Điểm tin báo chí về THADS tháng 2 năm 2022

01/03/2022


Ngày 02/02/2022,Báo Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đưa tin, bài: Quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành:  https://vksndtc.gov.vn/cong-tac-kiem-sat/quy-dinh-ve-phoi-hop-trong-thong-ke-thi-hanh-an-da-d10-t9968.html
 
Ngày 02/02/2022, Báo Bảo vệ pháp luật cao có đưa tin, bài: Phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/phoi-hop-trong-thong-ke-thi-hanh-an-dan-su-theo-doi-thi-hanh-an-hanh-chinh-lien-nganh-118093.html
 
Ngày 03/02/2022, Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam cao có đưa tin, bài: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng: https://dangcongsan.vn/mung-dat-nuoc-doi-moi-mung-dang-quang-vinh-mung-xuan-nham-dan-2022/dang-dan-toc-va-mua-xuan/de-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-trong-cong-tac-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-603151.html
 
Ngày 04/02/2022, Báo Pháp luật Việt Nam cao có đưa tin, bài: Các cơ quan Thi hành án dân sự “tăng tốc” ngay từ đầu năm: https://baophapluat.vn/cac-co-quan-thi-hanh-an-dan-su-tang-toc-ngay-tu-dau-nam-post432806.html
 
Ngày 06/02/2022, Trang Thông tin điện tử Hội đồng lý luận trung ương cao có đưa tin, bài: Đổi mới công tác thi hành án hành chính góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về cải cách tư pháp: http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/doi-moi-cong-tac-thi-hanh-an-hanh-chinh-gop-phan-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-ve-cai-cach-tu-phap.html
 
Ngày 07/02/2022, Báo Việt Nam net cao có đưa tin, bài: Phan Sào Nam rời ghế giám đốc, quay lại nhà tù thi hành án: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/phan-sao-nam-roi-ghe-giam-doc-quay-lai-nha-tu-thi-hanh-an-813892.html
 
Ngày 07/02/2022, Báo Lao Động cao có đưa tin, bài: Phan Sào Nam rời ghế giám đốc, thi hành nốt án tù hơn 20 tháng: https://laodong.vn/phap-luat/phan-sao-nam-roi-ghe-giam-doc-thi-hanh-not-an-tu-hon-20-thang-1001884.ldo
 
Ngày 07/02/2022, Báo Tuổi trẻ cao có đưa tin, bài: Phan Sào Nam quay lại nhà tù chấp hành nốt hơn 20 tháng tù: https://tuoitre.vn/phan-sao-nam-quay-lai-nha-tu-chap-hanh-not-hon-20-thang-tu-20220207155337808.htm
 
Ngày 08/02/2022, Báo Pháp luật Việt Nam cao có đưa tin, bài: Tư pháp, Thi hành án các địa phương nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân: https://baophapluat.vn/tu-phap-thi-hanh-an-cac-dia-phuong-neu-cao-tinh-than-phuc-vu-nhan-dan-post433089.html
 
Ngày 08/02/2022, Báo chính phủ cao có đưa tin, bài: Nguyên tắc bổ nhiệm, luân chuyển công chức, viên chứcthi hành án dân sự: https://baochinhphu.vn/nguyen-tac-bo-nhiem-luan-chuyen-cong-chuc-vien-chuc-he-thong-thi-hanh-an-dan-su102220208164644584.htm
 
Ngày 02/02/2022, Báo Thanh niên cao có đưa tin, bài: Đồng Tháp: Nam thanh niên chạy xe máy bốc đầu trong sân cơ quan thi hành án: https://thanhnien.vn/dong-thap-nam-thanh-nien-chay-xe-may-boc-dau-trong-san-co-quan-thi-hanh-an-post1426524.html
 
Ngày 09/02/2022, Báo Bắc Giang cao có đưa tin, bài: Vụ thi hành án kê biên thiếu tài sản ở Hiệp Hòa: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan: http://baobacgiang.com.vn/bg/nhip-cau-ban-doc/376645/vu-thi-hanh-an-ke-bien-thieu-tai-san-o-hiep-hoa-yeu-cau-lam-ro-trach-nhiem-cua-ca-nhan-lien-quan.html
 
Ngày 09/02/2022, Báo Bảo vệ pháp luật cao có đưa tin, bài: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống THADS:https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-cua-he-thong-thads-118263.html
 
Ngày 09/02/2022, Báo Đà Nẵng cao có đưa tin, bài: Công ty TNHH Chí Thành nợ như “chúa chổm”: http://cadn.com.vn/news/75_256425_cong-ty-tnhh-chi-thanh-no-nhu-chua-chom-.aspx
 
