Điểm tin báo chí về THADS tháng 4 năm 2022

16/05/2022


Ngày 01/04/2022, Báo Sóc Trăng có đưa tin bài: Tái chiếm - nỗi lo từ nhiều phía: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/tai-chiem-noi-lo-tu-nhieu-phia-56007.html

Ngày 01/04/2022, Báo Hà Nội mới 
có đưa tin bài: Giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1028385/giam-sat-viec-chap-hanh-phap-luat-to-tung-hanh-chinh-va-thi-hanh-an-hanh-chinh

Ngày 02/04/2022, Báo Công an tỉnh An Giang 
có đưa tin bài: Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp về xử lý các vấn đề cụ thể trong công tác phối hợp bảo vệ cưỡng chế Thi hành án dân dự: https://congan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/trang_chu/chi_tiet/hoat_dong_ban_giam_doc/hn_trien_khai_quy_che_phoi_hop_ve_xu_ly_cac_van_de_cu_the_trong_thi_hanh_an_dan_su

Ngày 03/04/2022, Báo hà Nội mới 
có đưa tin bài: Kiểm tra án tín dụng ngân hàng có điều kiện thi hành còn vướng mắc: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1028546/kiem-tra-an-tin-dung-ngan-hang-co-dieu-kien-thi-hanh-con-vuong-mac

Ngày 04/04/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Khó kê biên hoa lợi để đảm bảo thi hành án: https://baophapluat.vn/kho-ke-bien-hoa-loi-de-dam-bao-thi-hanh-an-post440607.html

Ngày 04/04/2022, Báo Tiền phong 
có đưa tin bài: Thu hồi mặt bằng sân vận động Chi Lăng để thi hành án vụ Phạm Công Danh: https://tienphong.vn/thu-hoi-mat-bang-san-van-dong-chi-lang-de-thi-hanh-an-vu-pham-cong-danh-post1427995.tpo

Ngày 05/04/2022, Báo plo.vn 
có đưa tin bài: Tháo dỡ nhiều nhà mặt tiền để thi hành án vụ Phạm Công Danh: https://plo.vn/do-thi/thao-do-nhieu-nha-mat-tien-de-thi-hanh-an-vu-pham-cong-danh-1052572.html

Ngày 05/04/2022, Báo Lao động 
có đưa tin bài: Hàng loạt căn nhà trên "đất vàng" ở Đà Nẵng bị tháo dỡ: https://laodong.vn/photo/hang-loat-can-nha-tren-dat-vang-o-da-nang-bi-thao-do-1030996.ldo

Ngày 05/04/2022, Báo Hà Nam 
có đưa tin bài: Nhiều bất cập trong quy định thi hành bán đấu giá tài sản: https://baohanam.com.vn/doi-song/nhieu-bat-cap-trong-quy-dinh-thi-hanh-ban-dau-gia-tai-san-60367.html

Ngày 06/04/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Vụ án Phan Sào Nam: Cục THADS Phú Thọ đã thi hành xong gần 94% tổng số tiền phải thi hành án: https://baophapluat.vn/vu-an-phan-sao-nam-cuc-thads-phu-tho-da-thi-hanh-xong-gan-94-tong-so-tien-phai-thi-hanh-an-post440992.html

Ngày 06/04/2022, Báo Dân trí 
có đưa tin bài: Đề nghị thi hành dứt điểm các bản án hành chính tồn đọng nhiều năm: https://dantri.com.vn/xa-hoi/de-nghi-thi-hanh-dut-diem-cac-ban-an-hanh-chinh-ton-dong-nhieu-nam-20220405214311157.htm

Ngày 06/04/2022, Báo Tuổi trẻ 
có đưa tin bài: Nhiều quy định Luật thi hành án dân sự mâu thuẫn, chồng chéo pháp luật chuyên ngành: https://tuoitre.vn/nhieu-quy-dinh-luat-thi-hanh-an-dan-su-mau-thuan-chong-cheo-phap-luat-chuyen-nganh-20220406173410381.htm

