Chi bộ Cục THADS tỉnh Thái Nguyên quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

28/05/2021
Thực hiện Công văn số 1325/TCTHADS-TCCB ngày 27/4/2021 của Tổng cục THADS và Kế hoạch số 20-KH/ĐUK ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 27/5/2021, Chi bộ Cục THADS tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn đảng viên, công chức và người lao động cơ quan.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Tùng - Bí thư Chi bộ truyền đạt các nội dung: Báo cáo chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chuyên đề phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021- 2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII và đồng chí Bùi Huy Toàn - Phó Bí thư Chi bộ trình bày dự thảo chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Cũng tại Hội nghị các đảng viên, công chức, người lao động đã thảo luận góp ý đối với các nội dung triển khai, góp ý vào Chương trình hành động của Chi bộ để xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Ngành THADS tỉnh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và đất nước; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội theo đúng tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng “Công tác THADS cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín; phải rút ngắn thời gian thi hành án trong lĩnh vực dân sự, hành chính, đầu tư, kinh doanh, thương mại và bảo vệ người tiêu dùng”.
Nguyễn Ngọc Anh, Cục THADS tỉnh