Điểm tin báo chí về THADS tháng 4 năm 2022

16/05/2022


Ngày 01/04/2022
Báo Sóc Trăng
Đăng bài: Tái chiếm - nỗi lo từ nhiều phía
https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/tai-chiem-noi-lo-tu-nhieu-phia-56007.html
Ngày 01/04/2022
Báo Hà Nội mới
Đăng bài: Giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1028385/giam-sat-viec-chap-hanh-phap-luat-to-tung-hanh-chinh-va-thi-hanh-an-hanh-chinh
Ngày 02/04/2022
Báo Công an tỉnh An Giang
Đăng bài: Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp về xử lý các vấn đề cụ thể trong công tác phối hợp bảo vệ cưỡng chế Thi hành án dân dự
https://congan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/trang_chu/chi_tiet/hoat_dong_ban_giam_doc/hn_trien_khai_quy_che_phoi_hop_ve_xu_ly_cac_van_de_cu_the_trong_thi_hanh_an_dan_su
Ngày 03/04/2022
Báo hà Nội mới
Đăng bài: Kiểm tra án tín dụng ngân hàng có điều kiện thi hành còn vướng mắc
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1028546/kiem-tra-an-tin-dung-ngan-hang-co-dieu-kien-thi-hanh-con-vuong-mac
Ngày 04/04/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Khó kê biên hoa lợi để đảm bảo thi hành án
https://baophapluat.vn/kho-ke-bien-hoa-loi-de-dam-bao-thi-hanh-an-post440607.html
Ngày 04/04/2022
Báo Tiền phong
Đăng bài: Thu hồi mặt bằng sân vận động Chi Lăng để thi hành án vụ Phạm Công Danh
https://tienphong.vn/thu-hoi-mat-bang-san-van-dong-chi-lang-de-thi-hanh-an-vu-pham-cong-danh-post1427995.tpo
Ngày 05/04/2022
Báo plo.vn
Đăng bài: Tháo dỡ nhiều nhà mặt tiền để thi hành án vụ Phạm Công Danh
https://plo.vn/do-thi/thao-do-nhieu-nha-mat-tien-de-thi-hanh-an-vu-pham-cong-danh-1052572.html
Ngày 05/04/2022
Báo Lao động
Đăng bài: Hàng loạt căn nhà trên "đất vàng" ở Đà Nẵng bị tháo dỡ
https://laodong.vn/photo/hang-loat-can-nha-tren-dat-vang-o-da-nang-bi-thao-do-1030996.ldo
Ngày 05/04/2022
Báo Hà Nam
Đăng bài: Nhiều bất cập trong quy định thi hành bán đấu giá tài sản
https://baohanam.com.vn/doi-song/nhieu-bat-cap-trong-quy-dinh-thi-hanh-ban-dau-gia-tai-san-60367.html
Ngày 06/04/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Vụ án Phan Sào Nam: Cục THADS Phú Thọ đã thi hành xong gần 94% tổng số tiền phải thi hành án
https://baophapluat.vn/vu-an-phan-sao-nam-cuc-thads-phu-tho-da-thi-hanh-xong-gan-94-tong-so-tien-phai-thi-hanh-an-post440992.html
Ngày 06/04/2022
Báo Dân trí
Đăng bài: Đề nghị thi hành dứt điểm các bản án hành chính tồn đọng nhiều năm
https://dantri.com.vn/xa-hoi/de-nghi-thi-hanh-dut-diem-cac-ban-an-hanh-chinh-ton-dong-nhieu-nam-20220405214311157.htm
Ngày 06/04/2022
Báo Tuổi trẻ
Đăng bài: Nhiều quy định Luật thi hành án dân sự mâu thuẫn, chồng chéo pháp luật chuyên ngành