Ngày 06/04/2022, Báo Công luận 
có đưa tin bài: Đề nghị Bộ Tư pháp làm rõ nguyên nhân việc tăng đơn thư tố cáo trong hệ thống cơ quan THADS: https://congluan.vn/de-nghi-bo-tu-phap-lam-ro-nguyen-nhan-viec-tang-don-thu-to-cao-trong-he-thong-co-quan-thads-post188863.html

Ngày 06/04/2022, Báo plo.vn 
có đưa tin bài: Đơn thư tố cáo trong các cơ quan Thi hành án Dân sự tăng: https://plo.vn/phap-luat/don-thu-to-cao-trong-cac-co-quan-thi-hanh-an-dan-su-tang-1052881.html

Ngày 06/04/2022, Truyền hình Quốc hội 
có đưa tin bài: Lĩnh vực nóng như thi hành án dân sự dễ phát sinh khiếu nại tố cáo: https://quochoitv.vn/linh-vuc-nong-nhu-thi-hanh-an-dan-su-de-phat-sinh-khieu-nai-to-cao

Ngày 06/04/2022, Đài truyền hình SCTV 
có đưa tin bài: Đà Nẵng: Tháo dỡ 100 căn nhà khu 'tứ giác vàng' quanh sân Chi Lăng để thi hành án: https://www.sctv.com.vn/tin-tuc/doi-song-xa-hoi/da-nang-thao-do-100-can-nha-khu-tu-giac-vang-quanh-san-chi-lang-de-thi-hanh-an

Ngày 06/04/2022, Báo Thái Nguyên 
có đưa tin bài: T.X Phổ Yên: Tỷ lệ hoàn thành thi hành án về việc tăng 3,09%: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/tx-pho-yen/tx-pho-yen-ty-le-hoan-thanh-thi-hanh-an-ve-viec-tang-309--299612-46254.html

Ngày 07/04/2022, Báo Lạng Sơn 
có đưa tin bài: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đình Lập: Đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng thi hành án: https://baolangson.vn/phap-luat/491600-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-dinh-lap-dong-bo-giai-phap-nang-cao-chat-luong-thi-hanh-an.html

Ngày 07/04/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Quận 10: Đương sự “chây ì” 10 năm không bàn giao nhà, buộc cưỡng chế: https://baophapluat.vn/quan-10-duong-su-chay-i-10-nam-khong-ban-giao-nha-buoc-cuong-che-post441244.html

Ngày 07/04/2022, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Long An 
có đưa tin bài: Đức Hòa triển khai đợt cao điểm thi hành án dân sự năm 2022: https://la34.com.vn/duc-hoa-trien-khai-dot-cao-diem-thi-hanh-an-dan-su-nam-2022-93585.html

Ngày 07/04/2022, Truyền hình Quốc hội 
có đưa tin bài: Góc nhìn hôm nay: Chưa thu hồi được 30% tài sản tham nhũng: https://ims.quochoitv.vn/goc-nhin-hom-nay-chua-thu-hoi-duoc-30-tai-san-tham-nhung

Ngày 07/04/2022, Báo Nghệ An 
có đưa tin bài: Tiến hành cưỡng chế thi hành án dân sự đối với hộ ngư dân ở Quỳnh Lưu: https://baonghean.vn/tien-hanh-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-doi-voi-ho-ngu-dan-o-quynh-luu-304945.html

Ngày 07/04/2022, Báo Sài gòn giải phóng 
có đưa tin bài: Cục Thi hành án kê biên tài sản ngoài danh mục thế chấp có đúng luật?: https://www.sggp.org.vn/cuc-thi-hanh-an-ke-bien-tai-san-ngoai-danh-muc-the-chap-co-dung-luat-804848.html

Ngày 08/04/2022, Trang thông tin Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định 
có đưa tin bài: Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc tiếp công dân tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh: https://nguoidaibieu.binhdinh.gov.vn/vi/news/tin-hoat-dong-qh-doan-dbqh/doan-dbqh-tinh-giam-sat-viec-tiep-cong-dan-tai-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-938.html

Ngày 11/04/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Phối hợp truyền thông về thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/phoi-hop-truyen-thong-ve-thi-hanh-an-dan-su-post441623.html

