-KH/ĐUK về việc học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉnh quy định đảng viên "thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú".
- Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên: Năm 2019, Chi ủy Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo không ngừng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ, đã cử 04 công chức tham dự các lớp cao cấp lý luận chính trị; 01 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; 03 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Ngoài ra, đã cử nhiều công chức tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên, Thẩm tra viên.
Từ việc không ngừng nâng cao bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ, đến nay, Chi bộ đã có một lực lượng cán bộ, đảng viên vững về tư tưởng chính trị, chắc về chuyên môn. Từ đó giúp cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự ngày một tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn.
- Về Công tác kiểm tra, giám sát: Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng Chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương”; Công văn số 106-CV/ĐU ngày 30/8/2016 của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Công văn số 78-CV/ĐU ngày 12/10/2016 của Đảng ủy Tổng cục hướng dẫn các Chi bộ tổ chức quán triệt Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, tiếp thu chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tổng cục, Chi ủy Chi bộ đã chủ động xây dựng Chương trình giám sát đảng viên đúng theo chỉ đạo. Trong đó, tập trung giám sát việc chấp hành Điều lệ đảng; kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng ủy và của Chi bộ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan; ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật của đảng viên vv... Thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp cho đảng viên phát huy những ưu điểm, phát hiện hạn chế, khuyết điểm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục và ngăn ngừa vi phạm.
- Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể: Chi ủy Chi bộ luôn quan tâm, phối hợp Tổ công đoàn và  Đoàn thanh niên trong Chi bộ chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, giữ gìn đoàn kết nội bộ; nhiều lần thực hiện quyên góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; ủng hộ các em bé vùng cao; ủng hộ các đồng chí trong ngành gặp khó khăn; tham gia hiến máu nhân đạo...  Chi ủy tạo mọi điều kiện cho Đoàn thanh niên, Công đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động tìm hiểu nghiệp vụ, các tình huống trong công tác chuyên môn, tổ chức tham quan nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thông qua đó, có nhận thức đúng đắn về mục tiêu, lý tưởng của đảng, cống hiến sức trẻ, tích cực tham gia xây dựng đảng, có động cơ phấn đấu trở thành đảng viên, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.
Chi bộ tiến hành thảo luận dưới sự chủ trì và định hướng của đồng chí Bí thư, mỗi cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc tự xem xét, đánh giá lại mình trên tinh thần cầu thị, tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho tập thể, đồng chí của mình với tinh thần đoàn kết, xây dựng và trách nhiệm. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện giữ gìn đạo đức, lối sống của đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, năng lực thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Toàn thể Hội nghị thống nhất cao với dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Chi bộ.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đạt được trong năm qua, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chung của Tổng cục Thi hành án dân sự. Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2020: Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết của cấp ủy cấp trên, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh, năm 2020 nhiệm vụ của Vụ trong công tác tham mưu Lãnh đạo Tổng cục tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo là rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nỗ lực, năng động, sáng tạo phát huy hơn nữa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
Chi bộ đã tiến hành kiểm điểm đánh giá, tự xếp loại chất lượng tập thể Chi bộ và đảng viên năm 2019, theo đó, Chi bộ đề nghị Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự công nhận Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khen thưởng đối với 04 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.
Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo