Điểm tin báo chí về THADS tháng 12 năm 2022

03/01/2023


Ngày 01/12/2022, Đài phát thanh và truyền hình Long An có đưa tin: Tân Thạnh tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2022: https://la34.com.vn/tan-thanh-tong-ket-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-nam-2022-103105.html

Ngày 01/12/2022, Cổng thông tin điện tử huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên có đưa tin: Cưỡng chế thi hành án tại xóm Bảo Nang, xã Tân Lợi: https://donghy.thainguyen.gov.vn/tin-moi/-/asset_publisher/Pd5HkZs9ZQIG/content/cuong-che-thi-hanh-an-tai-xom-bao-nang-xa-tan-loi

Ngày 02/12/2022, Báo Nhân dân có đưa tin: Cà Mau kiên quyết xử lý dứt điểm các vụ tái chiếm sau thi hành án: https://nhandan.vn/ca-mau-kien-quyet-xu-ly-dut-diem-cac-vu-tai-chiem-sau-thi-hanh-an-post727898.html


Ngày 02/12/2022, Báo Pháp luật plus có đưa tin: Bà Rịa - Vũng Tàu: Thi hành xong bản án kéo dài 5 năm tại Xuyên Mộc: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/ba-ria--vung-tau-thi-hanh-xong-ban-an-keo-dai-5-nam-tai-xuyen-moc-d187314.html

Ngày 02/12/2022, Báo chính phủ có đưa tin: Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng: https://baochinhphu.vn/tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-an-ninh-mang-102221201181539718.htm

Ngày 02/12/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin: Thứ trưởng Mai Lương Khôi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận: https://baophapluat.vn/thu-truong-mai-luong-khoi-lam-viec-voi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-ninh-thuan-post460464.html

Ngày 02/12/2022, Báo Tuổi trẻ có đưa tin: Chủ tịch thành phố Nha Trang không chịu thi hành án, 3 cơ quan tỉnh yêu cầu chưa xong: https://tuoitre.vn/chu-tich-thanh-pho-nha-trang-khong-chiu-thi-hanh-an-3-co-quan-tinh-yeu-cau-chua-xong-20221201133015353.htm

Ngày 02/12/2022, Báo Trà Vinh có đưa tin: Triển khai công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính năm 2023: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/trien-khai-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-va-theo-doi-thi-hanh-an-hanh-chinh-nam-2023-25168.html

Ngày 05/12/2022, Báo pháp luật Việt Nam có đưa tin: Năm 2023: Tăng cường phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/nam-2023-tang-cuong-phoi-hop-lien-nganh-trong-thi-hanh-an-dan-su-post460634.html

Ngày 05/12/2022, Báo ĐSC.vn có đưa tin: Tăng cường phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự: https://dangcongsan.vn/day-manh-cai-cach-tu-phap-va-hoat-dong-tu-phap/tin-tuc/tang-cuong-phoi-hop-lien-nganh-trong-thi-hanh-an-dan-su-626528.html

Ngày 05/12/2022, Báo plo.vn có đưa tin: UBND TP Thủ Đức chậm thi hành án hành chính: https://plo.vn/ubnd-tp-thu-duc-cham-thi-hanh-an-hanh-chinh-post710714.html

Ngày 05/12/2022, Báo plo.vn có đưa tin: Cần truy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chậm thi hành án hành chính: https://plo.vn/can-truy-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-co-quan-cham-thi-hanh-an-hanh-chinh-post710716.html

Ngày 05/12/2022, Báo Vietstock.vn có đưa tin: Gian nan xử lý tài sản bảo đảm trên hành trình thu hồi nợ vay: https://vietstock.vn/2022/12/gian-nan-xu-ly-tai-san-bao-dam-tren-hanh-trinh-thu-hoi-no-vay-757-1021939.htm

Ngày 02/12/2022, Báo Tuổi trẻ online có đưa tin: Chủ tịch thành phố Nha Trang không chịu thi hành án, 3 cơ quan tỉnh yêu cầu chưa xong: https://tuoitre.vn/chu-tich-thanh-pho-nha-trang-khong-chiu-thi-hanh-an-3-co-quan-tinh-yeu-cau-chua-xong-20221201133015353.htm

Ngày 06/12/2022, Báo Pháp luật VN có đưa tin: Trao đổi kinh nghiệm về công tác thi hành án dân sự với Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào: https://baophapluat.vn/trao-doi-kinh-nghiem-ve-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-voi-cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-lao-post460843.html

Ngày 06/12/2022, Báo Pháp luật VN có đưa tin: Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/thi-hanh-an-dan-su-tinh-lao-cai-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nam-2022-d187469.html

Ngày 07/12/2022, Báo Đắk Nông có đưa tin: Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023: https://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023-96482.html

Ngày 07/12/2022, Báo Pháp luật plus có đưa tin: Tổng cục THADS làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Vụ Quản lý thi hành án Lào: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/tong-cuc-thads-lam-viec-trao-doi-kinh-nghiem-voi-vu-quan-ly-thi-hanh-an-lao-d187513.html

Ngày 07/12/2022, Báo Hậu Giang có đưa tin: Thu hồi 20,5 tỉ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: https://www.baohaugiang.com.vn/xa-hoi/thu-hoi-20-5-ti-dong-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-118335.html

Ngày 07/12/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin: Khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Cục thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương có thành tích xuất sắc: https://baophapluat.vn/khen-thuong-tap-the-ca-nhan-thuoc-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-hai-duong-co-thanh-tich-xuat-sac-post460864.html

Ngày 07/12/2022, Báo plo.vn có đưa tin: Cần Thơ: Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 105 tỉ: https://plo.vn/can-tho-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-dat-hon-105-ti-post711161.html

Ngày 07/11/2022, Báo Vietnamindex có đưa tin: TP.HCM: Vì sao Doanh nghiệp "tố" Chi cục THADS Củ Chi bán đất đấu giá trái quy định? https://vietnamindex.vn/tphcm-vi-sao-doanh-nghiep-to-chi-cuc-thads-cu-chi-ban-dat-dau-gia-trai-quy-dinh-a195048.html

Ngày 07/12/2022, youtube có đưa tin: Đồng Tháp: Kết quả thi hành án dân sự vượt chỉ tiêu được giao | THDT: https://www.youtube.com/watch?v=P9_m3_uG4mY

Ngày 07/12/2022, Báo Bạc Liêu có đưa tin: Thi hành án hiệu quả - góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo:
https://www.baobaclieu.vn/phap-luat/thi-hanh-an-hieu-qua-gop-phan-han-che-khieu-nai-to-cao-82291.html

Ngày 07/12/2022, Báo pháp luật xã hội có đưa tin: Tuyên truyền, nâng cao chất lượng thi hành án dân sự: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tuyen-truyen-nang-cao-chat-luong-thi-hanh-an-dan-su-315294.html

Ngày 07/12/2022, Ban Nội chính tỉnh Bắc Giang có đưa tin: Bắc Giang: Tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính: https://noichinh.vn/cong-tac-noi-chinh/202212/bac-giang-tang-cuong-chap-hanh-phap-luat-to-tung-hanh-chinh-va-thi-hanh-an-hanh-chinh-311933/

Ngày 08/12/2022, Báo Tuổi trẻ có đưa tin: UBND TP Nha Trang đã 'chịu' thi hành án: https://tuoitre.vn/ubnd-tp-nha-trang-da-chiu-thi-hanh-an-20221207214110315.htm

Ngày 08/12/2022, Báo pháp luật plus có đưa tin: THADS các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Bắc bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/thads-cac-tinh-trong-khu-vuc-dong-bang-bac-bo-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-d187584.html

Ngày 08/12/2022, Báo Quảng Ninh có đưa tin: Thi hành án dân sự: Vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ:
https://baoquangninh.com.vn/thi-hanh-an-dan-su-vuot-kho-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-3216601.html

Ngày 08/12/2022, Báo Dân trí có đưa tin: Đang bị ốm nặng có được hoãn thi hành án dân sự? https://dantri.com.vn/phap-luat/dang-bi-om-nang-co-duoc-hoan-thi-hanh-an-dan-su-20221207093431302.htm

Ngày 12/12/2022, Báo Giáo dục thời đại có đưa tin: Đà Nẵng kêu khó khi thi hành án tài sản liên quan vụ Vũ 'nhôm', Phạm Công Danh: https://giaoducthudo.giaoducthoidai.vn/da-nang-keu-kho-khi-thi-hanh-an-tai-san-lien-quan-vu-vu-nhom-pham-cong-danh-22506.html

Ngày 13/12/2022, Báo Thái Nguyên có đưa tin: Phối hợp hiệu quả trong thi hành án về đất đai: https://baothainguyen.vn/phap-luat/202212/phoi-hop-hieu-qua-trong-thi-hanh-an-ve-dat-dai-04353df/

Ngày 13/12/2022, Báo PLTPHCM có đưa tin: Cần Thơ: Cưỡng chế 1 hộ dân để chuyển giao tài sản trúng đấu giá: https://plo.vn/can-tho-cuong-che-1-ho-dan-de-chuyen-giao-tai-san-trung-dau-gia-post711918.html

Ngày 12/12/2022, Báo PLVN có đưa tin: THADS Cao Bằng đứng nhất về tỷ lệ thi hành về việc và đứng thứ ba về tỷ lệ thi hành về tiền trong cả nước: https://baophapluat.vn/thads-cao-bang-dung-nhat-ve-ty-le-thi-hanh-ve-viec-va-dung-thu-ba-ve-ty-le-thi-hanh-ve-tien-trong-ca-nuoc-post461465.html

Ngày 13/12/2022, Báo PLTPHCM có đưa tin: VKS nhắc nhở ủy ban vì chậm thi hành án hành chính: https://plo.vn/vks-nhac-nho-uy-ban-vi-cham-thi-hanh-an-hanh-chinh-post711950.html

Ngày 12/12/2022, Báo Trà Vinh có đưa tin: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khu vực khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-khu-vuc-khoi-co-quan-tu-phap-cac-tinh-mien-tay-nam-bo-25369.html

Ngày 12/12/2022, Báo Nhân dân có đưa tin: Cao Bằng nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính: https://nhandan.vn/cao-bang-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-hanh-chinh-post729486.html

Ngày 12/12/2022, Báo Tuổi trẻ có đưa tin: Vì sao khó thi hành án dân sự các ‘đại án’ liên quan Phan Văn Anh Vũ, Phạm Công Danh...? https://tuoitre.vn/vi-sao-kho-thi-hanh-an-dan-su-cac-dai-an-lien-quan-phan-van-anh-vu-pham-cong-danh-20221212191105157.htm

Ngày 13/12/2022, Báo công an nhân dân có đưa tin: Yêu cầu khắc phục những sai phạm tại Chi Cục thi hành án dân sự TP Đà Lạt: https://cand.com.vn/Ban-doc-cand/yeu-cau-khac-phuc-nhung-sai-pham-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-da-lat-i677517/

Ngày 13/12/2022, Báo Quảng Bính có đưa tin: Triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2023: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202212/trien-khai-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-hanh-chinh-nam-2023-2205706/

Ngày 14/12/2022, Báo An Giang có đưa tin, bài: An Giang tổng kết công tác thi hành án dân sự, triển khai công tác năm 2023: https://baoangiang.com.vn/an-giang-tong-ket-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-trien-khai-cong-tac-nam-2023-a350335.html


Ngày 15/12/2022, Báo Bình Phước có đưa tin, bài: Tăng cường phối hợp trong thi hành án dân sự: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/139767/tang-cuong-phoi-hop-trong-thi-hanh-an-dan-su

Ngày 16/12/2022, Báo Sóc trăng có đưa tin, bài: “Ai khổ” trong khiếu nại, tố cáo thi hành án dân sự: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/ai-kho-trong-khieu-nai-to-cao-thi-hanh-an-dan-su-62084.html

Ngày 16/12/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Yên Bái: Tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn trong thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/yen-bai-tang-cuong-phoi-hop-thao-go-kho-khan-trong-thi-hanh-an-dan-su-post461892.html

Ngày 16/12/2022, Báo Yên Bái có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái thi hành xong về việc vượt gần 4% chỉ tiêu Tổng cục giao: https://www.baoyenbai.com.vn/11/256747/Cuc-Thi-hanh-an-dan-su-tinh-Yen-Bai-thi-hanh-x111ng-ve-viec-vuot-gan-4-chi-tieu-Tong-cuc-giao.aspx

Ngày 18/12/2022, Báo Chính phủ có đưa tin, bài: Tập huấn cho lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương: https://baochinhphu.vn/tap-huan-cho-lanh-dao-co-quan-thi-hanh-an-dan-su-dia-phuong-10222121720082164.htm

Ngày 19/12/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2023: https://baophapluat.vn/trien-khai-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-hanh-chinh-nam-2023-post462150.html

Ngày 19/12/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái: Công tác thi hành án dân sự đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: https://baophapluat.vn/tong-cuc-truong-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-nguyen-quang-thai-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-dat-nhieu-ket-qua-dang-ghi-nhan-post462133.html