Ngày11/04/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Hoàn thiện quy định về thủ tục chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án: https://baophapluat.vn/hoan-thien-quy-dinh-ve-thu-tuc-chuyen-giao-quyen-nghia-vu-thi-hanh-an-post441622.html

Ngày 11/04/2022, Báo Bảo vệ Pháp luật có đưa tin bài: VKSND TP Đà Nẵng phúc tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị đã ban hành năm 2021: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-tp-da-nang-phuc-tra-viec-thuc-hien-ket-luan-kien-nghi-da-ban-hanh-nam-2021-121013.html

Ngày 12/04/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Bộ Tư pháp làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về công tác thi hành án hành chính: https://baophapluat.vn/bo-tu-phap-lam-viec-voi-uy-ban-nhan-dan-tinh-binh-duong-ve-cong-tac-thi-hanh-an-hanh-chinh-post441810.html

Ngày 12/04/2022, Viện kiểm sát Khánh Hòa 
có đưa tin bài: Kiểm sát giao tài sản để thi hành án: http://vkskh.gov.vn/kiem-sat-giao-tai-san-de-thi-hanh-an_2023_380_2_a.html

Ngày 12/04/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Cục Thi hành án dân sự Hà Giang: Lấy kết quả thi hành án làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ: https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-ha-giang-lay-ket-qua-thi-hanh-an-lam-thuoc-do-hoan-thanh-nhiem-vu-post441816.html

Ngày 12/04/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Bộ Tư pháp làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về công tác thi hành án hành chính: https://baophapluat.vn/bo-tu-phap-lam-viec-voi-uy-ban-nhan-dan-tinh-binh-duong-ve-cong-tac-thi-hanh-an-hanh-chinh-post441810.html

Ngày 12/04/2022, Báo mới 
có đưa tin bài: Cục Thi hành án dân sự Hà Giang: Lấy kết quả thi hành án làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ: https://baomoi.com/cuc-thi-hanh-an-dan-su-ha-giang-lay-ket-qua-thi-hanh-an-lam-thuoc-do-hoan-thanh-nhiem-vu/c/42288650.epi

Ngày 12/04/2022, VKS tỉnh Bến Tre 
có đưa tin bài: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre trực tiếp kiểm sát Cục Thi hành án dân sự tỉnh đợt 1 năm 2022: https://vksbentre.gov.vn/index.php/vksnd-tnh-bn-tre/2253-2022-04-12-06-43-44

Ngày 12/04/2022, VKSND tỉnh Trà Vinh 
có đưa tin bài: Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú: https://vienkiemsattv.gov.vn/2022/04/12/kiem-sat-viec-tieu-huy-vat-chung-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-tra-cu/

Ngày 13/04/2022, Báo Người lao động 
có đưa tin bài: Cưỡng chế 1 căn nhà mặt tiền ở quận 10 - TP HCM: https://nld.com.vn/phap-luat/cuong-che-1-can-nha-mat-tien-o-quan-10-tp-hcm-20220413095904264.htm

Ngày 13/04/2022, Báo Sài gòn giải phóng 
có đưa tin bài: Cưỡng chế những người “ở nhờ” không chịu trả nhà: https://www.sggp.org.vn/cuong-che-nhung-nguoi-o-nho-khong-chiu-tra-nha-805969.html

Ngày 06/04/2022, báo Tuổi trẻ 
có đưa tin bài: Nhiều quy định Luật thi hành án dân sự mâu thuẫn, chồng chéo pháp luật chuyên ngành: https://tuoitre.vn/nhieu-quy-dinh-luat-thi-hanh-an-dan-su-mau-thuan-chong-cheo-phap-luat-chuyen-nganh-20220406173410381.htm

Ngày 13/04/2022, Báo Chính phủ 
có đưa tin bài: Nguyên tắc bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự: https://baochinhphu.vn/nguyen-tac-bao-ve-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-102220413170349145.htm

