Điểm tin báo chí về THADS tháng 2 năm 2022

01/03/2022


Ngày 02/02/2022
Báo Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Đăng bài: Quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành
https://vksndtc.gov.vn/cong-tac-kiem-sat/quy-dinh-ve-phoi-hop-trong-thong-ke-thi-hanh-an-da-d10-t9968.html
Ngày 02/02/2022
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành
https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/phoi-hop-trong-thong-ke-thi-hanh-an-dan-su-theo-doi-thi-hanh-an-hanh-chinh-lien-nganh-118093.html
Ngày 03/02/2022
Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đăng bài: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng
https://dangcongsan.vn/mung-dat-nuoc-doi-moi-mung-dang-quang-vinh-mung-xuan-nham-dan-2022/dang-dan-toc-va-mua-xuan/de-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-trong-cong-tac-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-603151.html
Ngày 04/02/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Các cơ quan Thi hành án dân sự “tăng tốc” ngay từ đầu năm
https://baophapluat.vn/cac-co-quan-thi-hanh-an-dan-su-tang-toc-ngay-tu-dau-nam-post432806.html
Ngày 06/02/2022
Trang Thông tin điện tử Hội đồng lý luận trung ương
Đăng bài: Đổi mới công tác thi hành án hành chính góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về cải cách tư pháp
http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/doi-moi-cong-tac-thi-hanh-an-hanh-chinh-gop-phan-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-ve-cai-cach-tu-phap.html
Ngày 07/02/2022
Báo Việt Nam net
Đăng bài: Phan Sào Nam rời ghế giám đốc, quay lại nhà tù thi hành án
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/phan-sao-nam-roi-ghe-giam-doc-quay-lai-nha-tu-thi-hanh-an-813892.html
Ngày 07/02/2022
Báo Lao Động
Đăng bài: Phan Sào Nam rời ghế giám đốc, thi hành nốt án tù hơn 20 tháng
https://laodong.vn/phap-luat/phan-sao-nam-roi-ghe-giam-doc-thi-hanh-not-an-tu-hon-20-thang-1001884.ldo
Ngày 07/02/2022
Báo Tuổi trẻ
Đăng bài: Phan Sào Nam quay lại nhà tù chấp hành nốt hơn 20 tháng tù
https://tuoitre.vn/phan-sao-nam-quay-lai-nha-tu-chap-hanh-not-hon-20-thang-tu-20220207155337808.htm
Ngày 08/02/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Tư pháp, Thi hành án các địa phương nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân
https://baophapluat.vn/tu-phap-thi-hanh-an-cac-dia-phuong-neu-cao-tinh-than-phuc-vu-nhan-dan-post433089.html
Ngày 08/02/2022
Báo chính phủ
Đăng bài: Nguyên tắc bổ nhiệm, luân chuyển công chức, viên chứcthi hành án dân sự
https://baochinhphu.vn/nguyen-tac-bo-nhiem-luan-chuyen-cong-chuc-vien-chuc-he-thong-thi-hanh-an-dan-su102220208164644584.htm
Ngày 02/02/2022
Báo Thanh niên
Đăng bài: Đồng Tháp: Nam thanh niên chạy xe máy bốc đầu trong sân cơ quan thi hành án
https://thanhnien.vn/dong-thap-nam-thanh-nien-chay-xe-may-boc-dau-trong-san-co-quan-thi-hanh-an-post1426524.html
Ngày 09/02/2022
Báo Bắc Giang
Đăng bài: Vụ thi hành án kê biên thiếu tài sản ở Hiệp Hòa: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan
http://baobacgiang.com.vn/bg/nhip-cau-ban-doc/376645/vu-thi-hanh-an-ke-bien-thieu-tai-san-o-hiep-hoa-yeu-cau-lam-ro-trach-nhiem-cua-ca-nhan-lien-quan.html
Ngày 09/02/2022
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống THADS
https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-cua-he-thong-thads-118263.html
Ngày 09/02/2022
Báo Đà Nẵng
Đăng bài: Công ty TNHH Chí Thành nợ như “chúa chổm”
http://cadn.com.vn/news/75_256425_cong-ty-tnhh-chi-thanh-no-nhu-chua-chom-.aspx
Ngày 09/02/2022
Báo Viet times
Đăng bài: Vụ thu hồi 185 sổ đỏ ở QuảngNam: Chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính để thi hành án
https://viettimes.vn/vu-thu-hoi-185-so-do-o-quang-nam-chu-dau-tu-khong-du-nang-luc-tai-chinh-de-thi-hanh-an-post154209.html
Ngày 10/02/2022
Báo Vietnamfinance.vn