Ngày 09/02/2022, Báo Viet times cao có đưa tin, bài: Vụ thu hồi 185 sổ đỏ ở QuảngNam: Chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính để thi hành án: https://viettimes.vn/vu-thu-hoi-185-so-do-o-quang-nam-chu-dau-tu-khong-du-nang-luc-tai-chinh-de-thi-hanh-an-post154209.html

Ngày 10/02/2022, Báo Vietnamfinance.vn cao có đưa tin, bài: Quảng Nam: Công ty Trí Thành không đủ điều kiện để kê biên và bán đấu giá thi hành án: https://vietnamfinance.vn/quang-nam-cong-ty-tri-thanh-khong-du-dieu-kien-de-ke-bien-va-ban-dau-gia-thi-hanh-an-20180504224264687.htm
 
Ngày 10/02/2022, Báo Pháp luật Việt Nam cao có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự TP.HCM tham gia hiến máu tình nguyện: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-tham-gia-hien-mau-tinh-nguyen-post433432.html
 
Ngày 11/02/2022, vov.vn cao có đưa tin, bài: "Giám sát tốt góp phần thu hồi tài sản bị thất thoát, tham nhũng": https://vov.vn/chinh-tri/giam-sat-tot-gop-phan-thu-hoi-tai-san-bi-that-thoat-tham-nhung-post923330.vov
 
Ngày 11/02/2022, Báo Pháp luật Việt Nam cao có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự Quận 3: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-quan-3-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-04-ct-tw-post433503.html
 
Ngày 13/02/2022, Báo Công an TPHCM cao có đưa tin, bài: Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 14-02-2022: https://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/noi-dung-chinh-bao-cong-an-tphcm-ngay-14-02-2022_126969.html
 
Ngày 14/02/2022, Báo Pháp luật Việt Nam cao có đưa tin, bài: Sẽ trực tiếp kiểm tra một số địa phương có nhiều bản án hành chính chậm thi hành: https://baophapluat.vn/se-truc-tiep-kiem-tra-mot-so-dia-phuong-co-nhieu-ban-an-hanh-chinh-cham-thi-hanh-post433721.html
 
Ngày 14/02/2022, Báo Tuổi trẻ online cao có đưa tin, bài: Công nhân nghỉ việc, kéo đến trụsở cơ quan thi hành án xin nhận tiền nợ lương: https://tuoitre.vn/cong-nhan-nghi-viec-keo-den-tru-so-co-quan-thi-hanh-an-xin-nhan-tien-no-luong-20220214161522834.htm
 
Ngày 14/02/2022, Báo Người lao động cao có đưa tin, bài: Đà Nẵng: Công nhân kéo đến trụ sở cơ quan thi hành án để xin nhận tiền nợ lương: https://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-cong-nhan-keo-den-tru-so-co-quan-thi-hanh-an-de-xin-nhan-tien-no-luong-20220214180344974.htm
 
Ngày 14/02/2022, Báo soha.vn cao có đưa tin, bài: Công nhân ở Đà Nẵng kéo đến Chi cục Thi hành án dân sự xin nhận tiền nợ lương: https://soha.vn/cong-nhan-o-da-nang-keo-den-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-xin-nhan-tien-no-luong-20220214183012304.htm
 
Ngày 14/02/2022, Trang Tuyên giáo Hưng yên cao có đưa tin, bài: “Cây” sáng kiến trong công tác thi hành án dân sự: https://tuyengiaohungyen.vn/bai-viet/cay-sang-kien-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su.aspx
 
Ngày 14/02/2022, Báo Pháp luật Việt Nam cao có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh: Ký kết giao ước thi đua năm 2022: https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-ho-chi-minh-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2022-post433837.html
 
Ngày 14/02/2022, Báo mới cao có đưa tin, bài: Bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Vĩnh: https://baomoi.com/bo-nhiem-pho-chi-cuc-truong-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-khanh-vinh/c/41760230.epi
 
Ngày 14/02/2022, Báo Đồng Tháp cao có đưa tin, bài: Quy định về xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự: https://www.baodongthap.vn/phap-luat/quy-dinh-ve-xu-ly-giai-quyet-don-khieu-nai-to-cao-trong-thi-hanh-an-dan-su-103720.aspx
 
Ngày 15/02/2022, Báo Dân trí cao có đưa tin, bài: Công nhân kéo đến trụ sở cơ quan thi hành án xin nhận tiền lương bị nợ: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/cong-nhan-keo-den-tru-so-co-quan-thi-hanh-an-xin-nhan-tien-luong-bi-no-20220214194957331.htm
 
