Đảng bộ Tổng cục THADS tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

05/06/2020
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng bộ Bộ Tư pháp, chiều ngày 06/5/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Văn phòng Đảng - đoàn thể Bộ Tư pháp; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ, một số Cục THADS và 120/126 đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng cục THADS, một số cơ quan thông tấn báo chí đến dự và đưa tin về Đại hội.
 

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó, trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ bên cạnh những thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Đảng bộ và Lãnh đạo Bộ Tư pháp; sự quan tâm của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp tích cực của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Đảng bộ Tổng cục THADS đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác của Tổng cục, đạt những thành tựu nổi bật, thể hiện trên các lĩnh vực cơ bản sau:

Đã chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về THADS, hành chính đã đạt được nhiều kết quả nổi bật; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn; số lượng về việc, về tiền phải thi hành tăng nhiều qua từng năm, song kết quả thi hành án dân sự đạt được năm sau đều cao hơn năm trước; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ THADS được tập trung chỉ đạo thực hiện; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện kiểm sát, giám sát thi hành án tiếp tục được quan tâm chú trọng; công tác cải cách hành chính, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực; công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định và ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn; việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Tổng cục được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Đối với công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, ổn định tình hình tư tưởng cho đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; chỉ đạo các cấp ủy đảng trong triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng cho đảng viên luôn được Đảng ủy Tổng cục quan tâm chú trọng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cũng được thực hiện nghiêm túc, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được Đảng ủy Tổng cục quan tâm, đạt nhiều kết quả.
Có thể nói, hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua có nhiều khởi sắc và chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều nhiệm vụ đã đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội lần thứ II đề ra, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng cục, của Hệ thống THADS.
Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nhận định một số hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề ra 5 phương hướng, 4 nhiệm vụ chính của Đảng bộ Tổng cục THADS trong nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó nghiêm túc kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm và những phương hướng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
Trên cơ sở dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu tham dự Đại hội đã nghe các tham luận của đại diện một số Chi bộ, Đoàn thanh niên, thảo luận góp ý kiến hoàn thiện các dự thảo báo cáo của Đảng bộ, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chúc mừng Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Tổng cục, ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Tổng cục và hệ thống THADS, đặc biệt là trong thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Bên cạnh những kết quả đã đạt được đồng chí Mai Lương Khôi cũng đồng tình với những nội dung kiểm điểm của Đảng bộ nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, trong đó lưu ý một số vấn đề: Đảng bộ Tổng cục THADS cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, truyền thống đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đổi mới phương thức, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự đoàn kết, vững mạnh; tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; phòng chống tiêu cực, tham nhũng; xây dựng các cơ quan THADS trong hệ thống đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tiếp tục lãnh đạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên, công chức, người lao động, Tổng cục phải là “đầu tàu”, tấm gương để các cơ quan THADS địa phương noi theo.
 

 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục THADS, đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Tổng cục, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Phó Tổng cục trưởng là Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi - Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục THADS. Đồng thời, thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đại hội đã bầu 21 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham luận, thảo luận và chỉ đạo của đồng chí Mai Lương Khôi, Đại hội đã nhất trí quyết nghị về việc hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan liên quan, khẳng định quyết tâm của toàn thể đảng viên, công chức Tổng cục THADS tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế; đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.