Đăng bài: Quảng Nam: Công ty Trí Thành không đủ điều kiện để kê biên và bán đấu giá thi hành án
https://vietnamfinance.vn/quang-nam-cong-ty-tri-thanh-khong-du-dieu-kien-de-ke-bien-va-ban-dau-gia-thi-hanh-an-20180504224264687.htm
Ngày 10/02/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thi hành án dân sự TP.HCM tham gia hiến máu tình nguyện
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-tham-gia-hien-mau-tinh-nguyen-post433432.html
Ngày 11/02/2022
vov.vn
đăng bài: "Giám sát tốt góp phần thu hồi tài sản bị thất thoát, tham nhũng"
https://vov.vn/chinh-tri/giam-sat-tot-gop-phan-thu-hoi-tai-san-bi-that-thoat-tham-nhung-post923330.vov
Ngày 11/02/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thi hành án dân sự Quận 3: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-quan-3-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-04-ct-tw-post433503.html
Ngày 13/02/2022
Báo Công an TPHCM
Đăng bài: Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 14-02-2022
https://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/noi-dung-chinh-bao-cong-an-tphcm-ngay-14-02-2022_126969.html
Ngày 14/02/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Sẽ trực tiếp kiểm tra một số địa phương có nhiều bản án hành chính chậm thi hành
https://baophapluat.vn/se-truc-tiep-kiem-tra-mot-so-dia-phuong-co-nhieu-ban-an-hanh-chinh-cham-thi-hanh-post433721.html
Ngày 14/02/2022
Báo Tuổi trẻ online
Đăng bài: Công nhân nghỉ việc, kéo đến trụsở cơ quan thi hành án xin nhận tiền nợ lương
https://tuoitre.vn/cong-nhan-nghi-viec-keo-den-tru-so-co-quan-thi-hanh-an-xin-nhan-tien-no-luong-20220214161522834.htm
Ngày 14/02/2022
Báo Người lao động
Đăng bài: Đà Nẵng: Công nhân kéo đến trụ sở cơ quan thi hành án để xin nhận tiền nợ lương
https://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-cong-nhan-keo-den-tru-so-co-quan-thi-hanh-an-de-xin-nhan-tien-no-luong-20220214180344974.htm
Ngày 14/02/2022
Báo soha.vn
Đăng bài: Công nhân ở Đà Nẵng kéo đến Chi cục Thi hành án dân sự xin nhận tiền nợ lương
https://soha.vn/cong-nhan-o-da-nang-keo-den-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-xin-nhan-tien-no-luong-20220214183012304.htm
Ngày 14/02/2022
Trang Tuyên giáo Hưng yên
Đăng bài: “Cây” sáng kiến trong công tác thi hành án dân sự
https://tuyengiaohungyen.vn/bai-viet/cay-sang-kien-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su.aspx
Ngày 14/02/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh: Ký kết giao ước thi đua năm 2022
https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-ho-chi-minh-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2022-post433837.html
Ngày 14/02/2022
Báo mới
Đăng bài: Bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Vĩnh
https://baomoi.com/bo-nhiem-pho-chi-cuc-truong-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-khanh-vinh/c/41760230.epi
Ngày 14/02/2022
Báo Đồng Tháp
Đăng bài: Quy định về xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự
https://www.baodongthap.vn/phap-luat/quy-dinh-ve-xu-ly-giai-quyet-don-khieu-nai-to-cao-trong-thi-hanh-an-dan-su-103720.aspx
Ngày 15/02/2022
Báo Dân trí
Đăng bài: Công nhân kéo đến trụ sở cơ quan thi hành án xin nhận tiền lương bị nợ
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/cong-nhan-keo-den-tru-so-co-quan-thi-hanh-an-xin-nhan-tien-luong-bi-no-20220214194957331.htm
Ngày 15/02/2022
Báo plo.vn
Đăng bài: Mỏi mòn chờ được giao con sau gần 2 năm ly hôn
https://plo.vn/ban-doc/moi-mon-cho-duoc-giao-con-sau-gan-2-nam-ly-hon-1043321.html
Ngày 15/02/2022
Truyền hình pháp luật
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh: Ký kết giao ước thi đua năm 2022
https://tvphapluat.vn/video/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tpho-chi-minh-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2022-59876/
Ngày 15/02/2022
Kiemsat.vn
Đăng bài: Chi cục THADS huyện Mê Linh: Có “bỏ quên” nghĩa vụ thực hiện hợp đồng ?