Ngày 15/02/2022, Báo plo.vn cao có đưa tin, bài: Mỏi mòn chờ được giao con sau gần 2 năm ly hôn: https://plo.vn/ban-doc/moi-mon-cho-duoc-giao-con-sau-gan-2-nam-ly-hon-1043321.html
 
Ngày 15/02/2022, Truyền hình pháp luật cao có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh: Ký kết giao ước thi đua năm 2022: https://tvphapluat.vn/video/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tpho-chi-minh-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2022-59876/
Ngày 15/02/2022, Kiemsat.vn cao có đưa tin, bài: Chi cục THADS huyện Mê Linh: Có “bỏ quên” nghĩa vụ thực hiện hợp đồng?: https://kiemsat.vn/chi-cuc-thads-huyen-me-linh-co-bo-quen-nghia-vu-thuc-hien-hop-dong-63198.html
 
Ngày 16/02/2022, Báo Pháp luật Việt Nam cao có đưa tin, bài: Tuyên Quang: Tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành: https://baophapluat.vn/tuyen-quang-tap-trung-giai-quyet-cac-vu-viec-co-dieu-kien-thi-hanh-post433944.html
 
Ngày 16/02/2022, Báo Nhịp sống doanh nhiệp cao có đưa tin, bài: Ngoài “lùm xùm” nợ nần LIOA, Địa ốc Khang Thông đang phải thi hành án 6 bản án: https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/ngoai-lum-xum-no-nan-lioa-dia-oc-khang-thong-dang-phai-thi-hanh-an-6-ban-an-post3094580.html
 
Ngày 17/02/2022, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cao có đưa tin, bài: Kỳ cuối: "Chết ngộp" với đống văn bản "sáng đúng, chiều sai, mai… xem lại" (?!): https://congan.com.vn/vu-an/phong-su/ky-cuoi-chet-ngop-voi-dong-van-ban-sang-dung-chieu-sai-mai-xem-lai_127121.html
 
Ngày 17/02/2022, Báo Bắc Ninh cao có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự Bắc Ninh nỗ lực vượt khó: http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-phap-luat/-/details/20182/thi-hanh-an-dan-su-bac-ninh-no-luc-vuot-kho
 
Ngày 17/02/2022, Sở tư pháp Bắc Giang cao có đưa tin, bài: Bổ sung cơ chế ủy thác xử lý tài sản thi hành án dân sự: https://stp.bacgiang.gov.vn/hien-thi-noi-dung/-/asset_publisher/wtMnvtGfRUNi/content/bo-sung-co-che-uy-thac-xu-ly-tai-san-thi-hanh-an-dan-su
 
Ngày 19/02/2022, Bao Lao động: Vụ thi hành án trường Newton cao có đưa tin, bài: Chi cục Thi hành án Bắc Từ Liêm được minh oan: https://laodong.vn/phap-luat/vu-thi-hanh-an-truong-newton-chi-cuc-thi-hanh-an-bac-tu-liem-duoc-minh-oan-1014709.ldo
 
Ngày 21/02/2022, Báo Pháp luật Việt Nam cao có đưa tin, bài: Phấn đấu nâng cao chất lượng công tác Thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/phan-dau-nang-cao-chat-luong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-post434725.html
 
Ngày 22/02/2022, Báo Hà Nội Mới cao có đưa tin, bài: Sẽ kiểm tra những địa phương có nhiều bản án hành chính chậm thi hành: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1025311/se-kiem-tra-nhung-dia-phuong-co-nhieu-ban-an-hanh-chinh-cham-thi-hanh
 
Ngày 22/02/2022, Báo Lao động thủ đô cao có đưa tin, bài: Đề xuất rà soát vướng mắc thực tiễn trong xã hội hoá hoạt động thi hành án dân sự: https://laodongthudo.vn/de-xuat-ra-soat-vuong-mac-thuc-tien-trong-xa-hoi-hoa-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-136570.html
 
Ngày 23/02/2022, Báo plo.vn: TP.HCM cao có đưa tin, bài: Dù dịch, 4 tháng vẫn thi hành án xong 8.200 tỉ đồng: https://plo.vn/phap-luat/tphcm-du-dich-4-thang-van-thi-hanh-an-xong-8200-ti-dong-1044839.html
 
Ngày 23/02/2022, Báo Diễn đàn doanh nghiệp cao có đưa tin, bài: 1 luật sửa 9 luật: “Chìa khóa” thu hồi tài sản tham nhũng: https://diendandoanhnghiep.vn/1-luat-sua-9-luat-chia-khoa-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-217637.html
 