Ngày 13/04/2022, Báo plo.vn 
có đưa tin bài: Xử lý trách nhiệm người chậm hoặc không THAHC: https://plo.vn/xu-ly-trach-nhiem-nguoi-cham-hoac-khong-thi-hanh-an-hanh-chinh-post675541.html

Ngày 13/04/2022, Cổng TTĐT huyện Chợ Đồn 
có đưa tin bài: Chi cục thi hành án dân sự huyện tổ chức cưỡng chế thi hành án tại thôn Bó Pja, xã Quảng Bạch: https://chodon.gov.vn/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-to-chuc-cuong-che-thi-hanh-an-tai-thon-bo-pja-xa-quang-bach/

Ngày 14/04/2022, Báo Người lao động 
có đưa tin bài: Vẫn "bí" chuyện thu hồi tiền, tài sản: https://nld.com.vn/phap-luat/van-bi-chuyen-thu-hoi-tien-tai-san-20220413204747971.htm

Ngày 14/04/2022, VKSND tỉnh Bắc Giang 
có đưa tin bài: Viện KSND huyện Lạng Giang triển khai Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện: https://vksbacgiang.gov.vn/baiviet/23/11744

Ngày 15/04/2022, Báo plo.vn 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự: Không tổ chức cưỡng chế vào ban đêm: https://plo.vn/thi-hanh-an-dan-su-khong-to-chuc-cuong-che-vao-ban-dem-post675903.html

Ngày 15/04/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự ở Hải Dương, 25% đương sự tự nguyện thi hành trước khi cưỡng chế: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-o-hai-duong-25-duong-su-tu-nguyen-thi-hanh-truoc-khi-cuong-che-post442369.html

Ngày 15/04/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: “Chữ tâm” trong công tác Thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/chu-tam-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-post442204.html

Ngày 15/04/2022, Báo Vĩnh Phúc online 
có đưa tin bài: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên: http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/76211/giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tren-dia-ban-thanh-pho-vinh-yen.html

Ngày 18/04/2022, Báo Dân trí 
có đưa tin bài: Quy định những thời điểm không được cưỡng chế thi hành án dân sự: https://dantri.com.vn/xa-hoi/quy-dinh-nhung-thoi-diem-khong-duoc-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-20220417104450126.htm

Ngày 18/04/2022, Báo Công an Nghệ An 
có đưa tin bài: Dự thảo Thông tư quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự: http://congan.nghean.gov.vn/pho-bien-phap-luat/202204/du-thao-thong-tu-quy-dinh-thuc-hien-nhiem-vu-bao-ve-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-948720/

Ngày 18/04/2022, VKSND tỉnh Gia Lai 
có đưa tin bài: Đức Cơ trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Ia Kriêng: https://vksnd.gialai.gov.vn/Cong-to-Kiem-sat/duc-co-truc-tiep-kiem-sat-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-tai-ubnd-xa-ia-krieng-1857.html

Ngày 18/04/2022, VKSND tỉnh Qủng Ngãi 
có đưa tin bài: Viện KSND huyện Nghĩa Hành trực tiếp kiểm sát hoạt thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hành: http://vksquangngai.gov.vn/index.php/vi/news/Tin-VKS-Huyen-TP/Vien-KSND-huyen-Nghia-Hanh-truc-tiep-kiem-sat-hoat-thi-hanh-an-dan-su-tai-Chi-cuc-Thi-hanh-an-dan-su-huyen-Nghia-Hanh-3659/

Ngày 18/04/2022, Báo Thanh Niên 
có đưa tin bài: Đà Nẵng: Còn 18 hộ khu 'tứ giác vàng' sân Chi Lăng chưa bàn giao mặt bằng: https://thanhnien.vn/da-nang-con-18-ho-khu-tu-giac-vang-san-chi-lang-chua-ban-giao-mat-bang-post1449918.html

Ngày 19/04/2022, Báo Hà Nội mới 
có đưa tin bài: Thi hành xong 93,87% tổng số tiền phải thi hành án vụ án Phan Sào Nam: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Phap-luat/1029806/thi-hanh-xong-9387-tong-so-tien-phai-thi-hanh-an-vu-an-phan-sao-nam