https://tuoitre.vn/nhieu-quy-dinh-luat-thi-hanh-an-dan-su-mau-thuan-chong-cheo-phap-luat-chuyen-nganh-20220406173410381.htm
Ngày 06/04/2022
Báo Công luận
Đăng bài: Đề nghị Bộ Tư pháp làm rõ nguyên nhân việc tăng đơn thư tố cáo trong hệ thống cơ quan THADS
https://congluan.vn/de-nghi-bo-tu-phap-lam-ro-nguyen-nhan-viec-tang-don-thu-to-cao-trong-he-thong-co-quan-thads-post188863.html
Ngày 06/04/2022
Báo plo.vn
Đăng bài: Đơn thư tố cáo trong các cơ quan Thi hành án Dân sự tăng
https://plo.vn/phap-luat/don-thu-to-cao-trong-cac-co-quan-thi-hanh-an-dan-su-tang-1052881.html
Ngày 06/04/2022
Truyền hình Quốc hội
Đăng bài: Lĩnh vực nóng như thi hành án dân sự dễ phát sinh khiếu nại tố cáo
https://quochoitv.vn/linh-vuc-nong-nhu-thi-hanh-an-dan-su-de-phat-sinh-khieu-nai-to-cao
Ngày 06/04/2022
Đài truyền hình SCTV
Đăng bài: Đà Nẵng: Tháo dỡ 100 căn nhà khu 'tứ giác vàng' quanh sân Chi Lăng để thi hành án
https://www.sctv.com.vn/tin-tuc/doi-song-xa-hoi/da-nang-thao-do-100-can-nha-khu-tu-giac-vang-quanh-san-chi-lang-de-thi-hanh-an
Ngày 06/04/2022
Báo Thái Nguyên
Đăng bài: T.X Phổ Yên: Tỷ lệ hoàn thành thi hành án về việc tăng 3,09%
https://baothainguyen.vn/tin-tuc/tx-pho-yen/tx-pho-yen-ty-le-hoan-thanh-thi-hanh-an-ve-viec-tang-309--299612-46254.html
Ngày 07/04/2022
Báo Lạng Sơn
Đăng bài: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đình Lập: Đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng thi hành án
https://baolangson.vn/phap-luat/491600-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-dinh-lap-dong-bo-giai-phap-nang-cao-chat-luong-thi-hanh-an.html
Ngày 07/04/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Quận 10: Đương sự “chây ì” 10 năm không bàn giao nhà, buộc cưỡng chế
https://baophapluat.vn/quan-10-duong-su-chay-i-10-nam-khong-ban-giao-nha-buoc-cuong-che-post441244.html
Ngày 07/04/2022
Đài phát thanh truyền hình tỉnh Long An
Đăng bài: Đức Hòa triển khai đợt cao điểm thi hành án dân sự năm 2022
https://la34.com.vn/duc-hoa-trien-khai-dot-cao-diem-thi-hanh-an-dan-su-nam-2022-93585.html
Ngày 07/04/2022
Truyền hình Quốc hội
Đăng bài: Góc nhìn hôm nay: Chưa thu hồi được 30% tài sản tham nhũng
https://ims.quochoitv.vn/goc-nhin-hom-nay-chua-thu-hoi-duoc-30-tai-san-tham-nhung
Ngày 07/04/2022
Báo Nghệ An
Đăng bài: Tiến hành cưỡng chế thi hành án dân sự đối với hộ ngư dân ở Quỳnh Lưu
https://baonghean.vn/tien-hanh-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-doi-voi-ho-ngu-dan-o-quynh-luu-304945.html
Ngày 07/04/2022
Báo Sài gòn giải phóng
Đăng bài: Cục Thi hành án kê biên tài sản ngoài danh mục thế chấp có đúng luật?