Ngày 23/02/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang: Ban hành Thông tư liên tịch quy định phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành: https://vks.kiengiang.gov.vn/chitietbantin.aspx?MaTin=3987
 
Ngày 23/02/2022, Báo Pháp luật Việt Nam cao có đưa tin, bài: Bến Tre: Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm án trên một năm: https://baophapluat.vn/ben-tre-tap-trung-chi-dao-giai-quyet-dut-diem-an-tren-mot-nam-post435039.html
 
Ngày 23/12/2022, Báo Bảo vệ pháp luật cao có đưa tin, bài: Các đơn vị ngành Kiểm sát Hà Tĩnh tiến hành phúc tra việc thực hiện kết luận về thi hành án dân sự: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/cac-don-vi-nganh-kiem-sat-ha-tinh-tien-hanh-phuc-tra-viec-thuc-hien-ket-luan-ve-thi-hanh-an-dan-su-118924.html
 
Ngày 23/92/2022, Báo Thanh Hóa cao có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực thi công vụ: https://baothanhhoa.vn/noi-chinh/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-day-manh-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-gan-voi-thuc-thi-cong-vu/153780.htm
 
Ngày 24/02/2022, Báo Trà Vinh cao có đưa tin, bài: Vụ tranh chấp đất đai giữa bà Thạch Thị Ngọc Hào và ông Thạch Ngọc Đệ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú đang thực hiện các thủ tục để tổ chức cưỡng chế: https://www.baotravinh.vn/1022/ong-che-14454.html
 
Ngày 24/02/2022, Báo Công an nhân dân cao có đưa tin, bài: Cần xử lý dứt điểm bản án 15 năm chưa thi hành xong?: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/can-xu-ly-dut-diem-ban-an-15-nam-chua-thi-hanh-xong--i645000/
 
Ngày 24/02/2022, Viện kiểm sát nhân dân Cần Thơ cao có đưa tin, bài: Trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ: http://vkscantho.vn/vkscantho/index.php/news/VKSND-TP-Can-Tho/Truc-tiep-kiem-sat-thi-hanh-an-dan-su-doi-voi-Chi-cuc-Thi-hanh-an-dan-su-huyen-Co-Do-4340/index.php
 
Ngày 24/02/2022, Báo Quân đội nhân dân cao có đưa tin, bài: Khoảng trống pháp luật trong kê biên tài sản bảo đảm thi hành án: https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/khoang-trong-phap-luat-trong-ke-bien-tai-san-bao-dam-thi-hanh-an-686885
 
Ngày 24/02/2022, Trang TT Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên cao có đưa tin, bài: VKSND HUYỆN ĐẠI TỪ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐẠI TỪ: http://vksndthainguyen.gov.vn/tin-hoat-dong-nganh-kiem-sat/-/asset_publisher/aepikSRWoxjh/content/vksnd-huyen-ai-tu-cong-bo-quyet-inh-truc-tiep-kiem-sat-hoat-ong-thi-hanh-an-dan-su-thi-hanh-an-hanh-chinh-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-ai-tu
 
Ngày 24/02/2022, Báo Pháp luật Việt Nam cao có đưa tin, bài: Thường trực Quận uỷ Ba Đình làm việc với Chi cục THADS: https://baophapluat.vn/thuong-truc-quan-uy-ba-dinh-lam-viec-voi-chi-cuc-thads-post435333.html
 
Ngày 25/02/2022, Báo Nam Định cao có đưa tin, bài: Tháo gỡ khó khăn trong thi hành án dân sự ở Trực Ninh: http://baonamdinh.vn/channel/5086/202202/thao-go-kho-khan-trong-thi-hanh-an-dan-su-o-truc-ninh-2549372/
 
Ngày 25/02/2022, Báo Hậu Giang: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: https://www.baohaugiang.com.vn/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-hau-giang/giam-sat-viec-thuc-hien-phap-luat-ve-tiep-cong-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-104921.html
 
Ngày 25/02/2022, Báo Vĩnh Long cao có đưa tin, bài: Vụ việc của ông Quang đã được tiếp tục thi hành án: http://www.baovinhlong.com.vn/ban-doc/phan-hoi/202202/vu-viec-cua-ong-quang-da-duoc-tiep-tuc-thi-hanh-an-3104628/#.Yh2FWZYSmM8
 
Ngày 28/02/2022, Báo Giao Thông cao có đưa tin, bài: Siêu dự án Happyland - "xứ sởhạnh phúc" bị đối tác yêu cầu phá sản: https://www.baogiaothong.vn/sieu-du-an-happyland-xu-so-hanh-phuc-bi-doi-tac-yeu-cau-pha-san-d544076.html