Ngày 19/12/2022, Báo Thanh Niên có đưa tin, bài: Án hành chính chậm thi hành: Dân mòn mỏi chờ đợi...: https://thanhnien.vn/an-hanh-chinh-cham-thi-hanh-dan-mon-moi-cho-doi-post1533343.html

Ngày 19/12/2022, Báo Hà Nội mới có đưa tin, bài: Thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế tăng hơn 290%: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1050708/thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-ve-tham-nhung-kinh-te-tang-hon-290

Ngày 19/12/2022, Báo Thái Nguyên có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự: Thấu tình, đạt lý và đúng thời điểm: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/phong-van-doi-thoai/202212/thi-hanh-an-dan-su-thau-tinh-dat-ly-va-dung-thoi-diem-35063be/

Ngày 19/12/2022, Báo vneconomy.vn có đưa tin, bài: Thi hành án trong các vụ án hình sự kinh tế, tham nhũng đạt gần 16.000 tỷ đồng: https://vneconomy.vn/thi-hanh-an-trong-cac-vu-an-hinh-su-kinh-te-tham-nhung-dat-gan-16-000-ty-dong.htm

Ngày 19/12/2022, Báo Công lý có đưa tin, bài: Năm 2023, sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp công tác thi hành án dân sự, hành chính: https://congly.vn/nam-2023-se-trien-khai-dong-bo-cac-giai-phap-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-hanh-chinh-220179.html

Ngày 19/12/2022, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Thi hành án đạt trên 75.000 tỷ đồng, cao nhất 5 năm qua: https://dantri.com.vn/xa-hoi/thi-hanh-an-dat-tren-75000-ty-dong-cao-nhat-5-nam-qua-20221219165935349.htm

Ngày 19/12/2022, Báo Doanh nghiệp cuộc sống có đưa tin, bài: Tập huấn cho lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương: https://doanhnghiepcuocsong.vn/tap-huan-cho-lanh-dao-co-quan-thi-hanh-an-dan-su-dia-phuong-a101514.html

Ngày 19/12/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Khánh Hòa:Nhiều khởi sắc trong công tác Thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/khanh-hoanhieu-khoi-sac-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-post462149.html

Ngày 20/12/2022, Baó Thanh niên có đưa tin, bài: TP.HCM: CQĐT Viện KSND tối cao bắt quả tang chấp hành viên nhận hối lộ 300 triệu: https://thanhnien.vn/tphcm-cqdt-vien-ksnd-toi-cao-bat-qua-tang-chap-hanh-vien-nhan-hoi-lo-300-trieu-post1533964.html?zarsrc=10&utm_campaign=zalo&utm_medium=zalo&utm_source=zalo

Ngày 21/12/2022, Báo vnxpress có đưa tin, bài: https://vnexpress.net/can-bo-thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-bi-nghi-nhan-hoi-lo-4550893.html

Ngày 21/12/2022, Báo plo.vn có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự TP.HCM chưa phát ngôn về việc chấp hành viên bị bắt: https://plo.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-chua-phat-ngon-ve-viec-chap-hanh-vien-bi-bat-post713121.html

Ngày 21/12/2022, Báo Người lao động có đưa tin, bài: Khám xét tại trụ sở Cục Thi hành án Dân sự TP HCM: https://nld.com.vn/phap-luat/kham-xet-tai-tru-so-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-20221221112904453.htm

Ngày 21/12/2022, Báo vtc new có đưa tin, bài: Khám xét ở Chi cục Thi hành án dân sự TP.HCM: https://vtc.vn/kham-xet-o-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-ar722083.html

Ngày 21/12/2022, Báo soha.vn có đưa tin, bài: Khám xét tại trụ sở Cục Thi hành án Dân sự TP HCM: https://soha.vn/kham-xet-tai-tru-so-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-20221221114403912.htm

Ngày 21/12/2022, Báo Sài gòn giải phóng có đưa tin, bài: Khám xét ở Chi cục Thi hành án dân sự TPHCM: https://www.sggp.org.vn/kham-xet-o-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-post663264.html

Ngày 21/12/2022, Báo Vietnamplus có đưa tin, bài: Bắt quả tang chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự TP.HCM nhận hối lộ: https://www.vietnamplus.vn/bat-qua-tang-chap-hanh-vien-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-nhan-hoi-lo/837048.vnp