https://www.sggp.org.vn/cuc-thi-hanh-an-ke-bien-tai-san-ngoai-danh-muc-the-chap-co-dung-luat-804848.html
Ngày 08/04/2022
Trang thông tin Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định
đăng bài: Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc tiếp công dân tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh
https://nguoidaibieu.binhdinh.gov.vn/vi/news/tin-hoat-dong-qh-doan-dbqh/doan-dbqh-tinh-giam-sat-viec-tiep-cong-dan-tai-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-938.html
Ngày 11/04/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Phối hợp truyền thông về thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/phoi-hop-truyen-thong-ve-thi-hanh-an-dan-su-post441623.html
ngày11/04/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Hoàn thiện quy định về thủ tục chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án
https://baophapluat.vn/hoan-thien-quy-dinh-ve-thu-tuc-chuyen-giao-quyen-nghia-vu-thi-hanh-an-post441622.html
Ngày 11/04/2022
Báo Bảo vệ Pháp luật
Đăng bài: VKSND TP Đà Nẵng phúc tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị đã ban hành năm 2021
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-tp-da-nang-phuc-tra-viec-thuc-hien-ket-luan-kien-nghi-da-ban-hanh-nam-2021-121013.html
Ngày 12/04/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Bộ Tư pháp làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về công tác thi hành án hành chính
https://baophapluat.vn/bo-tu-phap-lam-viec-voi-uy-ban-nhan-dan-tinh-binh-duong-ve-cong-tac-thi-hanh-an-hanh-chinh-post441810.html
Ngày 12/04/2022
Viện kiểm sát Khánh Hòa
Đăng bài: Kiểm sát giao tài sản để thi hành án
http://vkskh.gov.vn/kiem-sat-giao-tai-san-de-thi-hanh-an_2023_380_2_a.html
Ngày 12/04/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự Hà Giang: Lấy kết quả thi hành án làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ
https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-ha-giang-lay-ket-qua-thi-hanh-an-lam-thuoc-do-hoan-thanh-nhiem-vu-post441816.html
Ngày 12/04/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Bộ Tư pháp làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về công tác thi hành án hành chính
https://baophapluat.vn/bo-tu-phap-lam-viec-voi-uy-ban-nhan-dan-tinh-binh-duong-ve-cong-tac-thi-hanh-an-hanh-chinh-post441810.html
Ngày 12/04/2022
Báo mới
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự Hà Giang: Lấy kết quả thi hành án làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ
https://baomoi.com/cuc-thi-hanh-an-dan-su-ha-giang-lay-ket-qua-thi-hanh-an-lam-thuoc-do-hoan-thanh-nhiem-vu/c/42288650.epi
Ngày 12/04/2022
VKS tỉnh Bến Tre
Đăng bài: viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre trực tiếp kiểm sát Cục Thi hành án dân sự tỉnh đợt 1 năm 2022
https://vksbentre.gov.vn/index.php/vksnd-tnh-bn-tre/2253-2022-04-12-06-43-44
Ngày 12/04/2022
VKSND tỉnh Trà Vinh
Đăng bài: Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú
https://vienkiemsattv.gov.vn/2022/04/12/kiem-sat-viec-tieu-huy-vat-chung-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-tra-cu/
Ngày 13/04/2022
Báo Người lao động
Đăng bài: Cưỡng chế 1 căn nhà mặt tiền ở quận 10 - TP HCM
https://nld.com.vn/phap-luat/cuong-che-1-can-nha-mat-tien-o-quan-10-tp-hcm-20220413095904264.htm
