Khen thưởng công tác văn phòng đối với tập thể và cá nhân tại cơ quan thi hành án dân sự ở tỉnh Đồng Tháp và Sóc Trăng

18/07/2018
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TCTHADS ngày 09/01/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự) và Quyết định số  405/QĐ-TCTHADS ngày 19/3/2018 về việc kiểm tra chuyên đề về công tác văn phòng, thi đua khen thưởng tại các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, từ ngày 26/3/2018 đến hết ngày 30/3/2018, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự do Văn phòng Tổng cục được giao chủ trì đã tiến hành kiểm tra công tác văn phòng và thi đua khen thưởng tại các địa phương nêu trên.

Qua công tác kiểm tra, cùng với việc hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ, trên cơ sở kết quả công tác văn phòng tại các địa phương, Đoàn kiểm tra đã đề xuất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Tổng cục và Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tặng Giấy khen của Tổng Cục trưởng đối với 01 tập thể và 01 cá nhân tại các địa phương nêu trên. Trên cơ sở đề xuất của Đoàn Kiểm tra và Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục, ngày 12/7/2018, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 810/QĐ-TCTHADS về việc tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng đối với Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp và bà Đoàn Thị Thúy An, Chuyên viên phụ trách công tác văn phòng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đây chính là sự đánh giá, ghi nhận, động viên, khích lệ đối với công tác văn phòng đối với cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp và Sóc Trăng nói riêng và công tác văn phòng các cơ quan thi hành án dân sự toàn quốc nói chung.
                                                                                    Văn phòng Tổng cục