Quán triệt, giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” trong Hệ thống Thi hành án dân sự

20/04/2023
Chiều ngày 18/4/2023, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức quán triệt, giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Chương trình có sự tham dự của gần 5.000 công chức hệ thống THADS, gồm Lãnh đạo Tổng cục THADS; Lãnh đạo, Thẩm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên chính các đơn vị thuộc Tổng cục THADS; Lãnh đạo Cục THADS; Trưởng các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục; Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc; Chấp hành viên, Thẩm tra viên thuộc Cục và các Chi cục trực thuộc.
Đ/c Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu những nội dung cốt lõi của tác phẩm. Cuốn sách được xuất bản ở thời điểm cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trải qua 10 năm kể từ khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập, trực thuộc Bộ Chính trị, trực tiếp do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Trong 10 năm qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện, rất cần được tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đúc rút những kinh nghiệm cho giai đoạn mới, để công tác này được thực hiện tốt hơn và đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng đi vào chiều sâu, quyết liệt hơn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã xử lý, kỷ luật, khởi tố hình sự nhiều cán bộ từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, cũng có những cán bộ, đảng viên tỏ ra nhụt chí, sợ vi phạm nên không dám làm; các thế lực thù địch xuyên tạc về kết quả, mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta. Do đó, cuốn sách này là thông tin chính thức đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, đặc biệt là định hướng giải pháp trong giai đoạn mới sẽ tiếp tục công cuộc ngày như thế nào. Cuốn sách được xuất bản cũng góp phần phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Toàn bộ nội dung cuốn sách với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố, được kết cấu 3 phần:
Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi “phải có quyết tâm rất lớn, thống nhất rất cao, biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại”. Từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực.
Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; với thông điệp chính là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.
Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Nội dung phần thứ ba khẳng định: “Quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế”.[1]
Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong nội bộ Hệ thống THADS luôn là nhiệm vụ được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo từ nhận thức đến hành động. Hội nghị quán triệt, giới thiệu cuốn sách là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đông đảo công chức trong Hệ thống THADS trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Hệ thống THADS trong sạch, vững mạnh./.