Ngày 13/04/2022
Báo Sài gòn giải phóng
Đăng bài: Cưỡng chế những người “ở nhờ” không chịu trả nhà
https://www.sggp.org.vn/cuong-che-nhung-nguoi-o-nho-khong-chiu-tra-nha-805969.html
Ngày 06/04/2022
báo Tuổi trẻ
đăng bài: Nhiều quy định Luật thi hành án dân sự mâu thuẫn, chồng chéo pháp luật chuyên ngành
https://tuoitre.vn/nhieu-quy-dinh-luat-thi-hanh-an-dan-su-mau-thuan-chong-cheo-phap-luat-chuyen-nganh-20220406173410381.htm
Ngày 13/04/2022
Báo Chính phủ
Đăng bài: Nguyên tắc bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự
https://baochinhphu.vn/nguyen-tac-bao-ve-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-102220413170349145.htm
Ngày 13/04/2022
Báo plo.vn
Đăng bài: Xử lý trách nhiệm người chậm hoặc không THAHC
https://plo.vn/xu-ly-trach-nhiem-nguoi-cham-hoac-khong-thi-hanh-an-hanh-chinh-post675541.html
Ngày 13/04/2022
Cổng TTĐT huyện Chợ Đồn
Cđăng bài: Chi cục thi hành án dân sự huyện tổ chức cưỡng chế thi hành án tại thôn Bó Pja, xã Quảng Bạch
https://chodon.gov.vn/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-to-chuc-cuong-che-thi-hanh-an-tai-thon-bo-pja-xa-quang-bach/
Ngày 14/04/2022
Báo Người lao động
Đăng bài: Vẫn "bí" chuyện thu hồi tiền, tài sản
https://nld.com.vn/phap-luat/van-bi-chuyen-thu-hoi-tien-tai-san-20220413204747971.htm
Ngày 14/04/2022
VKSND tỉnh Bắc Giang
Đăng bài: Viện KSND huyện Lạng Giang triển khai Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện
https://vksbacgiang.gov.vn/baiviet/23/11744
Ngày 15/04/2022
Báo plo.vn
Đăng bài: Thi hành án dân sự: Không tổ chức cưỡng chế vào ban đêm
https://plo.vn/thi-hanh-an-dan-su-khong-to-chuc-cuong-che-vao-ban-dem-post675903.html
Ngày 15/04/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thi hành án dân sự ở Hải Dương, 25% đương sự tự nguyện thi hành trước khi cưỡng chế
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-o-hai-duong-25-duong-su-tu-nguyen-thi-hanh-truoc-khi-cuong-che-post442369.html
Ngày 15/04/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: “Chữ tâm” trong công tác Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/chu-tam-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-post442204.html
Ngày 15/04/2022
Báo Vĩnh Phúc online
Đăng bài: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/76211/giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tren-dia-ban-thanh-pho-vinh-yen.html
Ngày 18/04/2022
Báo Dân trí
Đăng bài: Quy định những thời điểm không được cưỡng chế thi hành án dân sự
https://dantri.com.vn/xa-hoi/quy-dinh-nhung-thoi-diem-khong-duoc-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-20220417104450126.htm
Ngày 18/04/2022
Báo Công an Nghệ An
Đăng bài: Dự thảo Thông tư quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự
http://congan.nghean.gov.vn/pho-bien-phap-luat/202204/du-thao-thong-tu-quy-dinh-thuc-hien-nhiem-vu-bao-ve-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-948720/
Ngày 18/04/2022
VKSND tỉnh Gia Lai
Đăng bài: Đức Cơ trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Ia Kriêng
https://vksnd.gialai.gov.vn/Cong-to-Kiem-sat/duc-co-truc-tiep-kiem-sat-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-tai-ubnd-xa-ia-krieng-1857.html
Ngày 18/04/2022
VKSND tỉnh Qủng Ngãi
Đăng bài: Viện KSND huyện Nghĩa Hành trực tiếp kiểm sát hoạt thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hành