https://kiemsat.vn/chi-cuc-thads-huyen-me-linh-co-bo-quen-nghia-vu-thuc-hien-hop-dong-63198.html
Ngày 16/02/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Tuyên Quang: Tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành
https://baophapluat.vn/tuyen-quang-tap-trung-giai-quyet-cac-vu-viec-co-dieu-kien-thi-hanh-post433944.html
16/02/2022
Báo Nhịp sống doanh nhiệp
Đăng bài: Ngoài “lùm xùm” nợ nần LIOA, Địa ốc Khang Thông đang phải thi hành án 6 bản án
https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/ngoai-lum-xum-no-nan-lioa-dia-oc-khang-thong-dang-phai-thi-hanh-an-6-ban-an-post3094580.html
17/02/2022
Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh
Đăng bài: Kỳ cuối: "Chết ngộp" với đống văn bản "sáng đúng, chiều sai, mai… xem lại" (?!)
https://congan.com.vn/vu-an/phong-su/ky-cuoi-chet-ngop-voi-dong-van-ban-sang-dung-chieu-sai-mai-xem-lai_127121.html
17/02/2022
Báo Bắc Ninh
Đăng bài: Thi hành án dân sự Bắc Ninh nỗ lực vượt khó
http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-phap-luat/-/details/20182/thi-hanh-an-dan-su-bac-ninh-no-luc-vuot-kho
17/02/2022
Sở tư pháp Bắc Giang
Đăng bài: Bổ sung cơ chế ủy thác xử lý tài sản thi hành án dân sự
https://stp.bacgiang.gov.vn/hien-thi-noi-dung/-/asset_publisher/wtMnvtGfRUNi/content/bo-sung-co-che-uy-thac-xu-ly-tai-san-thi-hanh-an-dan-su
19/02/2022
Bao Lao động
Đăng bài: Vụ thi hành án trường Newton: Chi cục Thi hành án Bắc Từ Liêm được minh oan
https://laodong.vn/phap-luat/vu-thi-hanh-an-truong-newton-chi-cuc-thi-hanh-an-bac-tu-liem-duoc-minh-oan-1014709.ldo
21/02/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Phấn đấu nâng cao chất lượng công tác Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/phan-dau-nang-cao-chat-luong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-post434725.html
22/02/2022
Báo Hà Nội Mới
Đăng bài: Sẽ kiểm tra những địa phương có nhiều bản án hành chính chậm thi hành
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1025311/se-kiem-tra-nhung-dia-phuong-co-nhieu-ban-an-hanh-chinh-cham-thi-hanh
22/02/2022
Báo Lao động thủ đô
Đăng bài: Đề xuất rà soát vướng mắc thực tiễn trong xã hội hoá hoạt động thi hành án dân sự
https://laodongthudo.vn/de-xuat-ra-soat-vuong-mac-thuc-tien-trong-xa-hoi-hoa-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-136570.html
23/02/2022
Báo plo.vn
Đăng bài: TP.HCM: Dù dịch, 4 tháng vẫn thi hành án xong 8.200 tỉ đồng
https://plo.vn/phap-luat/tphcm-du-dich-4-thang-van-thi-hanh-an-xong-8200-ti-dong-1044839.html
23/02/2022
Báo Diễn đàn doanh nghiệp
Đăng bài: 1 luật sửa 9 luật: “Chìa khóa” thu hồi tài sản tham nhũng
https://diendandoanhnghiep.vn/1-luat-sua-9-luat-chia-khoa-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-217637.html
23/02/2022
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang
Đăng bài: Ban hành Thông tư liên tịch quy định phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành
https://vks.kiengiang.gov.vn/chitietbantin.aspx?MaTin=3987
23/02/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Bến Tre: Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm án trên một năm
https://baophapluat.vn/ben-tre-tap-trung-chi-dao-giai-quyet-dut-diem-an-tren-mot-nam-post435039.html