Ngày 19/04/2022, Báo Việt Báo 
có đưa tin bài: Quyền Cục trưởng thi hành án TPHCM: "Xử vụ Alibaba thì khủng khiếp cỡ nào": https://vietbao.vn/quyen-cuc-truong-thi-hanh-an-tphcm-xu-vu-alibaba-thi-khung-khiep-co-nao-343972.html

Ngày 19/04/2022, Báo Dân trí 
có đưa tin bài: Cục trưởng Cục Thi hành án Hà Nội bị "truy gắt" về kết quả hoạt động thấp: https://dantri.com.vn/xa-hoi/cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-ha-noi-bi-truy-gat-ve-ket-qua-hoat-dong-thap-20220419102944395.htm

Ngày 19/04/2022, Báo mới 
có đưa tin bài: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự: https://baomoi.com/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su/c/42355084.epi

Ngày 19/04/2022, Báo Bảo vệ pháp luật 
có đưa tin bài: VKSND TP Lai Châu phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-tp-lai-chau-phuc-tra-viec-thuc-hien-kien-nghi-kiem-sat-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-121406.html

Ngày 19/04/2022, Cổng TTĐT Chính phủ 
có đưa tin bài: Thu hồi hơn 9.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: https://baochinhphu.vn/thu-hoi-hon-9000-ty-dong-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-10222041917225331.htm

Ngày 19/04/2022, Báo Lao đông 
có đưa tin bài: Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 9.000 tỉ đồng: https://laodong.vn/thoi-su/thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-dat-hon-9000-ti-dong-1035769.ldo?gidzl=FIexU9ZMEKyxCZjvcSWyIpmrDdk5ppmUTZLi9zMPQnztDZr-qvqz77TaQoM5dMuL969a93ANoZC0czCnG0

Ngày 19/04/2022, Báo Bnews.vn 
có đưa tin bài: Thu hồi hơn 9.000 tỷ đồng tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: https://bnews.vn/thu-hoi-hon-9-000-ty-dong-tai-san-trong-cac-vu-an-hinh-su-ve-tham-nhung-kinh-te/240984.html

Ngày 19/04/2022, Báo Quảng Ninh 
có đưa tin bài: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự: https://baoquangninh.com.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-3183316.html

Ngày 19/04/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-nang-cao-tinh-than-trach-nhiem-tap-trung-hoan-thanh-chi-tieu-nhiem-vu-nam-2022-post442973.html

Ngày 19/04/2022, Báo mới 
có đưa tin bài: Tuyên Quang: Sơ kết công tác thi hành án dân sự: https://baomoi.com/tuyen-quang-so-ket-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su/c/42357081.epi

Ngày 19/04/2022, Báo điện tử Đảng Cộng Sản 
có đưa tin bài: Tập trung các nguồn lực, quyết liệt tổ chức thi hành án tham nhũng, kinh tế: https://dangcongsan.vn/phap-luat/tap-trung-cac-nguon-luc-quyet-liet-to-chuc-thi-hanh-an-tham-nhung-kinh-te-608360.html

Ngày 20/04/2022, Báo Hòa Bình 
có đưa tin bài: Thành phố Hòa Bình: Chuyển biến tích cực công tác thi hành án dân sự: http://www.baohoabinh.com.vn/217/165065/Thanh-pho-Hoa-Binh-Chuyen-bien-tich-cuc-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-.htm

Ngày 20/04/2022, Báo Bắc Giang 
có đưa tin bài: Đã thu hồi hơn 34.974 tỷ đồng trong các vụ tham nhũng do Trung ương chỉ đạo: http://m.baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/382007/da-thu-hoi-hon-34-974-ty-dong-trong-cac-vu-tham-nhung-do-trung-uong-chi-dao.html

Ngày 20/04/2022, Báo Kienthuc.net 
có đưa tin bài: Thu hồi trên 9.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/thu-hoi-tren-9000-ty-dong-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-1690793.html