http://vksquangngai.gov.vn/index.php/vi/news/Tin-VKS-Huyen-TP/Vien-KSND-huyen-Nghia-Hanh-truc-tiep-kiem-sat-hoat-thi-hanh-an-dan-su-tai-Chi-cuc-Thi-hanh-an-dan-su-huyen-Nghia-Hanh-3659/
Ngày 18/04/2022
Báo Thanh Niên
Đăng bài: Đà Nẵng: Còn 18 hộ khu 'tứ giác vàng' sân Chi Lăng chưa bàn giao mặt bằng
https://thanhnien.vn/da-nang-con-18-ho-khu-tu-giac-vang-san-chi-lang-chua-ban-giao-mat-bang-post1449918.html
Ngày 19/04/2022
Báo Hà Nội mới
Đăng bài: Thi hành xong 93,87% tổng số tiền phải thi hành án vụ án Phan Sào Nam
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Phap-luat/1029806/thi-hanh-xong-9387-tong-so-tien-phai-thi-hanh-an-vu-an-phan-sao-nam
Ngày 19/04/2022
Báo Việt Báo
Đăng bài: Quyền Cục trưởng thi hành án TPHCM: "Xử vụ Alibaba thì khủng khiếp cỡ nào"
https://vietbao.vn/quyen-cuc-truong-thi-hanh-an-tphcm-xu-vu-alibaba-thi-khung-khiep-co-nao-343972.html
Ngày 19/04/2022
Báo Dân trí
Đăng bài: Cục trưởng Cục Thi hành án Hà Nội bị "truy gắt" về kết quả hoạt động thấp
https://dantri.com.vn/xa-hoi/cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-ha-noi-bi-truy-gat-ve-ket-qua-hoat-dong-thap-20220419102944395.htm
Ngày 19/04/2022
Báo mới
Đăng bài; Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
https://baomoi.com/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su/c/42355084.epi
Ngày 19/04/2022
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: VKSND TP Lai Châu phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-tp-lai-chau-phuc-tra-viec-thuc-hien-kien-nghi-kiem-sat-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-121406.html
Ngày 19/04/2022
Cổng TTĐT Chính phủ
Đăng bài: Thu hồi hơn 9.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
https://baochinhphu.vn/thu-hoi-hon-9000-ty-dong-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-10222041917225331.htm
Ngày 19/04/2022
Báo Lao đông
Đăng bài: Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 9.000 tỉ đồng
https://laodong.vn/thoi-su/thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-dat-hon-9000-ti-dong-1035769.ldo?gidzl=FIexU9ZMEKyxCZjvcSWyIpmrDdk5ppmUTZLi9zMPQnztDZr-qvqz77TaQoM5dMuL969a93ANoZC0czCnG0
Ngày 19/04/2022
Báo Bnews.vn
Đăng bài: Thu hồi hơn 9.000 tỷ đồng tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
https://bnews.vn/thu-hoi-hon-9-000-ty-dong-tai-san-trong-cac-vu-an-hinh-su-ve-tham-nhung-kinh-te/240984.html
Ngày 19/04/2022
Báo Quảng Ninh
đăng bài: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
https://baoquangninh.com.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-3183316.html
Ngày 19/04/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thi hành án dân sự: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-nang-cao-tinh-than-trach-nhiem-tap-trung-hoan-thanh-chi-tieu-nhiem-vu-nam-2022-post442973.html
Ngày 19/04/2022
Báo mới
Đăng bài: Tuyên Quang: Sơ kết công tác thi hành án dân sự
https://baomoi.com/tuyen-quang-so-ket-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su/c/42357081.epi
Ngày 19/04/2022
Báo điện tử Đảng Cộng Sản
Đăng bài: Tập trung các nguồn lực, quyết liệt tổ chức thi hành án tham nhũng, kinh tế
https://dangcongsan.vn/phap-luat/tap-trung-cac-nguon-luc-quyet-liet-to-chuc-thi-hanh-an-tham-nhung-kinh-te-608360.html