23/12/2022
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Các đơn vị ngành Kiểm sát Hà Tĩnh tiến hành phúc tra việc thực hiện kết luận về thi hành án dân sự
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/cac-don-vi-nganh-kiem-sat-ha-tinh-tien-hanh-phuc-tra-viec-thuc-hien-ket-luan-ve-thi-hanh-an-dan-su-118924.html
23/92/2022
Báo Thanh Hóa
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực thi công vụ
https://baothanhhoa.vn/noi-chinh/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-day-manh-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-gan-voi-thuc-thi-cong-vu/153780.htm
24/02/2022
Báo Trà Vinh
Đăng bài: Vụ tranh chấp đất đai giữa bà Thạch Thị Ngọc Hào và ông Thạch Ngọc Đệ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú đang thực hiện các thủ tục để tổ chức cưỡng chế
https://www.baotravinh.vn/1022/ong-che-14454.html
24/02/2022
Báo Công an nhân dân
Đăng bài: Cần xử lý dứt điểm bản án 15 năm chưa thi hành xong?
https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/can-xu-ly-dut-diem-ban-an-15-nam-chua-thi-hanh-xong--i645000/
24/02/2022
Viện kiểm sát nhân dân Cần Thơ
Đăng bài: Trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ
http://vkscantho.vn/vkscantho/index.php/news/VKSND-TP-Can-Tho/Truc-tiep-kiem-sat-thi-hanh-an-dan-su-doi-voi-Chi-cuc-Thi-hanh-an-dan-su-huyen-Co-Do-4340/index.php
24/02/2022
Báo Quân đội nhân dân
Khoảng trống pháp luật trong kê biên tài sản bảo đảm thi hành án
https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/khoang-trong-phap-luat-trong-ke-bien-tai-san-bao-dam-thi-hanh-an-686885
24/02/2022
Trang TT Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Đăng bài: VKSND HUYỆN ĐẠI TỪ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐẠI TỪ
http://vksndthainguyen.gov.vn/tin-hoat-dong-nganh-kiem-sat/-/asset_publisher/aepikSRWoxjh/content/vksnd-huyen-ai-tu-cong-bo-quyet-inh-truc-tiep-kiem-sat-hoat-ong-thi-hanh-an-dan-su-thi-hanh-an-hanh-chinh-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-ai-tu
24/02/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thường trực Quận uỷ Ba Đình làm việc với Chi cục THADS
https://baophapluat.vn/thuong-truc-quan-uy-ba-dinh-lam-viec-voi-chi-cuc-thads-post435333.html
25/02/2022
Báo Nam Định
Đăng bài: Tháo gỡ khó khăn trong thi hành án dân sự ở Trực Ninh
http://baonamdinh.vn/channel/5086/202202/thao-go-kho-khan-trong-thi-hanh-an-dan-su-o-truc-ninh-2549372/
25/02/2022
Báo Hậu Giang
Đăng bài: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
https://www.baohaugiang.com.vn/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-hau-giang/giam-sat-viec-thuc-hien-phap-luat-ve-tiep-cong-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-104921.html
25/02/2022
Báo Vĩnh Long
Đăng bài: Vụ việc của ông Quang đã được tiếp tục thi hành án
http://www.baovinhlong.com.vn/ban-doc/phan-hoi/202202/vu-viec-cua-ong-quang-da-duoc-tiep-tuc-thi-hanh-an-3104628/#.Yh2FWZYSmM8
28/02/2022
Báo Giao Thông
Đăng bài: Siêu dự án Happyland - "xứ sởhạnh phúc" bị đối tác yêu cầu phá sản
https://www.baogiaothong.vn/sieu-du-an-happyland-xu-so-hanh-phuc-bi-doi-tac-yeu-cau-pha-san-d544076.html