Ngày 20/04/2022, Báo Khoa học và đời sống 
có đưa tin bài: Thu hồi gần 35.000 tỷ từ các vụ việc tham nhũng diện chỉ đạo: https://khoahocdoisong.vn/thu-hoi-gan-35-000-ty-tu-cac-vu-viec-tham-nhung-dien-chi-dao-192606.html

Ngày 20/04/2022, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận 
có đưa tin bài: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự: https://www.binhthuan.gov.vn/4/469/37057/615641/tin-chinh-quyen/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su.aspx

Ngày 20/04/2022, Báo Thanh Niên 
có đưa tin bài: Tội phạm tham nhũng mua gom đất đai, đất nông nghiệp rất nhiều': https://thanhnien.vn/toi-pham-tham-nhung-mua-gom-dat-dai-dat-nong-nghiep-rat-nhieu-post1450592.html

Ngày 21/04/2022, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc 
có đưa tin bài: Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi hành án dân sự: https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/VanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=17883

Ngày 21/04/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Vĩnh Phúc: Hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu, nại tố cáo trong thi hành án: https://baophapluat.vn/vinh-phuc-hieu-qua-tiep-cong-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-trong-thi-hanh-an-post443360.html

Ngày 21/04/2022, Báo Nông nghiệp 
có đưa tin bài: Bỗng dưng mất đất: https://nongnghiep.vn/gian-nan-tim-cong-ly-d321037.html

Ngày 22/04/2022, Báo Nông nghiệp 
có đưa tin bài: Quy trình thi hành án nhiều dấu hiệu bất thường: https://nongnghiep.vn/quy-trinh-thi-hanh-an-nhieu-dau-hieu-bat-thuong-d321155.html

Ngày 22/04/2022, Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng 
có đưa tin bài: Cần quyết tâm, quyết liệt hơn trong công tác thi hành án dân sự: https://soctrang.dcs.vn/Default.aspx?sname=tinhuy&sid=4&pageid=469&catid=54388&id=291769&catname=Van-hoa---Xa-hoi&title=Can-quyet-tam--quyet-liet-hon-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su

Ngày 22/04/2022, Báo plo.vn 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa đốt hơn 65.000 gói thuốc lá lậu: https://plo.vn/thi-hanh-an-dan-su-huyen-duc-hoa-dot-hon-65-000-goi-thuoc-la-lau-post677005.html

Ngày 22/04/2022, Cổng TTĐT Vĩnh Long 
có đưa tin bài: Chỉ đạo đối với công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long: https://tintuc.vinhlong.gov.vn/xem-chi-tiet-tin-tuc/id/200131

Ngày 22/04/2022, Báo Thanh Niên 
có đưa tin bài: Lâm Đồng: Phục hồi điều tra vụ nộp tiền thi hành án vẫn bị chấp hành viên bán nhà: https://thanhnien.vn/lam-dong-phuc-hoi-dieu-tra-vu-nop-tien-thi-hanh-an-van-bi-chap-hanh-vien-ban-nha-post1451173.html

Ngày 22/04/2022, Trang Thông tin điện tử ban nội chính tỉnh Phú Yến 
có đưa tin bài: Chú trọng thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: http://noichinhphuyen.vn/phong-chong-tham-nhung/chu-trong-thu-hoi-tai-san-bi-chiem-doat-that-thoat-trong-cac-vu-an-hinh-su-ve-tham-nhung-kinh-te-1014.html

Ngày 22/04/2022, Báo Bắc Giang 
có đưa tin bài: Quan tâm phối hợp liên ngành, rút ngắn thời gian thi hành án: http://m.baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/382233/quan-tam-phoi-hop-lien-nganh-rut-ngan-thoi-gian-thi-hanh-an.html

Ngày 24/04/2022, Báo Đồng Khởi 
có đưa tin bài: Ngành thi hành án dân sự tỉnh thi hành xong 4,77 ngàn việc: https://baodongkhoi.vn/nganh-thi-hanh-an-dan-su-tinh-thi-hanh-xong-4-77-ngan-viec-24042022-a99511.html

Ngày 24/04/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Bình Định: Tập trung giải quyết án giá trị lớn: https://baophapluat.vn/binh-dinh-tap-trung-giai-quyet-an-gia-tri-lon-post443817.html