Ngày 20/04/2022
Báo Hòa Bình
Đăng bài: Thành phố Hòa Bình: Chuyển biến tích cực công tác thi hành án dân sự
http://www.baohoabinh.com.vn/217/165065/Thanh-pho-Hoa-Binh-Chuyen-bien-tich-cuc-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-.htm
Ngày 20/04/2022
Báo Bắc Giang
Đăng bài: Đã thu hồi hơn 34.974 tỷ đồng trong các vụ tham nhũng do Trung ương chỉ đạo
http://m.baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/382007/da-thu-hoi-hon-34-974-ty-dong-trong-cac-vu-tham-nhung-do-trung-uong-chi-dao.html
Ngày 20/04/2022
Báo Kienthuc.net
Đăng bài: Thu hồi trên 9.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/thu-hoi-tren-9000-ty-dong-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-1690793.html
Ngày 20/04/2022
Báo Khoa học và đời sống
Đăng bài: Thu hồi gần 35.000 tỷ từ các vụ việc tham nhũng diện chỉ đạo
https://khoahocdoisong.vn/thu-hoi-gan-35-000-ty-tu-cac-vu-viec-tham-nhung-dien-chi-dao-192606.html
Ngày 20/04/2022
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Đăng bài: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự
https://www.binhthuan.gov.vn/4/469/37057/615641/tin-chinh-quyen/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su.aspx
Ngày 20/04/2022
Báo Thanh Niên
Đăng bài: Tội phạm tham nhũng mua gom đất đai, đất nông nghiệp rất nhiều'
https://thanhnien.vn/toi-pham-tham-nhung-mua-gom-dat-dai-dat-nong-nghiep-rat-nhieu-post1450592.html
Ngày 21/04/2022
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc
Đăng bài: Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi hành án dân sự
https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/VanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=17883
Ngày 21/04/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Vĩnh Phúc: Hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu, nại tố cáo trong thi hành án
https://baophapluat.vn/vinh-phuc-hieu-qua-tiep-cong-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-trong-thi-hanh-an-post443360.html
Ngày 21/04/2022
Báo Nông nghiệp:
Đăng bài: Bỗng dưng mất đất
https://nongnghiep.vn/gian-nan-tim-cong-ly-d321037.html
Ngày 22/04/2022
Báo Nông nghiệp
Đăng bài: Quy trình thi hành án nhiều dấu hiệu bất thường
https://nongnghiep.vn/quy-trinh-thi-hanh-an-nhieu-dau-hieu-bat-thuong-d321155.html
Ngày 22/04/2022
Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng
Đăng bài: Cần quyết tâm, quyết liệt hơn trong công tác thi hành án dân sự
https://soctrang.dcs.vn/Default.aspx?sname=tinhuy&sid=4&pageid=469&catid=54388&id=291769&catname=Van-hoa---Xa-hoi&title=Can-quyet-tam--quyet-liet-hon-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su
Ngày 22/04/2022
Báo plo.vn
Đăng bài: Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa đốt hơn 65.000 gói thuốc lá lậu
https://plo.vn/thi-hanh-an-dan-su-huyen-duc-hoa-dot-hon-65-000-goi-thuoc-la-lau-post677005.html
Ngày 22/04/2022
Cổng TTĐT Vĩnh Long
Đăng bài: Chỉ đạo đối với công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
https://tintuc.vinhlong.gov.vn/xem-chi-tiet-tin-tuc/id/200131
Ngày 22/04/2022
Báo Thanh Niên
Đăng bài: Lâm Đồng: Phục hồi điều tra vụ nộp tiền thi hành án vẫn bị chấp hành viên bán nhà
https://thanhnien.vn/lam-dong-phuc-hoi-dieu-tra-vu-nop-tien-thi-hanh-an-van-bi-chap-hanh-vien-ban-nha-post1451173.html
