Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng

13/06/2021
Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Hội nghị được tổ chức sau thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, nêu rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.
 

 
Trước lễ khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu về triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây cũng là dịp tôn vinh các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa…
 

 
Các đồng chủ trì Hội nghị toàn quốc tại điểm cầu Bộ Tư pháp.

Tại điểm cầu Bộ Tư pháp có Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh; Thứ trưởng Mai Lương Khôi; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh và đông đủ các Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức đoàn thể.
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày cho thấy, nhìn chung việc thực hiện Chỉ thị 05 suốt 5 năm qua đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội.Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Tư pháp.
 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, góp phần kiềm chề, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng còn một số tồn tại, hạn chế như công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nơi, có lúc chưa quyết liệt, kịp thời, chưa sát thực tế; việc tu dưỡng, rèn luyện làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu chưa thường xuyên; việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc còn lúng túng
Ngoài ra, việc phát hiện, biểu dương các tấm gương điển hình chưa kịp thời, thiếu sức thuyết phục. Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có nơi, có lúc còn hình thức, tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi, nể nang, né tránh, ngại va chạm diễn ra ở nhiều nơi…
Về phương hướng trong thời gian tới, Báo cáo khẳng định là cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ quá trình học tập sang làm theo Bác, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống, trở thành lối sống, cách nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, từ đó nâng cao tinh thần yêu nước, khát vọng, ý chí phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Về nhiệm vụ, giải pháp, theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự thống nhất ý chí và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05.
Đồng thời, đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, gắn việc làm theo Bác với các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa thúc đẩy phong trào cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng…
H. Thư - P. Mai