Tổng cục Thi hành án dân sự giao ban công tác Quý III/2019

30/10/2019
Ngày 30/10/2019, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức giao ban công tác quý III/2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV/2019. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi, đồng chí Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Trần Thị Phương Hoa, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự.

Báo cáo kết quả công tác Quý III/2018, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, Tổng cục đã tổ chức nhiều buổi giao ban trực tuyến đánh giá, đôn đốc kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các địa phương. Đặc biệt, ngay sau khi kết thúc năm công tác thi hành án 2019, Tổng cục đã chỉ đạo các Cục THADS địa phương chủ động triển khai các mặt công tác, tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án cho các Chi cục và Chấp hành viên bảo đảm không thấp hơn chỉ tiêu được giao năm 2019.
Công tác xây dựng thể chế: Tổng cục đã tham mưu trình Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và Chỉ thị về việc chấp hành pháp luật TTHC&THAHC đảm bảo tiến độ, chất lượng; trình Bộ trưởng Thông tư thay thế Thông tư số 08/2015/TT-BTP về chế độ thống kê THADS, theo dõi THAHC; Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2017/TT-BTP và có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến thống nhất đối với dự thảo Thông tư. Bên cạnh đó, Tổng cục đang tiếp tục xây dựng 09 đề án, văn bản thuộc thẩm quyền, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp báo cáo xin chủ trương, định hướng của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan THADS.
Kết quả thi hành án 12 tháng năm 2019:
Về việc: Tổng số thụ lý là 973.552 việc, trong đó số thụ lý mới là 631.177 việc. Tổng số phải thi hành là 960.656 việc, số có điều kiện thi hành là 737.979 việc (chiếm 76,82% tổng số phải thi hành). Kết quả: Thi hành xong 579.888 việc, đạt tỉ lệ 78,58%.
Về tiền: Tổng số thụ lý là 274.277 tỷ đồng, trong đó thụ lý mới là 133.288 tỷ đồng. Tổng số phải thi hành là 251.435 tỷ đồng, số có điều kiện thi hành là 148.903 tỷ đồng (chiếm 59,22% tổng số phải thi hành). Kết quả: Thi hành xong trên 52.808 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 35,46%.
Công tác hướng dẫn nghiệp vụ: Trong Quý III, Tổng cục đã tiếp nhận tổng số 81 vụ việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan THADS địa phương. Kết quả: Đã giải quyết xong 73/81 vụ việc, còn 8 vụ việc đang trong thời hạn giải quyết. Đã báo cáo, tham mưu Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chủ trì các cuộc họp liên ngành để giải quyết một số vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong Quý III, Tổng cục THADS đã tiếp 150 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về THADS; đã tiếp nhận, xử lý 1.577 đơn, thư. Kết quả, đã xử lý 27/31 vụ việc thuộc thẩm quyền, đến nay còn đang tiếp tục giải quyết 04 vụ việc.
Công tác theo dõi thi hành án hành chính, bồi thường nhà nước và bảo đảm tài chính:
Về công tác theo dõi THAHC: Trong quý III, Tổng cục đã tham mưu Lãnh đạo Bộ tổ chức 03 đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật TTHC&THAHC.
Về công tác BTNN, bảo đảm tài chính THADS: Tổng cục đã chủ động, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác bồi thường nhà nước và bảo đảm tài chính trong THADS.
Công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác Đảng - Đoàn thể và một số công tác khác cũng được chú trọng.
Đến nay, các mặt công tác của Tổng cục tiếp tục được triển khai cơ bản kịp thời, toàn diện theo Chương trình trọng tâm và Kế hoạch công tác năm 2019. Kết thúc năm công tác THA, toàn Hệ thống THADS nói chung và Tổng cục nói riêng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; công tác xây dựng đề án, văn bản được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; công tác chỉ đạo, giải quyết các vụ việc tín dụng, ngân hàng, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số mặt công tác hiệu quả đạt được chưa cao, chưa thực sự quyết liệt; công tác phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Tổng cục, giữa Tổng cục và các đơn vị thuộc Bộ có lúc, có việc còn chưa thực hiện đạt yêu cầu; tiến độ xây dựng một số đề án, văn bản còn chậm theo Kế hoạch công tác, nhất là công tác xây dựng văn bản, đề án nội bộ.
Kết luận, chỉ đạo buổi giao ban, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao kết quả công tác của Tổng cục. Bên cạnh đó Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng cục THADS cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao hơn nữa công tác THADS thông qua nhiều hình thức khác nhau như làm việc trực tiếp, trực tuyến hoặc tổ chức các buổi làm việc định kỳ nghe cơ quan THADS báo cáo quá trình tổ chức thi hành án.
Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, vụ việc trọng điểm, tham nhũng, kinh tế, các vụ án lớn, phức tạp, nhất là các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Chủ động phối hợp hoặc đề xuất Lãnh đạo Bộ làm việc với các Bộ, ngành có liên quan ở Trung ương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan THADS trong quá trình tổ chức thi hành án.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để Kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý, khắc phục ngay những tồn tại hạn chế, vi phạm, thiếu sót; kiểm soát chặt chẽ quá trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá và hoạt động của các tổ chức này trong việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành án; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.
Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, trong đó lưu ý các tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng phải gắn với khu vực, lượng án của các đơn vị; tăng cường công tác khen thưởng đột xuất để kịp thời động viên, khuyến khích.
Trung Tâm
 


Các tin khác