Ngày 22/04/2022
Trang Thông tin điện tử ban nội chính tỉnh Phú Yến
Đăng bài; Chú trọng thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
http://noichinhphuyen.vn/phong-chong-tham-nhung/chu-trong-thu-hoi-tai-san-bi-chiem-doat-that-thoat-trong-cac-vu-an-hinh-su-ve-tham-nhung-kinh-te-1014.html
Ngày 22/04/2022
Báo Bắc Giang
Đăng bài: Quan tâm phối hợp liên ngành, rút ngắn thời gian thi hành án
http://m.baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/382233/quan-tam-phoi-hop-lien-nganh-rut-ngan-thoi-gian-thi-hanh-an.html
Ngày 24/04/2022
Báo Đồng Khởi
Đăng bài: Ngành thi hành án dân sự tỉnh thi hành xong 4,77 ngàn việc
https://baodongkhoi.vn/nganh-thi-hanh-an-dan-su-tinh-thi-hanh-xong-4-77-ngan-viec-24042022-a99511.html
Ngày 24/04/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Bình Định: Tập trung giải quyết án giá trị lớn
https://baophapluat.vn/binh-dinh-tap-trung-giai-quyet-an-gia-tri-lon-post443817.html
Ngày 24/04/2022
Báo Sài gòn giải phóng
Đăng bài: Vụ chiếm đất dân xây nhà máy nước đá ở Trà Vinh: Sẽ cưỡng chế thi hành án trong quý 2-2022
https://www.sggp.org.vn/vu-chiem-dat-dan-xay-nha-may-nuoc-da-o-tra-vinh-se-cuong-che-thi-hanh-an-trong-quy-22022-808625.html
Ngày 25/04/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thi hành án dân sự: Bám sát từng địa bàn, lĩnh vực, vụ việc phụ trách
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-bam-sat-tung-dia-ban-linh-vuc-vu-viec-phu-trach-post443818.html
Ngày 26/04/2022
Báo Páp luật Việt Nam
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi hành xong hơn 2500 việc
https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-ba-ria-vung-tau-thi-hanh-xong-hon-2500-viec-post444153.html
Ngày 26/04/2022
VKS tỉnh Bến Tre
Đăng bài: VKSND huyện phối hợp với VKSND tỉnh trực tiếp kiểm sát công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Bình Đại
https://vksbentre.gov.vn/index.php/vksnd-tnh-bn-tre/2275-2022-04-26-03-36-23
Ngày 27/04/2022
Cổng TTĐT huyện Việt Yên tỉnh Bắc GIANG
Đăng bài: Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự tại huyện Việt Yên
https://vietyen.bacgiang.gov.vn/xuat-ban-thong-tin/-/asset_publisher/vYGFBWdWN3jE/content/ban-phap-che-h-nd-tinh-giam-sat-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tai-huyen-viet-yen
Ngày 27/04/2022
Báo Công an nhân dân
Đăng bài: Cần tháo gỡ vướng mắc bản án kéo dài 15 năm chưa thi hành án
https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/can-thao-go-vuong-mac-ban-an-keo-dai-15-nam-chua-thi-hanh-an-i651674/
Ngày 27/04/2022
Báo Quân đội nhân dân
Đăng bài: Bộ Tư pháp giải quyết hơn 200.000 vụ việc thi hành án dân sự
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/bo-tu-phap-giai-quyet-hon-200-000-vu-viec-thi-hanh-an-dan-su-692908
Ngày 27/04/2022
Truyền hình thông tấn
Đăng bài: Thi hành án dân sự đạt tỉ lệ hơn 49%
https://vnews.gov.vn/video/thi-hanh-an-dan-su-dat-ti-le-hon-49-37127.htm
Ngày 27/04/2022
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Hệ thống thi hành án dân sự đã thi hành xong hơn 200.000 việc
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/dien-dan/he-thong-thi-hanh-an-dan-su-da-thi-hanh-xong-hon-200-000-viec-121802.html
Ngày 27/04/2022
Bnews.vn
Đăng bài: Bộ Tư pháp nói gì về việc kê biên tài sản từ vụ FLC và Tân Hoàng Minh?