Ngày 24/04/2022, Báo Sài gòn giải phóng 
có đưa tin bài: Vụ chiếm đất dân xây nhà máy nước đá ở Trà Vinh: Sẽ cưỡng chế thi hành án trong quý 2-2022: https://www.sggp.org.vn/vu-chiem-dat-dan-xay-nha-may-nuoc-da-o-tra-vinh-se-cuong-che-thi-hanh-an-trong-quy-22022-808625.html

Ngày 25/04/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự: Bám sát từng địa bàn, lĩnh vực, vụ việc phụ trách: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-bam-sat-tung-dia-ban-linh-vuc-vu-viec-phu-trach-post443818.html

Ngày 26/04/2022, Báo Páp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi hành xong hơn 2500 việc: https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-ba-ria-vung-tau-thi-hanh-xong-hon-2500-viec-post444153.html

Ngày 26/04/2022, VKS tỉnh Bến Tre 
có đưa tin bài: VKSND huyện phối hợp với VKSND tỉnh trực tiếp kiểm sát công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Bình Đại: https://vksbentre.gov.vn/index.php/vksnd-tnh-bn-tre/2275-2022-04-26-03-36-23

Ngày 27/04/2022, Cổng TTĐT huyện Việt Yên tỉnh Bắc GIANG 
có đưa tin bài: Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự tại huyện Việt Yên: https://vietyen.bacgiang.gov.vn/xuat-ban-thong-tin/-/asset_publisher/vYGFBWdWN3jE/content/ban-phap-che-h-nd-tinh-giam-sat-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tai-huyen-viet-yen

Ngày 27/04/2022, Báo Công an nhân dân 
có đưa tin bài: Cần tháo gỡ vướng mắc bản án kéo dài 15 năm chưa thi hành án: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/can-thao-go-vuong-mac-ban-an-keo-dai-15-nam-chua-thi-hanh-an-i651674/

Ngày 27/04/2022, Báo Quân đội nhân dân 
có đưa tin bài: Bộ Tư pháp giải quyết hơn 200.000 vụ việc thi hành án dân sự: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/bo-tu-phap-giai-quyet-hon-200-000-vu-viec-thi-hanh-an-dan-su-692908

Ngày 27/04/2022, Truyền hình thông tấn 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự đạt tỉ lệ hơn 49%: https://vnews.gov.vn/video/thi-hanh-an-dan-su-dat-ti-le-hon-49-37127.htm

Ngày 27/04/2022, Báo Bảo vệ pháp luật 
có đưa tin bài: Hệ thống thi hành án dân sự đã thi hành xong hơn 200.000 việc: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/dien-dan/he-thong-thi-hanh-an-dan-su-da-thi-hanh-xong-hon-200-000-viec-121802.html

Ngày 27/04/2022, Bnews.vn 
có đưa tin bài: Bộ Tư pháp nói gì về việc kê biên tài sản từ vụ FLC và Tân Hoàng Minh?: https://bnews.vn/bo-tu-phap-noi-gi-ve-viec-ke-bien-tai-san-tu-vu-flc-va-tan-hoang-minh/241982.html

Ngày 27/04/2022, Báo Vietnamplus.vn 
có đưa tin bài: Theo sát vụ Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh để đảm bảo thi hành án: https://www.vietnamplus.vn/theo-sat-vu-tap-doan-flc-tan-hoang-minh-de-dam-bao-thi-hanh-an/787076.vnp

Ngày 27/04/2022, Báo mới 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự đạt tỉ lệ hơn 49%: https://baomoi.com/thi-hanh-an-dan-su-dat-ti-le-hon-49/c/42439519.epi

Ngày 27/04/2022, Báo Tiền Phong 
có đưa tin bài: Theo dõi sát việc kê biên tài sản của lãnh đạo FLC, Tân Hoàng Minh để đảm bảo thi hành án: https://tienphong.vn/theo-doi-sat-viec-ke-bien-tai-san-cua-lanh-dao-flc-tan-hoang-minh-de-dam-bao-thi-hanh-an-post1434218.tpo