Ngày 27/12/2022, Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Nam Định có đưa tin, bài: Đổi mới công tác thi hành án dân sự, tích cực theo dõi thi hành án hành chính: https://vpub.namdinh.gov.vn/hoat-dong-cua-so-ban-nganh/doi-moi-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tich-cuc-theo-doi-thi-hanh-an-hanh-chinh-249509

Ngày 28/12/2022, Báo Tuổi trẻ có đưa tin, bài: Khởi tố, bắt tạm giam chấp hành viên nhận 350 triệu của người phải thi hành án: https://tuoitre.vn/khoi-to-bat-tam-giam-chap-hanh-vien-nhan-350-trieu-cua-nguoi-phai-thi-hanh-an-20221228221140466.htm

Ngày 28/12/2022, Báo Chính Phủ có đưa tin, bài: Đắk Lắk: Thi hành dứt điểm các vụ việc nổi cộm, có tính chất phức tạp: https://baochinhphu.vn/dak-lak-thi-hanh-dut-diem-cac-vu-viec-noi-com-co-tinh-chat-phuc-tap-102221228165145948.htm

Ngày 28/12/2022, Báo Quảng Nam có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam thi hành dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp: https://baoquangnam.vn/xa-hoi/cuc-thi-hanh-an-dan-su-quang-nam-thi-hanh-dut-diem-nhieu-vu-viec-phuc-tap-136863.html

Ngày 28/12/2022, Báo Bình Dương có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương: Năm 2022 kết quả thi hành án về tiền đạt cao: https://baobinhduong.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-binh-duong-nam-2022-ket-qua-thi-hanh-an-ve-tien-dat-cao-a287287.html

Ngày 28/12/2022, Báo Đắk Lắk có đưa tin, bài: Năm 2023, tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc nổi cộm, có tính chất phức tạp tại địa phương: https://baodaklak.vn/thoi-su/202212/nam-2023-to-chuc-thi-hanh-dut-diem-cac-vu-viec-noi-com-co-tinh-chat-phuc-tap-tai-dia-phuong-f5d3d56/

Ngày 29/12/2022, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Bắt tạm giam một cán bộ Cục Thi hành án dân sự TPHCM: https://dantri.com.vn/phap-luat/bat-tam-giam-mot-can-bo-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-20221229093628661.htm

Ngày 29/12/2022, Báo Kiến thức và xã hội có đưa tin, bài: Bắt tạm giam nữ cán bộ Cục Thi hành án dân sự TPHCM nhận hối lộ: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bat-tam-giam-nu-can-bo-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-nhan-hoi-lo-1791678.html

Ngày 29/12/2022, Báo Dân Việt có đưa tin, bài: Tổng Cục trưởng Thi hành án dân sự yêu cầu "nóng" để chấn chỉnh việc cán bộ thoái hóa, nhận hối lộ trắng trợn: https://danviet.vn/tong-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-yeu-cau-nong-de-chan-chinh-viec-can-bo-thoai-hoa-20221229103812338.htm

Ngày 29/12/2022, Cổng TTĐT Cục THADS tỉnh Nam Định có đưa tin, bài: Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2023: https://ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-12-29/Hoi-nghi-tong-ket-hoat-dong-cua-Ban-Chi-dao-Thi-hagndpja.aspx

Ngày 29/12/2022, Báo Dân sinh có đưa tin, bài: Quảng Nam: Thi hành án dân sự 10.262 việc, với số tiền hơn 4.914 tỷ đồng: https://baodansinh.vn/quang-nam-thi-hanh-an-dan-su-10262-viec-voi-so-tien-hon-4914-ty-dong-20221228175234.htm

Ngày 29/12/2022, Báo Bảo vệ pháp luật có đưa tin, bài: Kiến nghị trong công tác thi hành án dân sự tại quận Ngũ Hành Sơn: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-khang-nghi-kien-nghi/kien-nghi-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tai-quan-ngu-hanh-son-133558.html

Ngày 29/12/2022, Báo Việt báo có đưa tin, bài: Bắt tạm giam một cán bộ Cục Thi hành án dân sự TPHCM: https://vietbao.vn/bat-tam-giam-mot-can-bo-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-403746.html

Ngày 29/12/2022, Báo Đắk Lắk có đưa tin, bài: Từ một quyết định cưỡng chế thi hành án: https://baodaklak.vn/nhip-cau-ban-doc/202212/tu-mot-quyet-dinh-cuong-che-thi-hanh-an-3ce0312/