https://bnews.vn/bo-tu-phap-noi-gi-ve-viec-ke-bien-tai-san-tu-vu-flc-va-tan-hoang-minh/241982.html
Ngày 27/04/2022
Báo Vietnamplus.vn
Đăng bài: Theo sát vụ Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh để đảm bảo thi hành án
https://www.vietnamplus.vn/theo-sat-vu-tap-doan-flc-tan-hoang-minh-de-dam-bao-thi-hanh-an/787076.vnp
Ngày 27/04/2022
Báo mới
Đăng bài: Thi hành án dân sự đạt tỉ lệ hơn 49%
https://baomoi.com/thi-hanh-an-dan-su-dat-ti-le-hon-49/c/42439519.epi
Ngày 27/04/2022
Báo Tiền Phong
Đăng bài: Theo dõi sát việc kê biên tài sản của lãnh đạo FLC, Tân Hoàng Minh để đảm bảo thi hành án
https://tienphong.vn/theo-doi-sat-viec-ke-bien-tai-san-cua-lanh-dao-flc-tan-hoang-minh-de-dam-bao-thi-hanh-an-post1434218.tpo
Ngày 27/04/2022
Báo vietnamnet
Đăng bài: Bộ Tư pháp lên tiếng việc kê biên tài sản vụ Trịnh Văn Quyết, Tân Hoàng Minh
https://vietnamnet.vn/theo-sat-viec-thi-hanh-an-doi-voi-vu-trinh-van-quyet-va-tan-hoang-minh-2013745.html
Ngày 27/04/2022
vov
đăng bài: Vụ FLC, Tân Hoàng Minh: Bộ Tư pháp theo sát để đảm bảo thi hành án
https://vov.vn/phap-luat/vu-flc-tan-hoang-minh-bo-tu-phap-theo-sat-de-dam-bao-thi-hanh-an-post940130.vov
Ngày 27/04/2022
Báo Lao động thủ đô
Đăng bài: Ngăn chặn chuyển dịch, tẩu tán tài sản ngay trong quá trình điều tra
https://laodongthudo.vn/ngan-chan-chuyen-dich-tau-tan-tai-san-ngay-trong-qua-trinh-dieu-tra-139225.html
Ngày 27/04/2022
Báo plo.vn
Đăng bài: Bộ Tư pháp nói về việc kê biên tài sản vụ án ông Trịnh Văn Quyết và Tân Hoàng Minh
https://plo.vn/bo-tu-phap-noi-ve-viec-ke-bien-tai-san-vu-an-ong-trinh-van-quyet-va-tan-hoang-minh-post677718.amp
Ngày 27/04/2022
msn.com
đăng bài: Bộ Tư pháp thông tin việc kê biên tài sản của lãnh đạo FLC, Tân Hoàng Minh
https://www.msn.com/vi-vn/news/national/b%E1%BB%99-t%C6%B0-ph%C3%A1p-th%C3%B4ng-tin-vi%E1%BB%87c-k%C3%AA-bi%C3%AAn-t%C3%A0i-s%E1%BA%A3n-c%E1%BB%A7a-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-flc-t%C3%A2n-ho%C3%A0ng-minh/ar-AAWDHBA
Ngày 27/04/2022
Báo Người lao động
Đăng bài: Bộ Tư pháp nói về việc kê biên tài sản vụ án Trịnh Văn Quyết, Tân Hoàng Minh
https://nld.com.vn/thoi-su/bo-tu-phap-noi-ve-viec-ke-bien-tai-san-vu-an-trinh-van-quyet-tan-hoang-minh-20220427204137284.htm
Ngày 27/04/2022
Báo Kinh tế đô thị
Đăng bài: Vụ ông Trịnh Văn Quyết, Tân Hoàng Minh: Theo dõi, đảm bảo việc thi hành án
https://kinhtedothi.vn/vu-ong-trinh-van-quyet-tan-hoang-minh-theo-doi-dam-bao-viec-thi-hanh-an.html
Ngày 27/04/2022
Báo Dân trí
Đăng bài: Bộ Tư pháp lên tiếng việc kê biên tài sản của lãnh đạo FLC, Tân Hoàng Minh
https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-tu-phap-len-tieng-viec-ke-bien-tai-san-cua-lanh-dao-flc-tan-hoang-minh-20220427163000259.htm
Ngày 28/04/2022
Báo Đồng Khởi
Đăng bài: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình liên quan công tác thi hành án dân sự
https://baodongkhoi.vn/thuong-truc-hdnd-tinh-to-chuc-phien-giai-trinh-lien-quan-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-28042022-a99652.html
Ngày 30/04/2022
VKS Hải Phòng
Đăng bài: VKSND quận Đồ Sơn kiểm sát việc bàn giao tài sản cho đơn vị được thi hành án
https://vienkiemsathaiphong.gov.vn/vks/132/3105/4269/18238/VKSND-Quan--Huyen/VKSND-quan-Do-Son-kiem-sat-viec-ban-giao-tai-san-cho-don-vi-duoc-thi-hanh-an-.aspx