Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra toàn diện tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng

12/07/2022
Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2022 củaTổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2022 và Quyết định số 527/QĐ-TCTHADS ngày 29/6/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự tại Cục THADS tỉnh Lâm Đồng. Ngày 11/7/2022, Đoàn kiểm tra đã tổ chức buổi công bố quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra.

Tham dự buổi công bố quyết định kiểm tra, về phía Tổng cục THADS có đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Trưởng đoàn; đồng chí Hoàng Thế Anh, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 – Phó Trưởng đoàn và thành viên Đoàn kiểm tra là các Thẩm tra viên, chuyên viên của các đơn vị thuộc Tổng cục. Về phía Cục THADS tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Trần Hữu Thọ - Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên.
Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Hữu Thọ - Cục trưởng báo cáo các nội dung theo kế hoạch của Đoàn kiểm tra, trong đó nhấn mạnh kết quả thi hành án dân sự 09 tháng năm 2022, cụ thể:
Về việc: Tổng số giải quyết là 12.747 việc, xếp thứ 22/63, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 6.049 việc; Thụ lý mới là 6.698 việc (xếp thứ 21/63), giảm 1.042 việc (giảm 13,46%) so với cùng kỳ năm 2021; Sau khi trừ số ủy thác 69 việc, thu hồi, hủy quyết định thi hành án 4 việc, tổng số phải thi hành là 12.674 việc (xếp thứ 22/63), giảm 998 (giảm 7,30%) so với cùng kỳ năm 2021. Có điều kiện thi hành là 9.388 việc (xếp thứ 21/63), giảm 1.276 việc (giảm 11,97%) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 74,07% trong tổng số phải thi hành (xếp thứ 44/63); Chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 3.087 việc, chiếm 24,36% trong tổng số phải thi hành.
Trong số có điều kiện thi hành, thi hành xong là 5.933 việc (xếp thứ 20/63), giảm 794 việc (giảm 11,80%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỉ lệ 63,20% (tăng 0,12%) so với cùng kỳ năm 2021, xếp thứ 48/63, còn thiếu 18,30% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là trên 81,50%.
Về tiền: Tổng số giải quyết là 3.718 tỷ 529 triệu 243 nghìn đồng, xếp thứ 11/63, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.844 tỷ 535 triệu 138 nghìn đồng; Thụ lý mới là 873 tỷ 994 triệu 105 nghìn đồng (xếp thứ 26/63), giảm 798 tỷ 827 triệu 756 nghìn đồng (giảm 47,75%) so với cùng kỳ năm 2021; Sau khi trừ số ủy thác là 41 tỷ 960 triệu 358 nghìn đồng, thu hồi, hủy quyết định thi hành án là 11 tỷ 679 triệu 858 nghìn đồng, tổng số phải thi hành là 3.664 tỷ 889 triệu 027 nghìn đồng (xếp thứ 12/63), tăng 93 tỷ 401 triệu 014 nghìn đồng (tăng 2,62%) so với cùng kỳ năm 2021. Có điều kiện thi hành là 1.839 tỷ 417 triệu 864 nghìn đồng (xếp thứ 16/63), tăng 24 tỷ 583 triệu 852 nghìn đồng (tăng 1,35%) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 50,19% trong tổng số phải thi hành (xếp thứ 49/63); Chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.621 tỷ 036 triệu 903 nghìn đồng, chiếm 44,23% trong tổng số phải thi hành.
Trong số có điều kiện thi hành, thi hành xong là 543 tỷ 660 triệu 327 nghìn đồng (xếp thứ 20/63), giảm 120 tỷ 794 triệu 077 nghìn đồng (giảm 18,18%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỉ lệ 29,56% (giảm 7,06%) so với cùng kỳ năm 2021, xếp thứ 41/63, còn thiếu 10,54% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là trên 40,10%.
Theo báo cáo Cục THADS tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục; công tác văn phòng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kế hoạch tài chính, kế toán nghiệp vụ thi hành án, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ tổ chức thi hành án; công tác tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản trong THADS; công tác thống kê, phân loại án, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác theo dõi thi hành án hành chính theo đúng quy định.
Trên cơ sở báo cáo của Cục, thành viên Đoàn kiểm tra và các lãnh đạo, công chức của Cục THADS tỉnh Lâm Đồng đã trao đổi, bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo như: công tác tự kiểm tra, kiểm tra; ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS, báo cáo thống kê thi hành án dân sự, công tác kế hoạch tài chính, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo....
Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Lực – Trưởng đoàn đã quán triệt đầy đủ các nội dung, mục đích, yêu cầu đối với việc kiểm tra và chỉ đạo Đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra, Cục THADS tỉnh Lâm Đồng và công chức Cục THADS tỉnh Lâm Đồng nghiêm túc thực hiện