Ngày 27/04/2022, Báo vietnamnet 
có đưa tin bài: Bộ Tư pháp lên tiếng việc kê biên tài sản vụ Trịnh Văn Quyết, Tân Hoàng Minh: https://vietnamnet.vn/theo-sat-viec-thi-hanh-an-doi-voi-vu-trinh-van-quyet-va-tan-hoang-minh-2013745.html

Ngày 27/04/2022, vov 
có đưa tin bài: Vụ FLC, Tân Hoàng Minh: Bộ Tư pháp theo sát để đảm bảo thi hành án: https://vov.vn/phap-luat/vu-flc-tan-hoang-minh-bo-tu-phap-theo-sat-de-dam-bao-thi-hanh-an-post940130.vov

Ngày 27/04/2022, Báo Lao động thủ đô 
có đưa tin bài: Ngăn chặn chuyển dịch, tẩu tán tài sản ngay trong quá trình điều tra: https://laodongthudo.vn/ngan-chan-chuyen-dich-tau-tan-tai-san-ngay-trong-qua-trinh-dieu-tra-139225.html

Ngày 27/04/2022, Báo plo.vn 
có đưa tin bài: Bộ Tư pháp nói về việc kê biên tài sản vụ án ông Trịnh Văn Quyết và Tân Hoàng Minh: https://plo.vn/bo-tu-phap-noi-ve-viec-ke-bien-tai-san-vu-an-ong-trinh-van-quyet-va-tan-hoang-minh-post677718.amp

Ngày 27/04/2022, msn.com 
có đưa tin bài: Bộ Tư pháp thông tin việc kê biên tài sản của lãnh đạo FLC, Tân Hoàng Minh: https://www.msn.com/vi-vn/news/national/b%E1%BB%99-t%C6%B0-ph%C3%A1p-th%C3%B4ng-tin-vi%E1%BB%87c-k%C3%AA-bi%C3%AAn-t%C3%A0i-s%E1%BA%A3n-c%E1%BB%A7a-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-flc-t%C3%A2n-ho%C3%A0ng-minh/ar-AAWDHBA

Ngày 27/04/2022, Báo Người lao động 
có đưa tin bài: Bộ Tư pháp nói về việc kê biên tài sản vụ án Trịnh Văn Quyết, Tân Hoàng Minh: https://nld.com.vn/thoi-su/bo-tu-phap-noi-ve-viec-ke-bien-tai-san-vu-an-trinh-van-quyet-tan-hoang-minh-20220427204137284.htm

Ngày 27/04/2022, Báo Kinh tế đô thị 
có đưa tin bài: Vụ ông Trịnh Văn Quyết, Tân Hoàng Minh: Theo dõi, đảm bảo việc thi hành án: https://kinhtedothi.vn/vu-ong-trinh-van-quyet-tan-hoang-minh-theo-doi-dam-bao-viec-thi-hanh-an.html

Ngày 27/04/2022, Báo Dân trí 
có đưa tin bài: Bộ Tư pháp lên tiếng việc kê biên tài sản của lãnh đạo FLC, Tân Hoàng Minh: https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-tu-phap-len-tieng-viec-ke-bien-tai-san-cua-lanh-dao-flc-tan-hoang-minh-20220427163000259.htm

Ngày 28/04/2022, Báo Đồng Khởi 
có đưa tin bài: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình liên quan công tác thi hành án dân sự: https://baodongkhoi.vn/thuong-truc-hdnd-tinh-to-chuc-phien-giai-trinh-lien-quan-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-28042022-a99652.html

Ngày 30/04/2022, VKS Hải Phòng có đưa tin bài: VKSND quận Đồ Sơn kiểm sát việc bàn giao tài sản cho đơn vị được thi hành án: https://vienkiemsathaiphong.gov.vn/vks/132/3105/4269/18238/VKSND-Quan--Huyen/VKSND-quan-Do-Son-kiem-sat-viec-ban-giao-tai-san-cho-don-vi-duoc-thi-hanh-an-.aspx